Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/136/2008 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


 

UCHWAŁA Nr XIII/136/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218), art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 956, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362), art. 176 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170. poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) § 5 pkt 1 i 2 Uchwały Nr IV/32/2007 Rady Gminy Widuchowa z 19 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 95, poz. 1681) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy następujących zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:

1) Kościół w Lubiczu, Lubicz, 74-120 Widuchowa dotacja na malowanie ścian wewnątrz kościoła, wzmocnienie tynków siatką ze szpachlowaniem i montażem narożników metalowych dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Judy Tadeusza w Lubiczu, Lubicz 40 a, 74-120 Widuchowa w wysokości 3.000 zł (słownie złotych: Trzy tysiące zł), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac;
2) Willa - budynek mieszkalny, ul Grunwaldzka 4 , 74-120 Widuchowa dotacja na roboty dekarskie tj. wymianę dachówki ceramicznej, łat drewnianych z montażem folii na całym dachu dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Widuchowej ul. Grunwaldzka 4, 74-120 Widuchowa w wysokości 6.000 zł (słownie złotych: Sześć tysięcy zł), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 92120, paragrafie 2720 budżetu Gminy Widuchowa na rok 2008.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/136/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Stosownie do § 5 pkt 1 i 2 Uchwały Nr IV/32/2007 Rady Gminy Widuchowa z 19 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rada Gminy w drodze uchwały na wniosek Wójta Gminy może w ramach posiadanych środków w budżecie Gminy przyznać dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Rada w uchwale wskazuje nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na które wykonanie przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji. Wójt składa niniejszy projekt uchwały wnioskując o przyznanie dotacji beneficjentom wskazanym w projekcie uchwały w ramach ogólnego limitu wydatków w budżecie Gminy w kwocie 9000 zł. Wnioskodawca wymieniony w § 1 pkt 1 projektu uchwały wnosił o dofinansowanie w kwocie 9.000 zł przy łącznym przewidywanym koszcie prac w kwocie 42.308,16 zł. Wnioskodawca wymieniony w § 1 pkt 2 projektu uchwały wnosił o dofinansowanie w kwocie 10.000 zł przy łącznym przewidywanym koszcie prac w kwocie 142.758,93 zł.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-04-2008 09:14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-04-2008 09:15:33