Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 157/2004


ZARZĄDZENIE Nr 157/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568 ) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Widuchowa projekty uchwał stanowiące załączniki

od nr 1 do nr 5, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 157 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XV/ 119 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości ...................7.759.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego :

1) dochody związane z realizacją zadań własnych ................................................7.316.950 zł

w tym :

dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń ................................62.000 zł

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących zleconych gminie ................................................................................433.870 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 3) .............................8.800 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie .......................7.771.317 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

z tego na :

1) wydatki związane z realizację zadań własnych ..............................................7.328.647 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .....................................62.000 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych

gminie w kwocie ................................................................................................433.870 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) ..............................8.800 zł

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie ........................................................................11.697 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczki udzielonej

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2002 r. w kwocie ..........................................11.697 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy, w wysokości ........................................24.000 zł

pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej w 2002 r. dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej, w kwocie ..................................................................................................24.000 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości ...................................292.712 zł

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie ........................................................73.000 zł

2) spłatę rat kredytu w Banku Przemysłowo-Handlowym w Szczecinie

w kwocie ...............................................................................................................219.712 zł

3) źródło pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 stanowią :

a) pozostałe na rachunku bieżącym środki pieniężne na koniec 2003 r. ..............280.409 zł

b) planowane przychody budżetu Gminy pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w 2002 roku

w kwocie .............................................................................................................12.303 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ...........................................................60.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy określone

w załączniku Nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w wysokości .........................................................................................................1.337.235 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości .........................................................44.245 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego / przedszkola / w kwocie 308.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

między działami,

2) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty ...........................................................100.000 zł

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.


OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU na 2004 rok

Wysoka Rado!

Wójt Gminy Widuchowa przedstawia państwu projekt budżetu gminy na 2004 rok obejmujący wykonanie zadań własnych i zleconych.

Dochody budżetu opracowano na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z 13 listopada 2003 r.

Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozy i możliwości sprzedaży mienia komunalnego, a także zawartych umów na dzierżawę gruntów lub budynków położonych na terenie gminy.

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i otrzymaną w tej sprawie informacją według pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2004 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia ceny żyta na kwotę 28,00 zł za 1 kwintal

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych uchwałą Rady Gminy z dnia 26 listopada 2003 r

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie wykonania dochodów należnych gminie na 2003 rok.

Wielkość subwencji oświatowej , i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004 r. Nr ST3-4820-5/2004/257 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2004 rok.

Subwencje z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym ustalono na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004 r Nr FB.1-Gab-3011-1/5/04 określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2004 roku. Gmina otrzymała dotację w roku 2004 jedynie na pomoc społeczną i wydatki administracyjne związane z wykonywaniem zadań zleconych.

Zgodnie z uchwaloną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od roku 2004 znacznie zredukowano wysokość dotacji na zadania zlecone i własne. Nie będzie dotacji do takich zadań jak:

 • dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,

 • refundacja kosztów oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą

 • dofinansowania dożywiania uczniów

Wyżej wymienione dofinansowania zostały wkalkulowane w kwotę przyznanej gminie subwencji wyrównawczej, oraz podwyższone wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowane dochody budżetowe w 2004 roku ustalone wyżej wymienionych wytycznych wynoszą kwotę - 7.759.620 zł

Źródła pozyskania dochodów własnych zapisane są według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do budżetu, natomiast wielkości dotacji otrzymanych na wykonywanie zadań zleconych gminie z budżetu Wojewody przedstawiono w załączniku

Nr 2 .

Budżet gminy po stronie wydatków przeznaczony na wykonanie zadań statutowych własnych wraz z wydatkami dotyczącymi zadań zleconych gminie na 2003 rok wynoszą kwotę - 7.771.317 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu po stronie wydatków Wójt Gminy zastosował się do niektórych założeń zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 r . Nr ST 3 -4820-81/2003 w sprawie wstępnych rocznych założeń do opracowania projektów budżetów na 2004 rok między innymi:

 • uwzględniono wprowadzony na 2004 rok wskaźnik waloryzacji płac obowiązujący

w sferze budżetowej w wysokości 3,0 % w stosunku do roku 2003

 • wydatki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

 • składki na rzecz ZUS ustalono zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

Waloryzację wynagrodzeń zastosowano dla wszystkich pracowników administracyjnych, a także pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum, tak aby prace urzędu i pozostałych jednostek budżetowych wchodzących w skład budżetu gminy mogły funkcjonować prawidłowo i rzetelnie wykonywać swoje ustawowe zadania.

