Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XVII/176/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo.


-projekt-

UCHWAŁA Nr XVII/176/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635 oraz z 2007 r. Nr 127 poz.880) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla obszaru obejmującego rejon miejscowości Żelechowo.
2. Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą przedstawia załącznik graficzny, będący integralną częścią uchwały.

§ 2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów o funkcji rolniczej na lokalizację parku siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/176/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 października 2008 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta.
Uchwalone Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia18 czerwca 1998 r., Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Widuchowa zmienione Uchwałą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008 r. proponuje dla terenu obejmującego rejon miejscowości Żelechowo opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie budowy Parku Siłowni Wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wójt Gminy Widuchowa wykonał analizę zasadności przystąpienia do opracowania planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Obowiązek ten wynika z postanowień przepisu art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
O przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpiło ,,DOMREL” Biuro Usług Inwestorskich Sp. z o.o. z/s w Szczecinie.
Pozyskiwanie energii z tzw. źródeł odnawialnych wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energetycznym.
Polska zobowiązała się do tego, by część energii elektrycznej wytwarzanej na jej terenie pochodziła z czystych ekologicznie źródeł odnawialnych. Przyjęta przez rząd i parlament RP w 2001 r. "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" zakłada konieczne do osiągnięcia minimalne poziomy procentowego udziału energii z zasobów naturalnych. Aby je wypełnić niezbędne są nowe inwestycje w m.in. w energetykę wiatrową, która jest podstawowym środkiem do pozyskiwania takiej energii - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku.
Realizacja Parku Siłowni Wiatrowych w przedmiotowym rejonie jest korzystna z uwagi na:
- możliwość przesyłu energii do istniejącego GPZ w rejonie m. Krajnik oraz
- uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaA__do_u176.jpg (JPG, 1.55Mb) 2008-10-20 15:33:29 263 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-10-2008 15:33:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-10-2008 15:33:29