Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr III/20/2006 w sprawie programu współpracy na 2007 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.


- projekt -

UCHWAŁA Nr III/20/2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie programu współpracy na 2007 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Program współpracy na 2007 r. Gminy Widuchowa z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 1. Ilekroć mowa jest o:
1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 );
2) programie - rozumie się przez to niniejszy program; i Innymi Podmiotami;
3) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy;
4) gminie - rozumie się przez to Gminę Widuchowa;

§ 2. Program dotyczy:
1) organizacji pozarządowych;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. W sferze ogólnej podejmowane będą działania polegające na przekazywaniu zainteresowanym informacji dotyczących:
a) współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,
b) zakresu Ustawy,
c) zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,
d) ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje itp.

§ 4. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami obejmować będzie w 2007 roku następujące obszary:
1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:
a) wspieranie klubów sportowych,
b) promocja sportu dzieci i młodzieży,
c) udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo - rekreacyjnych,
d) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
e) promocja rekreacji rowerowej
2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:
a) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
b) badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy,
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:
a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,
c) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
4) ochrona środowiska, w tym w szczególności:
a) wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej,
b) wspieranie akcji „Sprzątanie świata”,
c) promocja produktów lokalnych,
5) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności:
a) organizacja współpracy międzynarodowej,
b) wymiana młodzieży,
c) organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.

§ 5. Program będzie realizowany m.in. poprzez:
1) tworzenie w razie potrzeby zespołów o charakterze doradczym i inicjującym;
2) udzielanie dotacji na realizację celów publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi w skali międzynarodowej,
4) promocję działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego,
5) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania organizacji pożytku publicznego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest realizacją ustawowego wymogu uchwalenia rocznego programu współpracy. Realizacja programu przyczyni się do większej aktywności obywateli na rzecz społeczności lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 19-12-2006 13:48:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-12-2006 13:48:14