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano rozpoczęcie prac inwestycyjnych według posiadanych opracowanych dokumentacji jak niżej:

 • Spięcie wodociągu w Dębogórze z wodociągiem Widuchowa-Marwice za kwotę około 270 tysięcy złotych.

 • Wykonanie inwestycji pod nazwą” przesył wody z Bolkowic do Lubiczyna i Stacji PKP w Widuchowej, oraz sieć wodociągowa w tych miejscowościach” za kwotę kosztorysową w wysokości 884.363 złote, z tego 50 % kosztów inwestycji zostanie zrefundowana ze środków

Funduszu „SAPARD”.

W celu dokładniejszego poinformowania Państwa Radnych o zapisanych zadaniach w projekcie budżetu na 2004 rok niżej przedstawiam te zadania w układzie działów i rozdziałów.

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo 732.682,00zł

Rozdz.01008 - Melioracje wodne 10.000,00 zł

Środki zaplanowano na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie naszej gminy zgodnie z propozycją Referatu GNG.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 712.182,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na wykonanie następujących prac wodociągowych:

- spięcie wodociągu w Dębogórze z wodociągiem Widuchowa Marwice

zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną za kwotę ok. 270.000,00

- wykonanie budowy rurociągu przesyłającego wodę z ujęcia wody w Bolkowicach do Lubiczyna i Stacji PKP w Widuchowej, oraz sieć wraz z przyłączeniami w tych miejscowościach zgodnie z opracowaną dokumentacją za kwotę według kosztorysu - 884.363,00 zł z tego ze środków własnych 50 % inwestycji 442.182,00zł pozostała część sfinansowana będzie ze środków funduszu SAPARD

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze 10.500,00 zł

Środki powyższe są przeznaczone na wniesienie wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Zgodnie z ustawą o działalności Izb Rolniczych gminy mają obowiązek wpłacić środki

w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego na działalność statutową tych izb.

Dz. 600 - Transport i łączność - 45.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne. Są to środki przeznaczone na drobne naprawy dróg gminnych, oraz koszt ich utrzymania zimowego. Zaplanowano również środki na utrzymanie ścieżek rowerowych, uzupełnienie brakujących znaków informacyjnych oraz wyrównanie nawierzchni w miejscach wymagających takiego wyrównania.

Dz. 630 - Turystyka - 10.000,00 zł

Rozdz.63095 - Pozostała działalność. Środki przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu naszej delegacji - przedstawicieli gminy, do Gminy Niemieckiej GEHRDE w ramach kontynuowanej współpracy kulturalnej pomiędzy tymi gminami.

Dz. 700 - Gospodarka Mieszkaniowa 30.000,00 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30.000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

-zakup do Referatu Geodezji naszej gminy niezbędnych światłokopii map ewidencyjnych i zasadniczych w celu prowadzenia ewidencji gruntów, wycinki drzew, wydawania decyzji o warunkach zabudowy za kwotę 3.000,00 zł

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy / podziały działek , koszty wyceny przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie, / jak również na przygotowanie dokumentacji do zakładania ksiąg wieczystych na zakupione nieruchomości za kwotę około 27.000,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa 285.000,00 zł

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 270.000,00 zł

Środki przeznaczono na:

 • opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy w tym miejscowy plan dla obrębu Widuchowa 2

oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

za kwotę około - 220.000,00

 • aktualizacja studium uwarunkowań za kwotę ok. 50.000,00

Rozdz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 15.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na podziały i opracowania geodezyjne niezbędne do pracy referatu geodezji w urzędzie.

Dz. 750 - Administracja Publiczna - 1.161.084,00 zł

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie - 63.000,00 zł

Są to środki otrzymane z budżetu wojewody na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników urzędu gminy.

Rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe 8.800,00 zł

Środki otrzymane z budżetu starostwa powiatowego w ramach zawartej umowy na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.75022 - Rada Gminy 71.800,00 zł

Środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady/ diety radnych

i członków komisji z poza rady, zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, zakup kawy, herbaty, ciastek na posiedzenia Sesji Rady Gminy , szkolenia radnych/, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe i inne drobne wydatki.

