Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwały Nr XVIII/196/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


-projekt-

UCHWAŁA Nr XVIII/196/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej do wykonywania zadań ustawowych Gminy określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zmianami) z wyłączeniem art. 4 ust.3 i art. 12 w.w. ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/196/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w dwóch przepisach przewiduje udzielanie przez organ właściwy wierzyciela upoważnień dla swojego zastępcy, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także innej osoby na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.
Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, a ponadto zgodnie z art.39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Tym samym w świetle przepisów szczególnych, jakimi są przepisy art. 4 ust. 3 i 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wójt/burmistrz/prezydent może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także innej osoby na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do następujących czynności:
- do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego (art.4 ust.3 ustawy),
- do przeprowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji (art.12 ust. 2 ustawy).
Wszelkie inne czynności wymagają upoważnienia w formie uchwały rady gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:34:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:34:39