Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 156/2004


ZARZĄDZENIE Nr 156/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa.

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 / Wójt Gminy Widuchowa zarządza,

co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa,

który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Regulamin wymieniony w § 1 został uzgodniony z pracownikiem Panią Mirosławą Kęcką wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2000 Wójta Gminy Widuchowa z dnia

05 lipca 2000 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 156 /2004

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 12 marca 2004 r.

REGULAMIN

FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

URZĘDU GMINY WIDUCHOWA

I. PODSTAWA PRAWNA :

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

( Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335).

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

( Dz. U. z 1983 r. Nr 90, poz. 416 z późniejszymi zmianami ).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie

sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu rozliczenia odpisu na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 43, poz. 168 ).

II. TWORZENIE FUNDUSZU :

1. Fundusz świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa zwany dalej „ funduszem ”,

tworzy się z całorocznego odpisu podstawowego, rozliczonego w stosunku do przeciętnej

liczby zatrudnionych.

2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1 wynosi na jednego

zatrudnionego 37, 5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

w roku poprzedzającym lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

3. Wysokość odpisu może być zwiększona o 6, 25 % przeciętnego wynagrodzenia

miesięcznego, o którym mowa w ust. 2 na każdą zatrudnioną osobę w stosunku do której

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta

i rencisty uprawnionego do opieki socjalnej.

4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2 ogłasza Prezes GUS

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „ Monitor Polski ” nie później niż do 20 lutego

każdego roku.

5. Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych odbywa się przez określenie przeciętnej

planowanej w danym roku liczby zatrudnionych w Urzędzie, skorygowanej w końcu roku

do faktycznej liczby zatrudnionych.

Zgodnie z Rozporządzeniem M. P. P i S z dnia 14 marca 1994 r. - Dz. U. Nr 43, poz. 168.

6. Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych uwzględnia się:

1) pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony na podstawie umowy

o pracę, mianowania - w pełnym, niepełnym wymiarze czasu ( po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) ,

2) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

7. Środki funduszu zwiększa się o :

a) wpływy z opłat pobranych od osób uprawnionych korzystających z działalności

socjalnych,

b) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

c) odsetki od środków funduszu,

d) wpływy z oprocentowania udzielonej zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe o których

mowa.

III. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KORZYSTANIA ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU SĄ :

1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy i ich rodziny.

2. Emeryci i renciści - byli pracownicy Urzędu Gminy i ich rodziny .

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Środkami funduszu administruje kierownik zakładu w oparciu o postanowienia niniejszego

regulaminu uzgodnionego z pracownikiem wybranym przez załogę Urzędu Gminy do

reprezentowania interesu pracowników.

2. Przygotowaniem Wójtowi propozycji decyzji w sprawach socjalnych zajmuje się 3 osobowa grupa robocza do spraw socjalnych Urzędu Gminy w Widuchowej, zwana dalej zespołem „ Opiniującym ”.

3. W skład „ zespołu opiniującego ” wchodzą :

- pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów,

- Sekretarz Gminy,

- Skarbnik Gminy.

4. Pracownik o którym mowa w ust. 3 jest wybierany na czteroletnią kadencję, na zebraniu

pracowników Urzędu Gminy.

5. Zespół opiniodawczy informuje osoby uprawnione o możliwościach, warunkach korzystania z funduszu, wydaje blankiety wniosków, przyjmuje i ewidencjonuje składane wnioski, oraz dokumenty je uzupełniające. Opracowuje protokóły zebrań a także załatwia sprawy formalne dotyczące zawierania umów , między kierownikiem zakładu,

a otrzymującym zwrotną i bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe.

6. Proponowane decyzje w sprawach socjalnych są opracowywane w formie protokółów

zebrań i przekazywane kierownikowi zakładu do akceptacji w terminie do 3 dni od daty

zebrania.

7. W przypadku wniosków o świadczenia z funduszu w związku z sytuacją losową -

propozycja decyzji winna być przekazana kierownikowi zakładu w dniu następnym

po odbyciu zebrania zespołu opiniującego.

8. Zebrania zespołu opiniującego zwoływane są przez wybranego z pośród zespołu kierującego jego działalnością w miarę potrzeb (gdy wpłynie wniosek ) w terminie

dogodnym dla większości członków zespołu.

9. Kierownik zakładu ma prawo odmówić akceptacji przedstawionych przez zespół

opiniodawczy decyzji i skierować ją do powtórnego przeanalizowania.

W takim przypadku, kierujący działalnością zespołu opiniującego powinien uzyskać

od kierownika zakładu stosowne wyjaśnienia i przekazać je pozostałym członkom zespołu.

10. Rozstrzygającą decyzję w sprawie przyznania świadczenia, podejmuje kierownik zakładu.

11. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok

następny.