Rozdz. 75023 - Urząd Gminy - 1.002.084,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, sieci i programów komputerowych, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, ubezpieczenia budynku administracyjnego i sprzętu oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Zaplanowano wykonanie drobnych remontów polegających na wymianie kilku zmurszałych okien w budynku administracyjnym, oraz zakup paneli podłogowych do pokoju w referacie geodezji i gospodarki gruntami. Zaplanowano środki na zakup mebli do gabinetu Pana Wójta Gminy i Pani Sekretarz Gminy.

Kwotę 50.000 zł zaplanowano na sfinansowanie zakupów sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność 15.400,00 zł

W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, oraz składka do związku Gmin Doliny Dolnej Odry na kwotę - 10.400,00

Zaplanowano również środki na wydatki związane z promocją gminy w kwocie 5.000,00 zł

Dz. 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 10.870,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 870,00 zł

Są to środki otrzymane z budżetu wojewody przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 10.000,00 zł

Zarezerwowane środki na przeprowadzenie referendum gminnego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 130.526,00 zł

Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe Policji 1.000,00 zł

Zarezerwowano środki na rzecz środków specjalnych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o Policji.

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne - 115.626,00 zł

Są to środki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy / płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, drobnych części zamiennych do samochodów, drobnego sprzętu , materiałów BHP, ubezpieczenie samochodów i inne drobne wydatki/ Zaplanowano również środki na zakup węży do jednostek OSP w wysokości 5.000,00 zł

remont komina w budynku OSP Widuchowa za kwotę około 3.500,00 zł

a także na ocieplenie budynku OSP w Ognicy za kwotę około 6.000,00 zł

Rozdz.75414 - Obrona Cywilna - 2.300,00 zł

Od roku 2003 gmina nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na potrzeby obrony cywilnej. Dlatego konieczne jest planowanie wydatków związanych z obroną cywilną z budżetu gminy. Na rok 2004 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu przeciw powodziowego w Widuchowej / zakup worków, łopat, gumowych butów i innego niezbędnego sprzętu oraz na konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności.

Rozdz.75495 - Pozostała działalność 11.600,00 zł

Środki te przeznacza się na zakup niezbędnych części do napraw instrumentów dla funkcjonującej przy OSP orkiestry dętej w Widuchowej kwotę 2.000,00 zł Zaplanowano również środki na zatrudnienie dyrygenta do nauki grania na Instrumentach, w celu reaktywowania orkiestry dętej istniejącej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej w kwocie - 9.600,00 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 25.000,00 zł

Rozdz.75647 -Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 25.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat, oraz opłaty komornicze za prowadzenie windykacji podatkowych, a także opłaty za wpis do ksiąg wieczystych zadłużeń podatkowych.

Dz. 757 - Obsługa Długu Publicznego - 119.400,00 zł

Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 119.400,00 zł

Są to środki zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego przez gminę kredytu w banku komercyjnym na budowę szkoły w Widuchowej i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w Widuchowej w 2003 roku oraz na modernizację kotłowni w szkole w Widuchowej.

Dz. 758 - Różne Rozliczenia - 72.000,00 zł

Rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 60.000,00 zł

Rezerwę ogólną ustalono zgodnie z art.116 ustawy o finansach publicznych w wysokości do 1 % planowanych wydatków budżetowych.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe 12.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na koszty bankowej obsługi finansowej zgodnie z zawarta umową w wysokości 12.000,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 3.684.360,00 zł

Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe - 1.936.100,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Widuchowej i Krzywinie oraz Szkoły filialnej w Żelechowie . Ponad 80 % wydatków szkół stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe kwoty stanowią wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych ich ogrzanie, utrzymanie w czystości, koszty ubezpieczeń , drobnych remontów zakup księgozbioru , delegacje nauczycieli i pozostałych pracowników , koszty usług telefonicznych, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie.

W budżecie szkoły podstawowej w Krzywinie zaplanowano środki na wykonanie ocieplenia budynku szkolnego w Krzywinie i w Żelechowie przy pomocy środków pozyskanych z Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na podstawie złożonego wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi 40 % kosztów ocieplenia tych budynków.

