Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 174/2004


ZARZĄDZENIE Nr 174/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 17 maja 2004 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy Widuchowa w okresie od 13 września 2004 roku

do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2004/2005.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ), Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w placówkach Oświatowych na terenie gminy Widuchowa w okresie od 13 września 2004 roku do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2004/2005.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa

w § 1 niniejszego zarządzenia w następującym składzie :

1. Jolanta Żygadło - Przewodniczący Komisji,

2. Krystyna Narożańska - Członek Komisji,

3. Janina Stojek - Członek Komisji,

4. Grażyna Kuczys - Członek Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Zamawiający : Gmina Widuchowa

ul.Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

tel.fax. 091 - 4167-255

2.Charakterystyka przedmiotu przetargu nieograniczonego:

Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Widuchowa.

W ramach dożywiania należy przygotować w stołówce Zespołu Szkół w Widuchowej posiłki dostarczyć posiłki i wydać je dzieciom z punktów wydawania posiłków znajdujących się

w budynkach szkolnych:

 1. Zespół Szkół w Widuchowej

ul. Barnima III, 74-120 Widuchowa

 1. Szkoła Podstawowa w Krzywinie

ul. Królewiecka 42, 74-121 Krzywin

 1. Szkoła Podstawowa w Krzywinie Szkoła Filialna w Żelechowie

Żelechowo 22, 74-121 Krzywin

Pod pojęciem „punkt wydawania posiłków” należy rozumieć wydzielone pomieszczenie bez wyposażenia, znajdujące się przy stołówce szkolnej zaopatrzonej w stoliki i krzesła.

I I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

3. Dokumenty składające się na ofertę

Oferta powinna określać :

- cenę 1 gorącego posiłku w szkołach wymienionych w punkcie IV specyfikacji,

w rozbiciu na ; -I danie,

-II danie,

 • śniadania

 • herbata

Oferta powinna zawierać:

- dowód wniesienia wadium,

- dokumenty uwiarygodniające oferenta stosownie do p.7 niniejszej

specyfikacji,

- podpisany projekt umowy ustalony przez Zamawiającego stanowiący załącznik

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postać oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem

maszynowym .

Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania

w imieniu oferenta.

Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.

5. Opakowanie i oznakowanie ofert.

1.Oferty należy składać w nieprzejrzystych zalakowanych kopertach lub

opakowaniach. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne

i wewnętrzne.

2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na

adres:

Urząd Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8 ,74 -120 Widuchowa ,

oraz powinna być oznakowana następująco :

„ Przetarg na dożywianie dzieci ”

Nie otwierać przed . 17.06.2004 roku

1.Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej

a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

III. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW I DOKUMENTY

UWIARYGADNIAJĄCE

6. Warunki wymagane od wykonawców uczestniczących w przetargu :

Do przetargu może przystąpić oferent, który spełnia następujące warunki:

1). posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie

objętym zleceniem,

2).dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zlecenia,

3). znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia,

4). nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24. ustawy

prawo zamówień publicznych

7. Wymagane świadectwa wiarygodności technicznej , ekonomicznej

i finansowej wykonawcy :

Wiarygodność ekonomiczna , techniczna i finansowa oferenta będzie oceniana na podstawie:

1)aktualnego wyciągu z właściwego rejestru stwierdzającego stan prawny , miejsce rejestracji i charakter działalności usługowej,

2) potwierdzenie o wykonaniu dwóch zleceń podobnych do przedmiotu przetargu zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat,

3). zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

4). wskazanie niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zlecenia,

5). oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ustawy

prawo zamówień publicznych

6) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

7 udokumentowanie wprowadzenia z zakładzie/podmiotu/ systemu HACCP, posiadane dokumenty, oświadczenie podmiotu,

Informacje powyższe powinny być udzielone na piśmie, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

8. Charakterystyka .

Przedmiotem zamówienia jest:

1). Codzienne dożywianie dzieci, w czasie trwania roku szkolnego od dnia 13.09.2004 do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2004/2005 / w dni robocze / w niżej podanych placówkach i określonych rodzajach posiłków według poniższego wykazu:

Ilość pożądanych posiłków wydawanych .

