Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

 

Widuchowa, 10.01.2008r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Widuchowa
74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8
tel.
/fax 091-4167-255

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami)

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Czarnówko - w wysokości 15.050,00 zł;
2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Krzywin, w tym objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży - w wysokości 13.150,00 zł;
3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Widuchowa, w tym objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży - w wysokości 23.650,00 zł;
4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żelechowo - w wysokości 11.150,00 zł;
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Krzywin poprzez organizację biegów przełajowych w wysokości 10.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.), które:
a) przedstawią ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantują wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;
b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.( Dz.U. Nr 264, poz. 2207) wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Wójt Gminy Widuchowa dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w formie umowy.
4. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Widuchowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
5. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wspieraniu
lub powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2008 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadania muszą być realizowane w 2008 roku, a podmioty, które te zadania realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) i w rozporządzeniu.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Terminy składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8, pok. 22, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2008 r. do godz. 1500
2. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy w Widuchowej ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 10. Druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl
3. Wyjaśnień w sprawie ofert udziela:
1) Bogusława Siebert - tel. 091-4167-255 wew. 36

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Wójt dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty i powierzy realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zasadach określonych w umowie.
2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.
5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
3) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy,
4) ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2007 rok,
5) wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.
7. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

VI. Podaje się do wiadomości, że w 2007 roku nie przekazywano w formie dotacji środków na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Druk_oferty.doc (DOC, 70.50Kb) 2008-01-10 12:02:16 276 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-01-2008 12:02:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 06-05-2019 08:53:50