Rozdz. 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych 377.492,00 zł

Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli przy szkołach Podstawowych w Żelechowie i Krzywinie. W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla zakładu budżetowego (Przedszkola w Widuchowej) w wysokości - 308.000,00 zł

Rozdz.80110 - Gimnazja - 1.099.218,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na potrzeby gimnazjum publicznego w Widuchowej. Mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki oświatowej. Płace nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac koszty zakupu oleju opałowego, sprzątania całego budynku, jego ubezpieczenie, zakup drobnych pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych, koszty energii elektrycznej i innych niezbędnych do utrzymania tak dużego obiektu wydatków.

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40.600,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżetach gmin na 2004 rok wydzielono środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 1 % od wynagrodzeń w wysokości -16.800,00 zł

Zaplanowano również środki na zakup pomocy dydaktycznych , informatycznych i szkolenia nauczycieli przy znacznym udziale środków z Banku Światowego w ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości - 23.800,00 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. - 230.950,00 zł

Są to wydatki zaplanowane zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem obowiązującą na rok szkolny 2003/2004 na wykonanie usługi - 175.000,00 dowozów dzieci do szkół z terenu całej gminy, jak również umowy dotyczącej dowozu dzieci z Polesin do szkoły w Lisim Polu.

Zaplanowano również wydatki z tytułu pilnowania dzieci w czasie podróży do szkół.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia 62.000,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna 860.068,00 zł

Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.000,00 zł

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne - 31.000,00 zł

Są to środki otrzymane z budżetu wojewody w kwocie - 269.000,00 zł

oraz środki własne budżetu w wysokości 50.000,00 zł

a także środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w kwocie 12.000 zł i przeznaczone na pomoc społeczną dla mieszkańców naszej gminy kwalifikujących się do takiej pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 230.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymywania takich świadczeń zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 4.000,00 zł

Środki powyższe przeznaczone są na wypłacenie tych zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla mieszkańców naszej gminy.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 110.129,00 zł

Środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej pochodzą z budżetu wojewody oraz z budżetu gminy. /środki wojewody wynoszą kwotę - 88.000,00 /

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23.939,00 zł

przeznaczone na opłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych dla opiekunek, które niosą pomoc dla osób samotnych i obłożnie chorych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 152.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach ( w tym środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w kwocie 12.000 zł)

Dz. 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 339.085,00 zł

Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35.000,00 zł

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej na sieć kanalizacyjną wraz z przesyłem ścieków z Krzywiny do Widuchowej.

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 29.985,00 zł

przeznaczone na opłacenie sprzątaczki ulic, zakup jej niezbędnej odzieży roboczej, sprzętu do sprzątania , oraz koszt wywozu śmieci na wysypisko w Dębogórze.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni - 3.600,00 zł

Środki przeznaczono na koszenie trawy w parkach i na skwerach w wysokości około 200 zł za jedno koszenie , oraz zakup paliwa do kosiarki i kwiatów w celu wysadzenia ich w donicach ulicznych.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 185.000,00 zł

Przeznaczone na sfinansowanie wydatków za zużytą energie elektryczną w celu oświetlenia ulic i dróg w gminie Widuchowa ok. 65.000,00. Od roku 2004 Gmina nie otrzyma dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wymianę żarówek, konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie - 25.000,00 zł.

Zaplanowano również środki na wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Krzywinie w kwocie - 95.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 85.500,00 zł

Są to środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich , które zostaną podzielone według liczby mieszkańców poszczególnych sołectw. Wydatkowane one będą na potrzeby uzgodnione z Radami Sołeckimi w ramach budżetu gminy i wynoszą na 2004 rok kwotę 24.000,00 zł

Otrzyma również środki Rada Sołecka w Widuchowej w kwocie 1.500,00 zł

1. Widuchowa 1.500

2. Krzywin 3.980

3. Żelechowo 3.040

4. Zarczyn 2.455

 1. Kłodowo 830

6. Ognica 2.368

7. Polesiny 314

8. Pacholęta 730

9. Marwice 1.240

10 Czarnówko 690

11. Dębogóra 2.225

12. Lubicz 3.365

13. Bolkowice 1.535

14. Rynica 1.228

-----------------------------------------------------------

R a z e m: 25.500

Zaplanowano środki na bieżące naprawy urządzeń komunalnych:

