Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/216/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.


 

UCHWAŁA Nr XXI/216/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwałą Nr V/48/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r., Uchwałą Nr XXVIII/249/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 października 2005r. oraz Uchwałą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008 r.

§ 2.1. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania związana z wyznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Żelechowo.
2. Granice obszaru objętego projektem zmiany studium przedstawia załącznik graficzny.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/216/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Proponowane zmiany studium, w myśl art. 27 w/w ustawy, mają na celu uaktualnienie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dotyczących kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, rozwoju w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów w związku z wnioskiem firmy ENERTRAG POLSKA Sp. z o.o. ENERTRAG POLSKA Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie w „studium” terenów pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Żelechowo w obszarze, którego zakres określony został w załączniku graficznym.

Wnioskowane tereny stanowią w chwili obecnej obszary otwarte z dominującą funkcją upraw rolnych i łąk o dobrej ekspozycji pod kątem wykorzystania energii wiatru.
Planowanie w/w inwestycji elektrowni wiatrowych na terenie gminy niesie wielorakie korzyści, a w szczególności:
Nowe źródło dochodów dla gminy np. z tytułu podatku od nieruchomości
- Nowe drogi dojazdowe do pól uprawnych
- Dwufunkcyjne wykorzystanie terenów rolnych bez znaczącego uszczerbku ziemi uprawnej
- Dodatkowe miejsca pracy i utrzymania dla mieszkańców gminy
- Promocja proekologicznego wizerunku gminy, jednocześnie otwartej na współpracę z inwestorami
- Wkład gminy do wypełnienia przez Polskę Dyrektywy Unijnej w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii - aby wypełnić konieczne do osiągnięcia minimalne poziomy procentowego udziału energii z zasobów naturalnych niezbędne są nowe inwestycje w m.in. w energetykę wiatrową.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA__do_u_216.jpg (JPG, 302.69Kb) 2009-03-26 10:16:58 232 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:16:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:19:11