Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr III/16/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr III/16/2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę Pana Jarosława Szymczaka na działalność Wójta Gminy uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Stan faktyczny:

W dniu 31.08.1999r. Gmina Widuchowa zawarła z Jarosławem Szymczakiem umowę dzierżawy części budynku po dawnej szkole podstawowe z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. Dzierżawca na czas wykonania adaptacji i do czasu zmiany umowy dzierżawy na umowę najmu został zwolniony z opłat czynszowych.
Umowa została zawarta na czas oznaczony tj. do dnia 31.08.2002r. Dzierżawca dwukrotnie zwracał się do Gminy o przedłużenie umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy została wydłużona najpierw do 31.03.2003r., a następnie do 31.11.2004r.
W aktach Gminy brak jest jednak aneksu nr 2 przedłużającego umowę do dnia 31.11.2004r. podpisanego przez Pana Szymczaka.
Pismem z dnia 12.07.2006r. pełnomocnik pana Szymczaka zwrócił się do Wójta Gminy Widuchowa o zbycie wynajmowanego segmentu nr 1 na rzecz pana Szymczaka w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wójt Gminy Widuchowa ogłosił przetarg ustny ograniczony dla stałych mieszkańców miejscowości Lubisz na sprzedaż między innymi nieruchomości, na której znajdował się budynek dzierżawiony przez pana Szymczaka.
Pan Szymczak uważa, iż na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest uprawniony do nabycia dzierżawionej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Wobec powyższego pełnomocnik pana Szymczaka skierował do Rady Gminy skargę na działalność Wójta.
Dzierżawca do chwili obecnej nie zgłosił zakończenia adaptacji lokalu na cele mieszkaniowe i nie została zawarta z dzierżawcą umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Stan prawny:

- art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- art. 54 i 55 ustawy prawo budowlane

Ocena prawna:
Zgodnie z art.. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków tj. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Tym samym dla ubiegania się o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym może ubiegać się jedynie osoba, która zawarła z Gminą umowę najmu lokalu mieszkalnego, a umowa ta została zawarta na czas nieoznaczony.
Ze stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, iż pan Szymczak zawarł z Gminą umowę dzierżawy części budynku w celu zaadaptowania go na cele mieszkalne. Trudno interpretować, iż zawarta umowa dzierżawy jest w istocie umową najmu lokalu mieszkalnego. Wolą stron było zawarcie umowy dzierżawy na czas adaptacji budynku na cele mieszkaniowe. Dopiero po zakończeniu adaptacji budynku pan Szymczak miał zawrzeć z Gminą umowę najmu lokalu mieszkalnego. Dowodzi tego choćby zapis w umowie dzierżawy, iż dzierżawca na czas adaptacji i do czasu zawarcia z Gminą umowy najmu lokalu mieszkalnego jest zwolniony z opłat czynszowych.
Ponadto choćby nawet uznać, iż zawarta umowa dzierżawy była w istocie umową najmu, to nie sposób uznać, iż była to umowa najmu lokalu mieszkalnego a jedynie części budynku, który miał być zaadaptowany na cele mieszkalne.
Tym samym pan Szymczak nie spełnił przesłanki zawarcia natomiast Gminą umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 54 prawa budowlanego do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe wymaga pozwolenia na budowę albo wydania decyzji o warunkach zabudowy. Nie wymaga jednakże uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jednakże w świetle cytowanego powyżej przepisu wymagane jest zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy.
Pan Szymczak do dnia dzisiejszego nie dokonał takiego zawiadomienia.
Ponadto zgodnie z tezą z wyroku SN z dnia 08.10.1998r. (III RN 55/98, OSNP 1999/14/442) o tym czy obiekt budowlany, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie budowlane, odpowiada warunkom, jakim w myśl obowiązujących przepisów musi czynić zadość obiekt przeznaczony na cele mieszkalne, decyduje właściwy organ nadzoru budowlanego (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm. w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm. oraz z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. Nr 105, poz. 509 ze zm.), a nie fakt zameldowania w nim osób na pobyt stały.
W związku z powyższym sam fakt zamieszkiwania pana Szymczaka wraz z rodziną w budynku adaptowanym na cele mieszkalne nie stanowi jeszcze podstawy do uznania, iż zajmowana część budynku jest lokalem mieszkalnym.

Wnioski końcowe:
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż pan Szymczak nie spełnia przesłanek wynikających z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i tym samym nie może żądać sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż skarga na działalność Wójta w przedmiotowej sprawie jest bezzasadna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 19-12-2006 13:45:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-12-2006 13:45:52