- remont ogrodzenia cmentarza w Marwicach za kwotę ok. 10.000,00

- odnowienie przystanków PKS wymagających takiego odnowienia , oraz inne nieprzewidziane remonty i naprawy urządzeń komunalnych wymagające takich napraw za kwotę około 20.000,00 zł

Zaplanowano również środki na zakup urządzeń na plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci w Krzywinie i w Widuchowej w wysokości kosztu całkowitego 30.000,00 zł. Przewiduje się 50% dofinansowanie tego zakupu ze środków Funduszu „SAPARD”. W tym celu gmina złożyła wiosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Dz. 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 147.242,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 21.000,00 zł

Przeznaczone na wykonanie drobnych niezbędnych remontów w budynkach świetlic wiejskich:

 • wykonanie remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Pacholętach,

 • ogrzewanie w świetlicy w Rynicy,

 • remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Bolkowicach i inne

niezbędne drobne naprawy na łączną kwotę ok. 20.000,00 zł

Znajdują się tu również środki na opłacenie za energie elektryczną w świetlicach wiejskich w wysokości 1.000,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 119.742,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek publicznych w Widuchowej i Krzywinie. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników bibliotek, pochodne od tych wynagrodzeń, zakup książek , materiałów biurowych, kosztów usług telefonicznych, prenumeratę czasopism, nagrody za prowadzenie punktów

bibliotecznych na terenie gminy. Zaplanowano również środki na naprawę schodów wejściowych do biblioteki w Krzywinie za kwotę około - 1.650,00 zł

Rozdz.92195 Pozostała działalność 6.500,00 zł

Środki są przeznaczone na zorganizowanie imprezy masowej dla społeczeństwa Gminy Widuchowa pod nazwą „ Jarmark Widuchowski”.

Dz. 926 - Kultura Fizyczna i Sport - 57.000,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 57.000,00 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy. Podział środków na poszczególne kluby przedstawia się następująco:

1. KS Łabędź Widuchowa 17.000,00

2. LZS Czarni Czarnówko 11.000,00

3. LUKS Krzywin 8.500,00

4. LUKS Krzywin-biegi przełajowe 4.500,00

5. LZS Orzeł Żelechowo 8.500,00

Ze środków powyższych mogą być dokonywane wydatki na zakup sprzętu sportowego, opłatę delegacji za sędziowanie, za przejazdy sportowców na rozgrywki sportowe, opłaty składek członkowskich za kluby , ubezpieczenie zawodników .

W ramach tych środków zaplanowano również kwotę 5.000 ,00 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie budynków szatni sportowych.

Zgodnie z propozycjami prezesów klubów sportowych podzielono środki na remonty następująco:

1. Krzywiński Klub Sportowy - 1.250,00

2. Czarni Czarnówko - 1.250,00

3. Łabędź Widuchowa - 1.250,00

4. Klub Żelechowo - 1.250,00

W dziale tym zaplanowano również kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na uzasadnione potrzeby innych dyscyplin sportowych.

Ponadto informuję wysoką Radę , że w roku 2004 gmina zobowiązana jest do spłaty:

1. Rat kapitałowych zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę szkoły podstawowej w Widuchowej .

Wysokość tej spłaty wynosi równowartość 3.638,91 EUR miesięcznie.

Wielkość niezbędnych środków na spłatę kredytu ustalono na podstawie prognozy kursu w wysokości 5,00 zł za 1 EUR. Dla zwiększenia realności wyliczeń przy planowaniu uwzględniono zapłacone raty w miesiącu styczniu i lutym 2004 r.

2. Pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kotłowni olejowej w szkole podstawowej w Widuchowej.

Wysokość spłat na 2004 rok z tego tytułu wynosi 31.000,00 zł

3. Spłata zaciągniętej pożyczki w roku 2003 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Widuchowej z udziałem środków z funduszu SAPARD”

W roku 2004 przypada do spłaty jedna rata wymienionej pożyczki w kwocie 42.000,00 zł.

