Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr III/18/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.


- projekt -

UCHWAŁA Nr III/18/2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z 2002 r. Nr 147, poz. 1321, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225) uchwala się:

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

WSTĘP

§ 1. 1. Rozmiary i dolegliwości występujących problemów alkoholowych tworzą poważne zagrożenie dla funkcjonowania życia społecznego i ekonomicznego oraz dla kondycji zdrowotnej i moralnej społeczeństwa. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga systematycznej i dobrze zorganizowanej działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podejmowanie ww. działań jest obowiązkiem samorządu, wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy).
2. Do zadań samorządu należy w szczególności:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 ustawy tj. przepisów mówiących o zabranianiu reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych i art. 15 ustawy, w którym zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, do lat 18, na kredyt lub pod zastaw, oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

ZADANIA PROGRAMU - CELE I METODY DZIAŁAŃ.

§ 2. 1. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikają z zadań własnych Gminy i będą realizowane poprzez:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
a) działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Widuchowej dla osób z problemami alkoholowymi, współuzależnionych, szukających wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów,
b) współpraca z grupą AA „Promyk” działającą na terenie naszej gminy,
c) udział dzieci, młodzieży i dorosłych w imprezach propagujących trzeźwy styl życia - np. Maraton trzeźwości, festyny abstynenckie.
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
a) systematyczne szkolenie pracowników różnych służb w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w rodzinie,
b) systematyczne szkolenie w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych, motywowania do podjęcia wszelkich kroków mających na celu rozwiązywanie tych problemów,
c) przeszkolenie pracowników różnych służb w zakresie kompetentnego postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci,
d) popieranie innych lokalnych inicjatyw w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ,w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
b) udział dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach o tematyce uzależnień,
c) prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych,
d) systematyczną edukację społeczności Gminy poprzez ulotki, broszurki i inne kampanie,
e) współpracę z organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi w celu promocji zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów,
f) finansowanie zajęć terapeutycznych na obozach dla dzieci i młodzieży.
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
a) wspieranie materialne , edukacyjne i lokalne dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo problematyką alkoholową,
b) współdziałanie z osobami, które profesjonalnie zajmują się terapią osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz socjoterapią.
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 ustawy tj. przepisów mówiących o zabranianiu reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych i art. 15 ustawy, w którym zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, do lat 18, na kredyt lub pod zastaw, oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
2. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dużej mierze uwarunkowane jest obiektywnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć przede wszystkim trudną sytuację społeczno-gospodarczą i finansową państwa, z idącymi za tym wszystkimi dolegliwościami w postaci rosnącego bezrobocia i ubożenia społeczeństwa. Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć ograniczone możliwości finansowe komisji, wysokie koszty pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
3. Po analizie stopnia wykonalności zadań stojących przed komisją, uwzględniając ograniczone możliwości finansowe, nieuniknione jest ustalenie priorytetów przy jednoczesnej realizacji wszystkich obowiązków samorządu, wynikających z ustawy o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Priorytetami na 2007 rok są:
a) aktywizacja działalności świetlic w środowisku lokalnej społeczności,
b) nawiązanie ściślejszej współpracy z pedagogami szkolnymi, koordynacja wspólnych działań profilaktycznych i informacyjnych,
c) rozszerzenie kręgu instytucji, stowarzyszeń oraz innych osób prawnych i fizycznych biorących czynny udział w działalności profilaktycznej.
5. Realizacja zadań na 2007 rok oparta jest o harmonogram działań i preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

OCZEKIWANE KORZYŚCI Z UCHWALENIA I REALIZACJI PROGRAMU.

§ 3. 1. Skuteczna realizacja programu przyniesie następujące korzyści:
1) zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia od alkoholu;
2) zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu przez dzieci i młodzież;
3) zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu;
4) zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną;
5) zwiększenie efektywności w pracy zawodowej;
6) ogólną poprawę kondycji psychofizycznej i moralnej społeczności gminy oraz zwiększenie stabilności bezpieczeństwa środowiska rodzinnego;
7) zmniejszenie wydatków z pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości;
8) poprawę zasobów materialnych gospodarstw domowych;
9) zmniejszenie ilości uszkodzeń i urazów związanych z wypadkami w pracy; na drodze, w domu;
10) zwiększenie wiedzy społeczności Gminy Widuchowa o problematyce uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i leczenia odwykowego oraz przemocy w rodzinie - wzrost świadomości mieszkańców Gminy;
11) zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego, w tym przemocy i zaniedbań z powodu nadużywania alkoholu;
12) zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszeń prawa i porządku publicznego;

13) spadek spożycia alkoholu przez społeczność Gminy Widuchowa.
2. Z uwagi na rozległy zasięg problemów alkoholowych, realne rezultaty może przynieść zaangażowanie się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów zainteresowanych w osiągnięciu celów programu.

§ 4. Harmonogram działań i preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Nazwa zadania

Szczegółowe działania w ramach zadania

Koszt Działania (zł)

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.Wynagrodzenia członków Komisji

1.400,00

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osóbuzależnionych od alkoholu

1. Działalność Punktu Informacyjno
- Konsultacyjnego:
a) wynagrodzenie specjalisty prowadzącego Punkt w ramach umowy zlecenia

2.Wynagrodzenie biegłego sądowego

3. Dofinansowanie grupy AA4.300,00


600,00

500,00

3. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1. Dofinansowanie świetlicy
prowadzonej przez inne podmioty
2. Warsztaty dla rodzin
spółuzależnionych
3. Udział osób uzależnionych w terapii


3.000,00

1.000,00

500,00

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Prowadzenie świetlic, w tym:
a) wynagrodzenia opiekunów,
b) pomoce dydaktyczne,
c) utrzymanie świetlic,

41.700,00
36.000,00
2.200,00
3.500,00

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1. Pomoc finansowa na zorganizowanie wypoczynku na obozach terapeutycznych,

1.000,00

RAZEM: Rozdział 85154

 

54.000,00

§ 5.Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) członkowie powołanej przez Wójta Gminy Widuchowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe dzienne w wysokości 40,00 zł;
2 ) podstawę wypłacenia wynagrodzenia ryczałtowego dziennego stanowi lista obecności.

§ 6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi element realizowanych przez Gminę Widuchowa celów polityki społecznej ujętych w Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2010.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/18/2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 4' ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ustawa wymienia szczegółowe zadania, których realizacja powinna być prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program ten stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i ukierunkowany jest na działalność profilaktyczną i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 19-12-2006 13:47:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-12-2006 13:47:21