L.p.

Placówka

herbata

śniadania

Zupa + pieczywo

( 2 x w tygodniu)

II danie

( 3x w tygodniu)

1.

Zespół Szkół

w Widuchowej

0

56

162

162

2.

Szkoła Podstawowa

w Krzywinie

0

18

48

48

3.

Filia w Żelechowie

1

0

21

21

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

9 . Termin wykonania zamówienia : dożywianie wykonywane w czasie trwania roku

szkolnego przez okres od 13 września 2004 roku do przedostatniego dnia zajęć

lekcyjnych roku szkolnego 2004/2005.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

10 . Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu ceny.

- cena za codzienne dożywianie dzieci - 100 %

za następujące posiłki ; - śniadania ,

 • I danie,

 • II dania

VII. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

11. Ogólne warunki umowy , które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu oferentem zamieszczone są w załączonym projekcie umowy.

12. Strony zastrzegają stosowanie kar umownych - 10 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy.

13. Nie przewiduje się ani w całości ani w części powierzenia przez Usługodawcę wykonania zlecenia osobie trzeciej.

VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE

14. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

15. Oferent winien dokonać obliczenia ceny dożywiania dzieci w poszczególnych placówkach w oparciu o sporządzoną kalkulację na podstawie kosztów własnych.

X. WADIUM

16.Oferent winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 500,00 zł - słownie:

pięćset złotych, na konto Urzędu Gminy w BS Gryfino Filia Widuchowa Nr 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach

bankowych , gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku, lub czekach potwierdzonych.

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą upływu terminu określonego

w pkt 19 niniejszej specyfikacji.

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

17.Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu nie później niż do dnia

17.06.2004 roku , godz. 10,oo.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

18. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni

przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi niezwłocznie.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTA

19. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia 30 dniowego terminu związania oferenta ze złożoną przez niego ofertą. od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 17.06.2004 roku

XIV. MIEJSCE TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

20.Otwarcie ofert nastąpi w dniu .17.06.2004 r. o godz. 12,00 w Urzędzie

Gminy w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8 , sala konferencyjna.

Przy otwarciu ofert mogą być uprawnieni przedstawiciele oferentów.

XV. TRYB OTWARCIA I OCENA OFERT.

21. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa

oferenta , a następnie zostanie wstępnie zbadana ważność oferty.

Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego

z poniższych uchybień:

a/ brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w p. 7 specyfikacji,

b/ brak podpisów,

c/ brak proponowanej ceny ofertowej,

d/ nieczytelność dokumentów.

Po wstępnym stwierdzeniu ważności oferty zostanie odczytana i zapisana

w protokole cena ofertowa.

XVI. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ.

22. Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami:

- Jolanta Żygadło, tel. /091/ 4167-255

XVII. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ.

23. Zobowiązania określone zostaną w umowie - pkt VII specyfikacji

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

PRZYSŁUGUJĄCYCH OFERENTOM W TOKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

24. Oferentom przysługuje prawo do protestu zgodnie art. 180 oraz odwołań zgodnie

z art. 184 ustawy prawo zamówień publicznych

XIX. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

25. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w Urzędzie Gminy Widuchowa poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Oferent , którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym

o decyzji zamawiającego.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem , który przedłożył ofertę najkorzystniejszą

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i podanych w specyfikacji.

XX . ZAWARCIE UMOWY

26. W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu odbioru umowy wg warunków podanych

w pkt VII niniejszej specyfikacji/ pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

GMINA WIDUCHOWA

74-120 Widuchowa

ul. Grunwaldzka Nr 8

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004 roku/

Ogłasza przetarg nieograniczony

NA

DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA

W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do 17.06.2004 roku godz. 10,00

w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka Nr 8,pok. Nr 23.

 1. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 19, lub za zaliczeniem pocztowym, /cena formularza 10.00 zł/

 1. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest Jolanta Żygadło

tel. 4167255

 1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 i 24

Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2004 roku o godz. 12,00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych..

7. Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się najkorzystniejszy bilans

cenowy - cena za dożywianie dzieci - 100 %.

8. Zamawiający zastrzega

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2004 11:07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2004 11:07:23