Razem niezbędne środki na spłatę zadłużenia gminy wobec Banku Przemysłowo - Handlowego PBK i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2004 rok wynoszą 292.712,00 zł

W celu zagwarantowania terminowych spłat tych zobowiązań, przeznaczono na ten cel pozostające na rachunku bieżącym środki pieniężne na koniec roku 2003 w kwocie 280.409 zł., oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2002 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 157 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA NR XV/ 120 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska

( Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175,

poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w wysokości 44.245,00 zł zgodnie

z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XV/ 120 /2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 marca 2004 r.

PRZYCHODY

1. Stan środków finansowych na początek roku 2004 29.245,00 zł

2. Planowane wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska w 2004 roku 15.000,00 zł

=====================

Razem planowane przychody : 44.245,00 zł

WYDATKI

 1. Opracowanie „Programu ochrony środowiska Gminy Widuchowa” oraz

„Planu gospodarki odpadami Gminy Widuchowa” 15.250,00 zł

 1. Wykonanie piezometrów na składowisku odpadów komunalnych

w Dębogórze 27.995,00 zł

 1. Na dofinansowanie edukacji ekologicznej (organizowanych

konkursów, odczytów w szkołach) o wyżej wymienionej tematyce 1.000,00 zł

====================

RAZEM 44.245,00 zł


Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/ 120 /2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 marca 2004 r.

Rada Gminy może utworzyć Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz decyduje o przeznaczeniu wydatków z tego funduszu. Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami Wójt ma obowiązek przedstawić Radzie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 157 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XV/ 121 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984,

Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80,

poz. 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966,

Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Przyznać pierwszeństwo najemcom w nabyciu lokali użytkowych wykorzystywanych na cele sakralne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/ 121 /2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 marca 2004 r.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyznacza krąg podmiotów, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

W art. 34 ust. 1 określono warunki jakie muszą spełniać osoby fizyczne i prawne, aby skutecznie powoływać się na pierwszeństwo.

Przepis art. 34 ust. 6 ustawy stanowi iż w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Rada Gminy może przyznać w drodze uchwały pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom.

Pierwszeństwo uznaniowe, o którym mowa w art. 34 ust. 6 ustawy, nie ma charakteru indywidualnego, dotyczyć może natomiast określonego kręgu podmiotów, którymi w tym przypadku są najemcy lokali użytkowych wykorzystywanych na cele sakralne.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 157 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XV/ 122 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129,

poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070,

Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271,

Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1996, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6,

poz. 39 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niżej wymienione lokale mieszkalne w budynku nr 19 w Kłodowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym oraz udziałem w działce gruntu nr 144/3 o powierzchni ogólnej 0,1846 ha.

1) lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 25,97 m2, pomieszczenie przynależne 8,25 m2,

udział w 1493/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu,

2) lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 25,97 m2, pomieszczenie przynależne 15,30 m2,

udział w 1800/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu,

3) lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 33,98 m2, pomieszczenie przynależne 66,00 m2,

udział w 4361/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu,

4) lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 28,38 m2, pomieszczenie przynależne 25,40 m2,

udział w 2346/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/103/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia

30 grudnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/ 122 /2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 marca 2004 r.

Przy sporządzaniu przez rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji lokali mieszkalnych w budynku nr 19 w Kłodowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi nastąpiła oczywista omyłka w określeniu powierzchni pomieszczenia przynależnego do lokalu nr 3. Zamiast powierzchni 41 metrów kwadratowych powinno być „66,00 metrów kwadratowych” W wyniku zaistniałej omyłki zmienił się udział ułamkowy we współwłasności przypadający dla poszczególnych lokali.

Lokal nr 1 - zamiast 1675/10000, powinno być 1493/10000,

Lokal nr 2 - zamiast 2021/10000, powinno być 1800/10000,

Lokal nr 3 - zamiast 3671/10000, powinno być 4361/10000,

Lokal nr 4 - zamiast 2633/10000, powinno być 2346/10000.

W tych okolicznościach zachodzi potrzeba uchylenia Uchwały Nr XII/103/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 157 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2004 r.

-projekt-

UCHWAŁA Nr XV / 123 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 marca 2004 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projektowanych obszarach do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, położonych na terenie gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala,

co następuje :

§ 1. Negatywnie opiniuje się projektowane obszary do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, położone na terenie gminy Widuchowa, przedstawione na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do opinii przedstawionej w ust. 1 zawarto w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV /123 /2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 marca 2004 r.

