Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/178/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2008.


UCHWAŁA Nr XVII/178/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się własne dochody budżetu Gminy, o kwotę - 3.878.045 zł
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6208 - 1.426.403 zł
- w dziale 801, rozdział 80103, § 6208 - 356.642 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6208 - 1.500.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 2008 - 520.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6208 - 75.000 zł

§ 2. Zwiększa się własne dochody budżetu Gminy, o kwotę - 171.307 zł
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 - 70.000 zł
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0920 - 16.000 zł
- w dziale 756, rozdział 75601, § 0910 - 8.000 zł
- w dziale 756, rozdział 75615, § 0310 - 16.000 zł
- w dziale 756, rozdział 75615, § 0340 - 1.500 zł
- w dziale 756, rozdział 75616, § 0340 - 5.000 zł
- w dziale 756, rozdział 75618, § 0590 - 2.500 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2360 - 8.000 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 2440 - 760 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 6260 - 2250 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 0970 - 33.890 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 0970 - 160 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 0970 - 7.247 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 6.229.715 zł
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6058 - 1.426.403 zł
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6059 - 475.468 zł
- w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 - 24.000 zł
- w dziale 757, rozdział 75702, § 8070 - 7.000 zł
- w dziale 801, rozdział 80101, § 6050 - 400.000 zł
- w dziale 801, rozdział 80103, § 6058 - 356.642 zł
- w dziale 801, rozdział 80103, § 6059 - 176.671 zł
- w dziale 851, rozdział 85149, § 2310 - 19.585 zł
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 25.000 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4010 - 10.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6058 - 1.500.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6059 - 500.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 6050 - 488.946 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4278 - 520.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4279 - 200.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6058 - 75.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6059 - 25.000 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 185.682 zł
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270 - 31.035 zł
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 - 8.540 zł
- w dziale 710, rozdział 71035, § 4300 - 10.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010 - 20.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110 - 1.500 zł
- w dziale 750, rozdział 75095, § 4210 - 2.000 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 - 760 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 6060 - 2.250 zł
- w dziale 801, rozdział 80103, § 6050 - 57.800 zł
- w dziale 851, rozdział 85121, § 4270 - 22.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2910 - 160 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2910 - 7.247 zł
- w dziale 900, rozdział 90003, § 4010 - 7.700 zł
- w dziale 900, rozdział 90003, § 4110 - 1.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4010 - 11.651 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4110 - 1.754 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4120 - 285 zł

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na dotacje celowe przekazane dla Powiatu Gryfińskiego w dziale 754, rozdz. 75411, § 6620 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Gryfinie warsztatu obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych podczas działań ratowniczo gaśniczych.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.001.356 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 971.756 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 29.600.zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.260.356 zł oraz rozchody w wysokości 259.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa w latach 2008 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9 Tabela określająca limity wydatków na projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2008 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/178/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 października 2008 r.

Niniejsza uchwała na skutek rozwiązania porozumienia w sprawie „Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa wycofuje z budżetu limit wydatków na realizacje porozumienia w kwocie 19.585 zł.
Na skutek braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w roku 2008 przekłada się na lata następne realizacje inwestycji „Budowa wodociągu Wilcze”, „Budowa wodociągu Kiełbice”.
Na skutek aktualizacji kosztorysu koryguje się ogólną kwotę wykonania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta w Widuchowej”. Korekta nie wpływa na budżet roku 2008. Korekcie podlegają także limity wydatków w roku 2009 na inwestycji pn. „Wyposażenie w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków turystycznych”.
Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych przesuwa się termin realizacji inwestycji:
1) pn „Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w Krzywinie”
2) pn „Modernizacji pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Krzywinie”
3) pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”
4) pn „Rozbudowa świetlicy w Żelechowie. - etap II wykonawstwo”
5) pn „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach : Pacholęta Ognica i Żarczyn”.
Z uwagi na pojawienie się tańszej koncepcji rozwiązania problemu rekultywacji składowiska odpadów w Dębogórze proponuje się wstrzymanie wykonania projektu.
Zwiększa się limit wydatków na zakup tablic informacyjnych do ustawienia na wsiach o kwotę 2.000 zł.
Włącza się do budżetu dochody z funduszy celowych na uzupełnienie wyposażenia i zakupy inwestycyjne dla OSP Krzywin i Widuchowa służące ochronie środowiska.
W ramach limitu wydatków inwestycyjnych na cmentarzu w Krzywinie proponuje się wykonanie w pierwszej kolejności bramy cmentarnej.
Dokonuje się korekt paragrafów placowych w związku z włączeniem do budżetu dochodów z tytułu zwrotu części środków za wynagrodzenie osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.
Zwiększa się limity wydatków na wykonanie prac porządkowych i remontowych cmentarzy gminnych - 10.000 zł. 8.540 zł przeznacza się na zakup map ewidencji dróg.
W związku z wycofaniem z budżetu limitów wydatków na zadania realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej koryguje się in minus przychody z kredytów planowane na finansowanie udziału własnego przy realizacji projektów. Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi co do montażu finansowego pomocy finansowej udzielonej dla województwa zachodniopomorskiego na modernizacje drogi przez miejscowość w Kłodowie zmianie ulega źródło finansowania z kredytu na dochody własne budżetu roku 2008.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u178-08.doc (DOC, 241.50Kb) 2008-10-22 13:37:12 229 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 22-10-2008 13:37:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 22-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 22-10-2008 13:37:12