Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 148/2004


ZARZĄDZENIE Nr 148/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568 ) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Widuchowa projekty uchwał stanowiące załączniki

od nr 1 do nr 6, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 148 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18 lutego 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA NR XIV/ 113 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Marcina Piotra Bachta na stanowisko Skarbnika Gminy Widuchowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/113/2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 27 lutego 2004 r.

W związku z odwołaniem na XIII Sesji Rady Gminy Widuchowa Skarbnika Gminy Widuchowa ze względu na przejście na emeryturę, zachodzi konieczność powołania Skarbnika Gminy.

Ze względu na wyżej wymienione okoliczności Wójt Gminy Widuchowa wnioskuje

o powołanie na to stanowisko Pana Marcina Piotra Bachta.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 148 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18 lutego 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XIV/114/2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 27 lutego 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

( Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,

poz. 95, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,

poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189,

Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228,

poz. 2255 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/271/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia

12 lutego 1998 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną od rozłożonych na raty lub odroczonych terminów płatności należności podatkowych oraz odroczonych terminów płatności zaległości podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/114/2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 27 lutego 2004 r.

Uchwałą Nr XXVIII/271/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 12 lutego 1998 r. wprowadzono opłatę prolongacyjną od rozłożonych na raty lub odroczonych terminów płatności należności podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy.

Zmiana zapisu art. 48 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stanowi, iż „Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Z uwagi na zmianę w/w zapisu zachodzi konieczność zmiany Uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej polegającej na wprowadzeniu opłaty prolongacyjnej od odroczonej zaległości podatkowej.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 148 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18 lutego 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XIV/115/2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,

poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271,

Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124,

z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 325/2 o powierzchni 0,0396 ha położoną w obrębie geodezyjnym Żelechowo gm. Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy

w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 31701.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/115/2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 27 lutego 2004 r.

Gmina WIDUCHOWA jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 325/2 o pow. 0,0396 ha położonej w obr. Żelechowo.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 26 a i budynkiem gospodarczym. Od dnia 02.02.2004 r. obiekty w zasobach komunalnych pozostają wolne. Dotychczasowy najemca opuścił lokal ze względów zdrowotnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste

w drodze przetargu.

Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego i przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 148 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18 lutego 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XIV/ 116 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na składowisko gminne.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za usługi o charakterze użyteczności publicznej :

1) za wywóz przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej i przyjęcie

na składowisko gminne w Dębogórze 1m3 odpadów komunalnych stałych

w wysokości - 42,40 zł netto;

2) za przyjęcie na składowisko gminne w Dębogórze 1 m3 odpadów

komunalnych stałych w wysokości - 14,00 zł netto.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na składowisko gminne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Widuchowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/116/2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 27 lutego 2004 r.

Zasady gospodarowania odpadami w świetle nowych uwarunkowań prawnych.

Gospodarkę odpadami regulują cztery ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki

niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Opłaty za składowanie odpadów.

Opłatę za składowanie odpadów, posiadacz odpadów ( właściciel lub zarządzający składowiskiem odpadów ) ponosi za umieszczenie odpadów na składowisku. Opłaty ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ustala stawkę opłat za odpady komunalne niesegregowane. Obowiązujące stawki na rok :

2002 - 13,80 zł / 1 Mg,

2003 - 14,42 zł / 1 Mg,

2004 - 14,75 zł / 1 Mg.

Proponowane opłaty za nieczystości stałe i odbiór odpadów komunalnych przez ZGK z rejonu gminy obejmują planowane roczne koszty obsługi i utrzymania samochodu specjalistycznego oraz koszty utrzymania wysypiska uwzględniające wzrost wskaźników cenotwórczych powiększone o koszty pośrednie i opłaty za korzystanie ze środowiska, przez planowane ilości odebranych i zrzuconych odpadów na wysypisko. Planowane koszty obejmują eksploatację samochodu specjalistycznego z utrzymaniem go stałym ruchu oraz planowa gospodarka

na wysypisku. Planuje się wzrost kosztów związanych z monitorowaniem składowiska

m.in. badaniem wód pobranych z piezometrów. Zaostrzenia przepisów związanych ze składowaniem odpadów nałożyło na zakład wprowadzenie stałego dozoru na składowisku. Wprowadzono stałe godziny otwarcia składowiska tj. od godz. 9 do 13 dla odpadów dostarczonych indywidualnie. Proponuje się ustalić stawkę opłat za przyjęcie odpadów

na wysypisku w wysokości 14 zł za 1 m3 netto ( dotyczy indywidualnego dostawcy odpadów stałych ). Opłata za wywóz i składowanie przy całkowitych kosztach wywozu i składowania 102.736 zł, i ilości odpadów w ciągu roku przyjętych na poziomie roku poprzedniego

2.424 m3 planuje się na 42,40 zł/m3, tj. wzrost cen o 4,95 %.