V. ŚRODKI FUNDUSZU PRZEZNACZONE SĄ NA :

1. Udzielenie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej.

2. Udzielenie zwrotnej i bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe osób uprawnionych na

warunkach określonych w indywidualnie zawieranych umowach.

3. Nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi, świadczone na rzecz różnych form

wypoczynku, działalności kulturalno - rozrywkowej osób uprawnionych.

4. Propozycje podziału środków funduszu na rok następny ( oraz zbilansowanie wydatków

za rok ubiegły)/, są przedstawione przez zespół opiniodawczy, kierownikowi zakładu

do akceptacji.

VI. ŚWIADCZENIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU I WARUNKI

ICH UZYSKANIA :

1. Bezzwrotna zapomoga finansowa w sytuacji losowej, klęski żywiołowej, długotrwałej

choroby lub śmierci osoby uprawnionej.

2. Bezzwrotna zapomoga finansowa w związku z trudną ogólnie sytuacją materialną osoby

uprawnionej.

3. Dopłata do zorganizowanej formy wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18-tu

(raz na dwa lata).

4. Dopłata do kosztów leczenia sanatoryjnego, pobytu w placówkach leczniczo - sanatoryjnych, rehabilitacyjno - szkoleniowych oraz leczniczo - opiekuńczych

dzieci i młodzieży do lat 18-tu.

5. Pokrycie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży do 18-tu lat związanych z wypoczynkiem lub leczeniem, o którym mowa w pkt 3 lub 4 (raz na dwa lata).

6. Dopłata do kosztów leczenia szpitalnego dorosłej osoby uprawnionej ( raz na dwa lata ).

7. Dopłata do kosztów leczenia sanatoryjnego z włączeniem kosztów przejazdów dorosłej

osoby uprawnionej ( raz na trzy lata ).

8. Osoby uprawnione mogą otrzymać pomoc w postaci pożyczki zwrotnej ,

nieoprocentowanej , maksymalny termin spłaty wynosi dwa lata.

9. Pomoc finansowa na remonty bieżące oraz adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne.

10. Uzupełnienie środków własnych na budowę domu.

11. Dopłata do kaucji i opłat wymaganych przy uzyskaniu i zamianie mieszkania.

12. Umorzenie częściowe lub całkowite spłaty przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe -

po spłaceniu 50 % kwoty zobowiązania łącznie z odsetkami.

13. Osoby uprawnione, ze środków funduszu mogą otrzymać pomoc na cele mieszkaniowe

zwrotnej i bezzwrotnej pomocy w formie pożyczki.

14. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe jest oprocentowana w stosunku rocznym

w wysokości 1 %, jej spłata może być rozłożona na okres 2 lat

(24 miesięcznych rat potrąconych z wynagrodzenia) ,maksymalna kwota pożyczki

wynosi 5.000 zł.

15. Nowy wniosek o zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe można złożyć po spłaceniu

ostatnio zaciąganej pożyczki.

16. O terminie przyznania zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe decyduje kolejność złożenia wniosku, wyjątek stanowią wypadki losowe.

17. Spłata udzielonej zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe rozpoczyna się po upływie

miesiąca od daty jej udzielenia.

18. Nie spłacona część lub całość otrzymanej zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe staje się

natychmiast wymagalną w razie :

a) rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, bez wypowiedzenia z winy

pracownika,

b) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w drodze jej wypowiedzenia.

19. Pierwszej zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe można udzielić po upływie miesiąca od

dnia zatrudnienia w Urzędzie Gminy.

20. W przypadku odejścia pracownika do pracy w innym zakładzie w trybie innym niż

w ust. 18, pożyczka otrzymana z Funduszu Świadczeń Socjalnych może być spłacona

na dotychczasowych warunkach.

21. Ze środków funduszu mogą być organizowane następujące imprezy okolicznościowe :

a/ spotkania dla pracowników Urzędu z okazji „ Dnia Kobiet ”, Świąt Bożego Narodzenia,

Wielkanocy, z możliwością otrzymania z ww. okazji pomocy socjalnej,

b/ pożegnanie odchodzących na emeryturę i rentę pracowników Urzędu.

22. Zakres finansowania ze środków funduszu imprez okolicznościowych, o których mowa

w ust. 21 proponuje zespół opiniodawczy, a zatwierdza kierownik zakładu.

23. W celu uzyskania świadczeń osoby uprawnione składają stosowne wnioski do zespołu

opiniodawczego.

24. Wnioski powinny zawierać informację o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej

poprzez wypełnienie odpowiednich części druku - wniosku ( w załączeniu ).

25. W przypadku stwierdzenia podczas rozpatrywania wniosku faktu przedstawienia przez

wnioskodawcę nieprawdziwych danych o sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej

- Zespół opiniodawczy sporządza odpowiednią notatkę służbową adresowaną do

kierownika zakładu.

