Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/199/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2009.


UCHWAŁA Nr XIX/199/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 86 ust 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170. poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 18.524.072 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 13.415.669 zł,
2) dochody majątkowe - 5.108.403 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 23.315.540 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.791.468 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 4.791.468 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.037.468 zł oraz rozchody w wysokości 246.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną w wysokości - 120.300 zł,
celową w wysokości - 28.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Widuchowa w kwocie - 3.000 zł,
b) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Krzywin w kwocie - 4.163 zł,
c) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Żelechowo w kwocie- 3.116 zł,
d) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Żarczyn w kwocie - 2.514 zł,
e) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Kłodowo w kwocie - 859 zł,
f) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Ognica w kwocie - 2.473 zł,
g) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Polesiny w kwocie - 322 zł,
h) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Pacholęta w kwocie - 801 zł,
i) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Marwice w kwocie - 1.169 zł,
j) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Czarnówko w kwocie - 789 zł,
k) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Dębogóra w kwocie - 2.251 zł,
l) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Lubicz w kwocie - 3.461 zł,
m) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Bolkowice w kwocie - 825 zł,
n) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Rynica w kwocie - 1.257 zł,
o) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 2.301.163 zł, wydatki - 2.276.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 10.100 zł,
2) wydatki - 10.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 4.791.468 zł;

§ 10. Ustala się dotacje:l) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 584.832 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 25.000 zł,
c. celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości - 35.000 zł,
d. celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 11) w wysokości 150.000 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 108.200 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
b. na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dla innych podmiotów i osób fizycznych wykonujących zadania związane z realizacją zadań gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prognoza_dlugu_publicznego.xls (XLS, 50.50Kb) 2009-01-05 08:53:47 496 razy
2 INFORMACJA_O_STANIE_MIENIA_KOMUNALNEGO.doc (DOC, 48.00Kb) 2009-01-05 08:53:47 497 razy
3 OBJASNIENIA__DO__PROJEKTU_BUDZETU___na__2009.doc (DOC, 135.50Kb) 2009-01-05 08:53:47 496 razy
4 budzet_Widuchowa2009.xls (XLS, 247.50Kb) 2009-01-05 08:53:47 562 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-01-2009 08:53:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-01-2009 08:53:47