W kalkulacji stawek nie ujęto kosztów związanych z nakładami inwestycyjnymi

na budowę piezometrów.

Zestawienie kosztów i przychodów na wywóz odpadów komunalnych i ich składowanie

w roku 2004 zawiera Tabela Nr 1.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 148 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18 lutego 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XIV/ 117 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2001 r. Nr 72,

poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej :

1) za oczyszczenie 1 m3 nieczystości płynnych na czyszczalni - 2,73 zł netto;

2) za 1m3 wody pobranej z sieci wodociągowej - 1,99 zł netto;

3) za odprowadzenie 1m3 ścieków kanalizacją sanitarną - 3,50 zł netto.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/26/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Widuchowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/117/2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 27 lutego 2004 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wójt Gminy po sprawdzeniu taryf

i weryfikacji kosztów proponuje przyjąć stawki zaproponowane we wniosku. Treść wniosku przedstawiono poniżej.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA

W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Widuchowa na okres od dnia 01.03.2004r do dnia 27.02.2005r., w wysokości :

1,99 zł netto za 1m3 wody,

2,73 zł netto za oczyszczenie 1 m3 ścieków w oczyszczalni,

3,50 zł netto za odprowadzenie 1 m3 ścieków kanalizacją sanitarna w m. Widuchowa.

Powyższe dane opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72,poz.747 z późniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Widuchowa.

Załączniki:

Informacja o sposobie opracowania taryf.

Tabele informacyjne od Nr 1 do Nr 9.

Załącznik Nr 1

Do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Informacja o sposobie opracowania taryf.

Dyrekcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w oparciu o ustaw z dnia

7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przedstawia propozycję określenia zasad i metod opracowania opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne na rok 2004. Uwzględniając konieczność zapewnienia zwrotu ponoszonych uzasadnionych kosztów na działalności obejmującą dostawę wody wodociągowej oraz odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków oraz utrzymania jakości i dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ustalonym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków proponuje przyjąć następujące kryteria do opracowania taryf:

ustalenie niezbędnych przychodów,

alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,

różnicowanie cen i stawek opłat,

warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Kryteria ustalenie poziomu niezbędnych przychodów obejmują:

koszty eksploatacji i utrzymania,

opłaty za korzystanie ze środowiska ,

rezerwę na należności nieregularne,

podatek od nieruchomości i dochodowy,

koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska.

Wydatki na eksploatacje i utrzymanie systemu, zawarte w niezbędnych przychodach zawierają takie pozycje jak:

 • koszty osobowe z narzutami

 • materiały

 • energia elektryczna

 • usługi obce lub wewnątrz zakładowe

 • podatki i opłaty

 • nakłady na remonty i odtworzenie

 • koszty pośrednie - administracyjne

  1. Koszty administracyjne ustala się w stosunku procentowym do kosztów bezpośrednich w danych działach usług prowadzonych przez zakład.

  2. Opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przyjęte zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska dnia 15 października 2003r w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004, które zawiera poniższa tabela

  3. l.p

  4. Jednostkowe opłaty za

  5. Rok

  6. 2001

  7. 2002

  8. 2003

  9. 2004

    1. 1.

  10. Pobór 1 m3 wody podziemnej

  11. Podział na przeznaczenie wody

   • do spożycia, zaopatrzenie ludności

   • na potrzeby produkcji

   2,08 gr

   12,5 gr

   0,042 gr

   0,070 gr

   0,051 gr

   0,072 gr

   2.

   Oczyszczenie ścieków

   BZT5

   0,82

   3,00

   3,14 zł/Mg

   3,21 zł/Mg

   ChZT

   0,46

   1,20

   1,25 zł/Mg

   1,28 zł/Mg

   Za metale ciężkie

   -

   -

   91,44 zł/Mg

   93,54 zł/Mg

   W obu przypadkach następuje wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, woda 21% ścieki 2,4 %.

   Rezerwa na należności nieregularne

   uwzględnia odpisy dokonywane na należności nieregularne ustalone na podstawie analizy historycznej z uwzględnieniem terminów i stopnia przeterminowania. Uwzględnia się zadłużenia odbiorców od 4 do 6 miesięcy i powyżej. Według przedstawionych zestawień nastąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 100%. Prawdopodobnie wynika to z obniżenia dochodów naszych odbiorców. Wpłaty za wodę i ścieki są uiszczane z dużym opóźnieniem.