26. Kierownik zakładu, w sytuacji o której mowa w pkt. 25 może zarządzić przeprowadzenie

postępowania wyjaśniającego przez zespół opiniodawczy lub uznać jego notatkę

za wystarczający dowód w sprawie i :

a) pozbawić wnioskodawcę uprawnień do korzystania ze świadczeń funduszu na okres

3 lat,

b) ukarać wnioskodawcę karą porządkową - zgodnie z Kodeksem Pracy,

c/ nałożyć na wnioskodawcę jednocześnie sankcje wymienione w pkt a i b .

U M O W A

W sprawie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa.

W dniu ........................................................................................... pomiędzy Zakładem pracy

reprezentowanym przez kierownika zakładu - ..........................................................................

a Panem / Panią........................................................................................................................

zwanym / ą dalej pożyczkobiorcą zamieszkałym / ą w

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

Na podstawie wniosku Zespołu Opiniodawczego d / s udzielania pomocy

z funduszu świadczeń socjalnych z dnia ....................................................................................

zatwierdzonego przez Wójta Gminy Widuchowa, zgodnie z Regulaminem rozdzielenia pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych została przyznana Panu / Pani .............................

.................................................................... ze środków FŚS pożyczka w kwocie ...................

.................................................................... słownie ...............................................................

.................................................................................................................................................

z przeznaczeniem na ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

§ 2.

Przeznaczenie pożyczki podlega spłacie w całości.

Okres jej spłaty wynosi ....................... lat (a). Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia

.................................... zakończenie spłaty do dnia ............................... w ..............................

ratach miesięcznych. Oprocentowanie - 1% w skali rocznej.

Wysokość raty : ............................................................. zł.

§ 3.

Ewentualne zawieszenie, przedłużenie spłaty pożyczki lub umorzenie może nastąpić przy spełnieniu warunków wymienionych w części VI Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4.

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenia z miesięcznego wynagrodzenia rat w terminie do 10 - tego każdego miesiąca a w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami potrącenia nie jest możliwe pożyczkobiorca zobowiązuje się wpłacać raty na konto Gminy.

Rozpoczęcie spłaty zaczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczkobiorca uzyskał pożyczkę.

§ 5.

Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagana w przypadkach określonych

w części VI ust. 18 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 6.

W przypadku zwolnienia na mocy porozumienia stron, pożyczka może być spłacana na dotychczasowych warunkach.

§ 7.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się wydatkować uzyskaną pożyczkę zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których

dwa otrzymuje zakład pracy, a jeden pożyczkobiorca.

Poręczyciel Pan / Pani ............................................................................................................

zam. ............................................. nr dowodu osobistego ........................................................

zatrudniony w ....................................................................................................... oświadcza :

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez ww. ze środków FŚS, wyrażam zgodę jako solidarnie współodpowiedzialny na pokrycie należnej kwoty z wynagrodzeń, dochodów i majątku.

.....................................................

podpis poręczyciela

............................................................ ....................................................

Pożyczkobiorca Wójt.

W N I O S E K

Dane o pracownikach :

1. Imię i nazwisko ....................................................................................................................

2. Nr dowodu osobistego .........................................................................................................

3. Dokładny adres ....................................................................................................................

4. Miejsce zatrudnienia .............................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................................

Stwierdzam, że pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia, oraz że nie był karany karami regulaminowymi.

...........................................................

podpis kierownika sekcji osobowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę o udzielenie mi świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie :.............

.................................................................................................................................................

na : ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w wysokości ................................................ słownie : ............................................................

.................................................................................................................................................

...................................................................

data i podpis wnioskodawcy

Adnotacje o dochodach

1. Średni zarobek wnioskodawcy w b. roku .............................................................................

2. Inne źródła dochodów .........................................................................................................

3. Łączny dochód rodziny ........................................................................................................

4. Przeciętny dochód na jednego członka rodziny ....................................................................

.............................................................................................................................................

5. Zadłużenie pracownika z tytułu korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych ....................

.............................................................................................................................................

..................................................................

podpis kierownika sekcji finansowej

Na poręczyciela proponuję :

Pan / Pani ................................................................................ zam. .......................................

nr ................................ w .......................................... zatrudniony w ......................................

.................................................................................................................................................

nr dowodu osobistego ..............................................................................................................

Zarobek miesięczny z uwzględnieniem obciążeń .......................................................................

słownie ....................................................................................................................................

..............................................................

podpis kierownika właściwego

zakładu pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2000 Wójta Gminy Widuchowa, Zespół opiniodawczy

d / s Funduszu Świadczeń Socjalnych wnioskuje o przyznanie / nie przyznanie świadczenia

w wysokości ........................................................................... słownie ....................................

.................................................................................................................................................

na ustalonych warunkach .........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................

podpis członka zespołu

Adnotacje kierownika zakładu :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................

podpis kierownika zakładu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-03-2004 15:21:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-03-2004 15:21:11