Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011


INFORMACJA
w sprawie wyboru ławników sądowych
na kadencję 2008- 2011.

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r.  w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Gminy Widuchowa wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.

Liczba ławników ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie wynosi:

 • jeden ławnik dla spraw rodzinnych,

 • jeden ławnik dla spraw pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba wymieniona na tej liście.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,

 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępny nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 , w pokoju nr 22. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: www.ms.gov.pl  

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałą dokumentacją przyjmowane są w Urzędzie Gminy Widuchowa ,w pokoju nr 22 , w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych prawem lub które wpłynęły do Rady Gminy po 30 czerwca 2007 r., pozostawia się bez biegu a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-06-2007 13:36:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-04-2012 14:13:59