Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 178/2004


ZARZĄDZENIE Nr 178/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

Na podstawie art. 36 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141,

poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,

poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 ) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

w Krzywinie. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w co najmniej dwóch dziennikach: jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu lokalnym.

Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2004

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 19 maja 2004 r.

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWINIE

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia

następujące wymagania :

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub

pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co

najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku

nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy z okresu ostatnich czterech lat pracy

w szkole wyższej, jeżeli, stanowisko obejmie bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia

w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu

na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.

1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 ) oraz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne;

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację

o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -

w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty

potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania

albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba

zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych

typach szkół i placówek;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118,

poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081) oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,

poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 , Nr 166, poz. 1611i Nr 189,

poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177);

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 Nr 25, poz. 219)

w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym

i dopiskiem „Konkurs: SP Krzywin”, w terminie do 06.08.2004 r. do godz. 10.00,

na adres :

Urząd Gminy Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

Referat Organizacyjny, pok. nr 23

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Widuchowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2004 11:08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2004 11:08:35