Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/82/2007 w sprawie podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr IX/82/2007
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 ;z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225,poz.1635, Nr 245 , poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,59 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,74 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,19 zł;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,58 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,00 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,40 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,05 zł;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2) grunty i budynki służące do prowadzenia świetlic wiejskich i świetlic socjoterapeutycznych;
3) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej;
4) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy.

§ 3.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów do poboru podatków od nieruchomości od osób fizycznych.
3. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Widuchowa z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/82/2007
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 listopada 2007 r.

Na podstawie art.5 ust. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy zobowiązana jest do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości proponowane stawki określono w taki sposób aby nie przekraczały stawek granicznych określonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy posiada także uprawnienie do wprowadzania innych niż określone w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości na podstawie art.7 ust.3.Roczne skutki finansowe zastosowania ujętych w projekcie uchwały zwolnień przy zaproponowanych stawkach przedstawią się następująco:
- zwolnienie budynków lub ich części oraz gruntów stanowiących własność Gminy Widuchowa we władaniu jednostek organizacyjnych Gminy oraz zwolnienie gruntów i budynki służące prowadzenia świetlic wiejskich i socjoterapeutycznych nie wpływa na wynik netto budżetu;
- zwolnienie nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej skutkuje kwotą 2.964 zł .Przy założeniu ,że gmina jest zobowiązana do utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, a więc także budynków tych straży służących utrzymaniu sprzętu wydatek na zapłatę podatku od nieruchomości poniesiony byłby z budżetu gminy.
Zwolnienie więc nie ma wpływu na wynik netto budżetu;
- zwolnienie budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy obniża kwotę dochodów budżetu gminy o kwotę 228.267 zł.
Brak zwolnienia powodowałby konieczność ujmowania kwot podatku w kalkulacji cen jednostkowych dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub konieczność dotowania przedmiotowego działalności zakładu budżetowego- ZGK;
Zaznacza się, że proponowane zwolnienia są przeniesieniem zapisów uchwał w sprawie podatku od nieruchomości z lat poprzednich.
Upoważnienie Rady Gminy do zarządzania poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa wynika za art. 6 ust 12 ustawy. Wzorem lat ubiegłych rada gminy wskazuje na inkasentów podatku od nieruchomości od osób fizycznych sołtysów wsi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-12-2007 11:23:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-12-2007 11:23:52