Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr IX/80/2007 w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.


-projekt-

UCHWAŁA Nr IX/80/2007
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Program współpracy na 2008 r. Gminy Widuchowa z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 1.1.Program współpracy na 2008 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego (zwany dalej programem) określa kierunki działań Gminy Widuchowa w sferze realizacji zadań publicznych, wykonywanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy. W programie wyznacza się główne cele w dziedzinie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa się podmioty tejże współpracy oraz jej przedmiot, wskazuje się formy tej współpracy oraz główne kierunki w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego.
2. Główne założenia programu to wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej oraz rozwój współpracy Gminy z sektorem pozarządowym. Założenia te realizowane będą w oparciu o konstytucyjną zasadę pomocniczości, z położeniem szczególnego nacisku na partnerstwo stron, ich suwerenność, efektywność podejmowanych działań, uczciwą konkurencję i jawność.

§ 2. Program dotyczy:
organizacji pozarządowych;

1) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2) „Organizacji” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Widuchowa;
4) „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 4. Głównym celem współpracy jest kształtowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a działającymi na rzecz jej mieszkańców Organizacjami. Współpraca władz lokalnych z sektorem pozarządowym ma służyć w szczególności:
1) umacnianiu inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej;
2) tworzeniu warunków dla aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
3) zwiększaniu udziału mieszkańców w kształtowaniu polityki społecznej Gminy;
4) budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
5) umacnianiu poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;
6) zwiększeniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
7) uzupełnianiu działania Gminy w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe i wpływaniu na poprawę życia ludności poprzez pełniejsze zaspokajanie jej potrzeb;
8) integrowaniu Organizacji działających w celu realizacji zadań pożytku publicznego.

§ 5. Współpraca Gminy z Organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości (Gmina uznaje prawa Organizacji do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, deklaruje współpracę z Organizacjami oraz wspieranie ich działalności zgodnie z przepisami ustawy);
2) suwerenności stron (Gmina respektuje odrębność organizacyjną i suwerenność Organizacji w realizacji ich zadań);
3) partnerstwa (Organizacje mają prawo uczestnictwa w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz realizacji zadań);
4) efektywności (Gmina wybiera najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych przy zlecaniu realizacji zadań Organizacjom);
5) uczciwej konkurencji (wybór podmiotu do realizacji zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego odbywa się na zasadach określonych w ustawie - w trybie konkursu ofert - w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji);
6) jawności (Gmina informuje Organizacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na zadania publiczne, przy realizacji których możliwa jest współpraca z Organizacjami).

§ 6. Program współpracy dotyczy Organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy lub na rzecz mieszkańców Gminy (niezależnie od miejsca siedziby podmiotu).

§ 7. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest realizacja zadań Gminy, określonych przepisami prawa, mieszczących się w katalogu zadań należących do sfery zadań publicznych - wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 8. Współpraca Gminy z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może odbywać się poprzez:
a) powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie działalności Organizacji przy realizacji celów publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) organizowanie spotkań z przedstawicielami Organizacji (o charakterze informacyjno - dyskusyjnym),
b) prowadzenie współpracy z Organizacjami poprzez bieżący kontakt z pracownikiem zajmującym Samodzielne Stanowisko do spraw Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy (wzajemne informowanie o podejmowaniu istotnych działań).

§ 9. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez Gminę Organizacjom będzie następowało w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.
2. Ogłaszając konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, Wójt zamieści informację o nim w:
1) dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym (w zależności od rodzaju zadania);
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) w Urzędzie Gminy Widuchowa na tablicy ogłoszeń.
3. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządza się pisemną umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego.

§ 10. Obszary współpracy Gminy z Organizacjami w 2008 roku:
1) ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) propagowanie zdrowego stylu życia,
b) badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy,
c) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym formom uzależnień,
d) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
e) wspieranie inicjatyw mających na celu umożliwienie ludziom starszym aktywne uczestnictwo w różnych sferach życia ( społecznym, kulturalnym, itp.);
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
a) współzawodnictwo sportowe w zakresie różnych dyscyplin, m.in. piłki nożnej, piłki siatkowej, biegów przełajowych,
b) wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
d) wspieranie działalności klubów sportowych;
3) ochrona środowiska, w tym:
a) wspieranie działań w zakresie edukacji ekologicznej,
b) wspieranie akcji „Sprzątanie Świata”;
4) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności:
a) wspieranie współpracy międzynarodowej,
b) wymiana młodzieży,
c) wspieranie wspólnych działań, imprez, zawodów sportowych.

§ 11. Zasady i tryb przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym określają przepisy prawa.

§ 12. Niniejszy program wyznacza, główne zadania i kierunki współpracy z Organizacjami, jednak nie wyklucza on możliwości podejmowania zadań innych, niż w nim wymienione, których potrzeba realizacji wyniknie w trakcie roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/80/2007
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 listopada 2007 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jest realizacją ustawowego wymogu uchwalenia rocznego programu współpracy. Realizacja programu przyczyni się do większej aktywności obywateli na rzecz społeczności lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-11-2007 10:31:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-11-2007 10:31:28