Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 203/2004 w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.


ZARZĄDZENIE Nr 203/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 139, poz. 1324, Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145,

poz. 1535 ) i § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752 ) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Konsolidacją obejmuje się bilans budżetu, sprawozdanie (bilans) jednostek budżetowych oraz sprawozdanie (bilans) zakładów budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie jednostki dominującej obejmuje bilans z wykonania budżetu oraz bilans urzędu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Konsolidacji sprawozdań dokonuje się metodą pełną, polegającą na sumowaniu

w pełnej wartości poszczególnych pozycji bilansu zbiorczego jednostek budżetowych, bilansu budżetu i bilansu zbiorczego zakładów budżetowych oraz dokonaniu wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań jednostek organizacyjnych objętych konsolidacją. Konsolidacji dokonuje się na arkuszu konsolidacji stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań dokonuje się na zestawieniu wyłączeń stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się rozszerzenia niektórych pozycji bilansu jak we wzorze skonsolidowanego bilansu stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 203/2004

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

Arkusz konsolidacji bilansów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Aktywa i pasywa wg poszczególnych pozycji bilansu

budżet

jednostki budżetowe

zakłady budżetowe

razem

stan na 31.12.___

stan na 31.12.___

stan na 31.12.___

stan na 31.12.___

stan na 31.12.___

stan na 31.12.____

stan na 31.12.____

stan na 31.12.____

A. AKTYWA TRWAŁE

I.Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

1.1. Grunty

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

1.4. Środki transportu

1.5. Pozostałe środki trwałe

2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)

3. Środki przekazane na poczet inwestycji

III. Długoterminowe aktywa finansowe

1.1. Akcje i udziały

1.2. Papiery wartościowe długoterminowe

IV. Należności finansowe długoterminowe

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy

II. Należności i roszczenia

III. Należności niefinansowe krótkoterminowe

IV. Należności finansowe krótkoterminowe

1. Należności od budżetów

2. Należności z tytułu dostaw i usług

3. Pozostałe należności

V. Środki pieniężne

VI. Krótkoterminowe papiery wartościowe

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

D. INNE AKTYWA

SUMA AKTYWÓW

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-08-2004 12:07:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-08-2004 12:07:21