Uzasadnienie do negatywnej opinii Rady Gminy Widuchowa wydanej w sprawie

projektowanych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, położonych na terenie Gminy Widuchowa, oznaczonych kodem PLB 320003 Dolina Dolnej Odry

i PLH 320003 Dolna Odra.

Rada Gminy opiniuje negatywnie projektowane obszary Natury 2000 wyznaczone na terenie Gminy Widuchowa ze względu na to, iż są one sprzeczne ze Strategią Rozwoju Gminy Widuchowa, uchwaloną Uchwałą Nr IX/71/2003 r. Rady Gminy Widuchowa z dnia
10 września 2003r. Program Natura 2000 uniemożliwi gminie realizację priorytetowych działań, jakimi są wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprawa stanu infrastruktury technicznej, rozwój alternatywnych form gospodarki rolnej i organizacji produkcji oraz doskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa, a także swobodne wykorzystanie potencjału turystycznego gminy w celu zwiększenia dochodów mieszkańców.

Wyznaczone obszary do OSO w oparciu o Dyrektywę Ptasią i SOO w oparciu
o Dyrektywę Siedliskową znacznie wykraczają poza tereny wyznaczone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Widuchowa.

tzn. poza tereny wyznaczone w Studium jako projektowany Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry i projektowane pozostałe formy ochrony przyrody.

Gmina Widuchowa już wcześniej wyrażała negatywne stanowisko w sprawie powiększania Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry oraz ustanawiania nowych form ochrony na terenie Gminy Widuchowa, które zostało zawarte w piśmie Zarządu Gminy Widuchowa do opracowywanego Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry.

(Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „ Dolina Dolnej Odry” nie został zatwierdzony i nie może stanowić podstawy prawnej do wyznaczania nowych form ochrony przyrody jak i też nie może stanowić podstawy prawej do wyznaczania obszarów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. )

Proponowane obszary Natura 2000 pozostają w sprzeczności z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Na obszarze wyznaczonym do Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków, Gmina Widuchowa posiada obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Lubicz, Widuchowa 1 i Widuchowa 3 o pow. 508,17 ha z przeznaczeniem na cele lokalizacji farmy wiatrowej oraz urządzeń towarzyszących w tym korytarzy infrastrukturalnych.

W obrębie Dębogóra istnieje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są gminne odpady komunalne.

Rada Gminy Widuchowa podjęła również uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego przeznaczając tereny w obrębie Lubicz i Czarnówko na zakład gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi ( z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) towarzyszących usług komercyjnych oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz
z urządzeniami infrastruktury technicznej w tym komunikacji.

Na terenie miejscowości Widuchowa planujemy wyznaczenie terenów pod nieuciążliwy przemysł i uciążliwe rzemiosło. Zgodnie z programem Odra 2006 planuje się gospodarczo wykorzystywać Odrę, co pozostanie w sprzeczności z funkcjami ochronnymi dla Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków i Obszaru Ochrony Siedlisk.

Zarówno na obszarach OSO i OOS zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa zlokalizowane są tereny pod kopalnie kruszywa naturalnego.

Tereny, które są proponowane do Natury 2000 zostały wyznaczone bez wiedzy organów Gminy Widuchowa, do prac prowadzonych przez różne instytucje i urzędy nie zostali zaproszeni przedstawiciele zainteresowanych gmin. Nie zbierano wniosków od gmin, ani też nie powiadomiono ich o możliwości zapoznania się z przesłanymi do Ministerstwa materiałami.

Określając obszary Natury 2000 pominięto obowiązujące w gminach „ Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy”, co spowodowało znaczne rozbieżności pomiędzy proponowanymi obszarami OSO i OOS, a wymienionym wyżej studium.

Rada Gminy Widuchowa podziela stanowisko Nadleśnictwa Gryfino,
iż związane z funkcjonowaniem OSO i SOO koszty powinny być finansowane ze środków budżetowych na podstawie przyznawanych dotacji celowych ( nie powinny obciążać właścicieli, względnie zarządców gruntów).”

