Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet Gminy Widuchowa na 2008 r.


UCHWAŁA Nr X/89/2007
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170. poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 16.331.314 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 11.893.569 zł,
2) dochody majątkowe - 4.437.745 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 19.200.609 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.869.295 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 711.400 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.128.295 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 29.600.zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.128.295 zł oraz rozchody w wysokości 259.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120.300 zł,
2) celową w wysokości - 28.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Widuchowa w kwocie - 3.000 zł,
b) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Krzywin w kwocie - 4.163 zł,
c) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Żelechowo w kwocie- 3.116 zł,
d) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Żarczyn w kwocie - 2.514 zł,
e) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Kłodowo w kwocie - 859 zł,
f) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Ognica w kwocie - 2.473 zł,
g) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Polesiny w kwocie - 322 zł,
h) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Pacholęta w kwocie - 801 zł,
i) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Marwice w kwocie - 1.169 zł,
j) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Czarnówko w kwocie - 789 zł,
k) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Dębogóra w kwocie - 2.251 zł,
l) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Lubicz w kwocie - 3.461 zł,
m) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Bolkowice w kwocie - 825 zł,
n) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Rynica w kwocie - 1.257 zł,
o) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 1.962.203 zł, wydatki - 1.953.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - .10.100 zł,
2) wydatki - 10.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.128.295 zł;

§ 10. Ustala się dotacje: l) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 518.710 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 20.000 zł,
c. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości - 75.000 zł,
d. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 11) w wysokości 19.585 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 82.000 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 54.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
b. na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dla innych podmiotów i osób fizycznych wykonujących zadania związane z realizacją zadań gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_Budzet_2008.xls (XLS, 272.50Kb) 2008-01-16 11:50:56 578 razy
2 OBJASNIENIA__DO__PROJEKTU_BUDZETU_na__2008_rok_paulina.doc (DOC, 141.00Kb) 2008-01-16 11:50:56 516 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-01-2008 11:50:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-01-2008 11:50:56