   Koszty i wydatki związane z inwestycją modernizacyjno-rozwojową i ochrony środowiska.

   Ponieważ zakład użytkuje niedpłatnie środki trwałe powierzone przez gminę w niezbędnych przychodach nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych oraz podatku dochodowego z tego tytułu. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony środowiska w dalszym ciągu będą prowadzone przez gminę.

   Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług.

   Celem alokacji kosztów w procesie ustalania opłat jest powiązanie wydatków z tymi grupami odbiorców, które korzystają w wyniku poniesienia danego wydatku lub powodują jego wystąpienie. Podział na dwie grupy odbiorców gospodarstwa domowe i przemysł w naszym przypadku jest nie uzasadnione bo nie występują zróżnicowania w kosztach świadczenia usług. Ilość wody zużywana na cele produkcyjne jest bardzo znikoma i można przyjąć, że wodociągi produkują wodę tylko do celów spożywczych i socjalnych oraz przemysłowych. Ścieki pochodzące z tych zakładów noszą cech ścieków socjalno - komunalnych.

   Różnicowanie cen i stawek opłat .

   Nie istnieją taryfy uniwersalne, które mogłyby w idealny sposób pełnić wszystkie funkcje w każdych warunkach i w każdym czasie. Przy wyborze struktury taryf uwzględniono specyfikę struktury kosztów odbiorców, sytuację produkcyjną i dystrybucyjną zakładu, potrzeby w zakresie oszczędzania wody i warunków rozwoju ekonomicznego.

   W zależności od przewidywanego sposobu rozliczeń przyjmuje się:

   taryfy ryczałtowe - zawierające stałą cenę dla poszczególnych odbiorców usług ustaloną na podstawie arkusza kalkulacyjnego zawierającego przeciętne normy zużycia wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

   Taryfy ilościowe stosowane przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania ścieków.

   Przyjęte taryfy są jednolite dla wszystkich odbiorców

   Przy projektowaniu taryfy na ścieki uwzględniono dwie taryfy :

   utylizację ścieków w oczyszczalni,

   transport ścieków kanalizacją sanitarną.

   Podział kosztów pośrednich na poszczególne działy usług prowadzonych przez zakład dokonuje się w stosunku procentowym do planowanych kosztów w danych działach usług.

   Koszty pośrednie obejmują koszty administracji oraz różnicę stanu funduszu na początku i na końcu okresu rozrachunkowego.

   Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów dla produkcji wody w wodociągach gminy Widuchowa.

   Zakłada się, że zakład ma utrzymać w stanie technicznym stacji uzdatniania wody i sieć wodociągową na poziomie roku poprzedniego. Przyjmuje się że zakład wykona legalizację i naprawę około 50 szt. zamontowanych wodomierzy głównych.

   Do ustalenia rezerwy na należności nieregularne przyjęto zadłużenia od 4 do 6 miesięcy i powyżej na podstawie roku 2003. Dla obu działów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków zadłużenia te wynoszą 24.924 zł . Wzrost w stosunku do roku 2002 ponad 100%.

   Podział na wodociągi i kanalizację dokonano w stosunku procentowym z uwzględnieniem kosztów w tych działach. Dla wodociągów rezerwa na należności wynosi 16.657zł dla oczyszczalni - ścieków dostarczonych kanalizacja 8.267 zł.

   Natomiast podatek dochodowy od dochodu z rezerwy należności nieregularnej przyjęto na podstawie wskaźnika z roku 2003 i wynosi dla wodociągów 4.664 zł , oczyszczalni 2.315 zł.

   Łącznie koszty w dziale produkcji wody planuje się w wysokości 315.005zł , przy planowanej sprzedaży wody w wysokości 158.400 m3 rocznie, proponuje się ustalić taryfę wody w wysokości 1,99 zł za 1m3 netto dla wszystkich odbiorców co stanowi wzrost taryfy o 3,11% w stosunku do roku 2003.

   Ustalenie niezbędnych przychodów dla odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarna oraz oczyszczenie 1 m3 w oczyszczalni ścieków.

   Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków przyjęto na poziomie lat ubiegłych z uwzględnieniem wzrostu cen na towary i usługi. Dodatkowymi kosztami na rok 2004 są koszty eksploatacyjne związane z monitoringiem oczyszczalni ścieków. Badania te obejmują ścieki surowe i oczyszczone pod względem zawartości podstawowych składników BZT5, CHZT, zawiesina oraz zawartość metali ciężkich. Do badań kwartalnych zaliczyć należy badania składu chemicznego i biologicznego osadu pościekowego na zawartość podstawowych składników oraz metali ciężkich. Komplet badań kwartalnych wyniesie około 1.800zł. Planowane jest zwiększenie zużycia energii elektrycznej spowodowane praca dodatkowych przepompowni.

   Przyjęto rezerwę na należności nieregularne w wysokości 8.267 zł. oraz podatek od tej należności w wysokości 2.315 zł.

   Przy podziale kosztów na oczyszczenie - utylizacje 1 m3 ścieków dostarczonych kanalizacją sanitarna lub innym środkiem transportu przyjęto koszty bezpośrednio ponoszone na eksploatacje sieci kanalizacyjnej oraz przepompownię oraz koszty pośrednie liczone do kosztów w danych działach produkcji w stosunku procentowym.

   Zakładając wzrost ilości ścieków oczyszczonych na 43.320 m3 rocznie przy całkowitych kosztach w wysokości 153.053 zł proponuje się następujące taryfy:

   • transport siecią kanalizacyjną 1 m3 ścieków w wysokości netto 0,77 zł

   • oczyszczenie - utylizacja 1 m3 ścieków dostarczonych do oczyszczalni netto w wysokości 2,73 zł .

   • transport kanalizacja i oczyszczenie 1 m3 ścieków netto 3,50 zł.

   Obniżenie kosztów utylizacji związane jest ze wzrostem ilości ścieków dostarczonych do oczyszczalni, natomiast ten sam wzrost powoduje przy dodatkowym utrzymaniu powstałej kanalizacji i przepompowni utrzymanie taryfy na poziomie roku 2003. Obniżenie kosztów utylizacji spowoduje obniżenie taryfy na transport ścieków beczkowozem ZGK.

   Tabele informacyjne przedstawiają koszty produkcji oraz produkcje wody i oczyszczanie ścieków od roku 1999. W obu przypadkach rok 2003 jest rokiem przełomowym w ilości produkowanej wody i oczyszczania ścieków.

   Załącznik Nr 6

   do Zarządzenia Nr 148 / 2004

   Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18 lutego 2004 r.

   - projekt -

   UCHWAŁA Nr XIV/118/2004

   RADY GMINY WIDUCHOWA

   z dnia 27 lutego 2004 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

   Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 )

   Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

   § 1.1. Wyraża się zgodę na oddanie Wspólnocie Mieszkaniowej „Dębogóra 55 AB,

   56 AB” nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 23/10 o powierzchni 0,2613 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, w użyczenie na czas nieoznaczony.

   2. Szczegółowe warunki oddania w użyczenie określi umowa.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/118/2004

   Rady Gminy Widuchowa

   z dnia 27 lutego 2004 r.

   Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 23/10 o ogólnej powierzchni 0,2613 ha położonej w obrębie Dębogóra.

   Wyżej wymieniona działka stanowi drogę dojazdową do budynków nr 55 AB, 56 AB.

   Nieruchomość przejęta została do zasobów komunalnych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie.

   Wspólnota Mieszkaniowa „Dębogóra 55 AB, 56 AB” na przedmiotowej nieruchomości zamierza wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków.

   Przepisy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowią, iż nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

   Zarówno ustawa o gospodarce nieruchomościami jak i przepisy Kodeksu cywilnego

   zezwalają na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony lub nieoznaczony, dlatego zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie przedmiotowej nieruchomości na czas nieoznaczony.

   Załączniki do pobrania

   Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
   1 strona 18 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 175.75Kb) 2004-02-26 14:06:55 310 razy
   2 strona 23 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 144.35Kb) 2004-02-26 14:06:55 256 razy
   3 strona 21 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 172.91Kb) 2004-02-26 14:06:55 296 razy
   4 strona 20 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 213.51Kb) 2004-02-26 14:06:55 283 razy
   5 strona 11 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 211.62Kb) 2004-02-26 14:06:55 290 razy
   6 strona 25 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 178.97Kb) 2004-02-26 14:06:55 281 razy
   7 strona 19 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 179.88Kb) 2004-02-26 14:06:55 287 razy
   8 strona 22 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 213.22Kb) 2004-02-26 14:06:55 279 razy
   9 strona 7 zarzadzenia nr 148_2004.jpg (JPG, 246.37Kb) 2004-02-26 14:06:55 288 razy

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-02-2004 14:06:55
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-02-2004
   Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-02-2004 14:06:55