W opisie do obszaru PLH 320003 Dolna Odra o pow. całkowitej 24 129,3ha udział powierzchni gminy Widuchowa wynosi 29,2 %. Proponowanym typem siedliska znajdującego się na terenie gminy Widuchowa do OOS są niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie. Tymczasem załącznik graficzny zawiera także obszary leśne znajdujące się na terenie obrębów Widuchowa 4, Widuchowa 3, Krzywin, Rynica, Ognica,

na które Rada Gminy Widuchowa nie wyraża zgody, aby zliczono je do Obszarów Ochrony Siedliskowej. Uważamy, że gospodarka leśna prowadzona na tych terenach prowadzona będzie prawidłowo, bez specjalnych zaleceń wynikających z Natury 2000.

Także właściciele łąk w obrębie Marwice, którzy użytkują je w sposób intensywny, już wcześniej sprzeciwiali się powiększaniu obszarów Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, czy też zamiarowi utworzenia na terenie ww. parku rezerwatu „Żurawi Ostrów”.

Niejasne są dla nas również zasady dofinansowywania do gruntów będących siediskiem

przyrodniczym lub siedliskiem gatunków objętych obszarem Natura 2000.

Do obszarów w zakresie ochrony siedliskowej zaliczono również tereny, które w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy oznaczone są jako obszary o małej wartości przyrodniczej kompleksów zbiorowisk roślinnych ( obręb geodezyjny - Widuchowa 3).

W Standardowym Formularzu Danych zarówno dla OSO jak i OOS proponujemy wykreślić zapis mówiący o planowanym połączeniu niemieckiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry i obszaru OOS po stronie polskiej, ponieważ brak jest obiektywnych podstaw do wysuwania wniosków o utworzeniu Międzynarodowego Parku Dolina Dolnej Odry. Nie przewiduje się zmiany statusu Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry
w park narodowy, co potwierdza Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

W ww. formularzach nie uwzględniono najważniejszego zagrożenia jakie niesie za sobą rozbudowa papierni po stornie niemieckiej w Schwedt i związanego z nią podwojenia ilości ścieków zrzucanych do Odry, jak również zwiększonej emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku rozbudowy elektrociepłowni przy tej papierni, gdzie imisja tlenku azotu wzrośnie ponad 160% w stosunku do stanu istniejącego.

Wielokrotnie mieszkańcy naszej gminy zgłaszali, iż woda w Odrze przy ujściu do niej niemieckiego kanału ma zmieniony kolor lub też płyną nią różne papierowe frakcje.

Poza terenem Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry występuje w obszarze proponowanym do Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków tylko jedno stanowisko Orła Bielika.

Rada Gminy Widuchowa stoi na stanowisku, iż objęcie tak znacznego terenu gminy do OSO ptaków jest niecelowe, wystarczającym terenem do tej formy ochrony jest obszar istniejącego

Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. W załączniku graficznym wkrad l się błąd ponieważ na terenie Gminy Widuchowa nie ma Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Rada Gminy Widuchowa negatywnie opiniuje obszary Natury 2000, ponieważ uważa, iż obszary te i obowiązujące w przyszłości w tym zakresie prawo,
w znacznym stopniu ograniczą możliwości rozwojowe i inwestycyjne gminy.

Konieczność wyznaczenia obszarów Natura 2000 dodatkowo obciąży finansowo naszą gminę, którą na co dzień nękają takie problemy jak bezrobocie, pogłębiające się ubożenie społeczeństwa jak i patologie społeczne.

Mieszkańcy naszej gminy nie aprobują ustaleń władz wojewódzkich i ministerialnych

w zakresie tak znacznego objęcia terenu Gminy Widuchowa do sieci Natura 2000.

Dążeniem gminy Widuchowa jest trwały, zrównoważony rozwój, jednak nie jedynie oparty na wartościach i walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV /123 /2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 marca 2004 r.

W dniu 04.03.2004 r. Ministerstwo Środowiska wystąpiło z pismem do Rady Gminy Widuchowa o zaopiniowanie w terminie 30 dni projektowanych obszarów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, położonych na terenie Gminy Widuchowa oznaczonych kodem PLB 320003 Dolina Dolnej Odry i PLH 320003 Dolna Odra.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rada Gminy Widuchowa wyraziła negatywną opinię w powyższej sprawie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__czniki_do_zarz_dzenia_157-04.rar (RAR, 2.69Mb) 2004-04-05 09:41:03 293 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-04-2004 09:41:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-04-2004 09:41:03