Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 137/2004


ZARZĄDZENIE Nr 137/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów.

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XI/94/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia

26 listopada 2003 roku w sprawie podatku od nieruchomości, § 2 Uchwały XI/98/2003 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, § 2 Uchwały Nr XI/93/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz Uchwały Nr XI/95/2003 r. Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia prowizji dla sołtysów sołectw za inkaso zobowiązań pieniężnych, oraz przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje :

§ 1. Na terenie Gminy Widuchowa sołtysi, jako inkasenci, są zobowiązani do poboru

od podatników następujących podatków i opłat lokalnych :

1) podatku rolnego,

2) podatku od nieruchomości,

3) opłaty targowej.

§ 2.1. Inkasent zobowiązany jest pobrać od podatników i terminowo odprowadzić do kasy Urzędu Gminy wyżej wymienione podatki.

2. Terminem płatności pobranego podatku lub opłaty jest następny dzień roboczy po dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku.

3. Informację o terminach płatności przez inkasentów pobranych poszczególnych podatków w roku 2004 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

4. W razie nie wpłacenia zainkasowanych kwot w wyznaczonym terminie, zostaną

inkasentowi naliczone odsetki w wysokości takiej, jak przy zobowiązaniach podatkowych.

§ 3.1. Inkasent jest zobowiązany wydać podatnikowi dowód wpłaty podatku z kwitariusza

zaopatrzonego w numer i oznaczenie organu podatkowego.

2. W terminie do końca roku podatkowego inkasent przekazuje organowi podatkowemu wszystkie dokumenty związane z inkasem podatków i opłat lokalnych.

§ 4.1. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy inkasentowi przysługuje wynagrodzenie

od zebranych i wpłaconych w terminie podatków i opłat w wysokości jak niżej :

1) podatku rolnego i podatku od nieruchomości 4 % nie mniej niż 180 złotych

od jednej raty,

2) opłaty targowej 50 %.

2. Należna inkasentowi prowizja będzie wypłacona w terminie do końca miesiąca,

w którym nastąpiło rozliczenie.

§ 5.1. Za pobrane a nie wpłacone w terminie podatki oraz opłaty lokalne, inkasent

odpowiada całym swoim majątkiem.

2. Zakres odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, obejmuje zarówno majątek

odrębny inkasenta, jak i majątek wspólny inkasenta oraz jego małżonka.

§ 6. Inkasent zobowiązany jest potwierdzić na piśmie przyjęcie do wiadomości treści

niniejszego zarządzenia.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Widuchowa Nr 66/2003 z dnia 8 maja 2003 r.

w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2004

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 20 stycznia 2004 r.

Poboru podatków o których mowa w Zarządzeniu inkasent dokona w dniach :

1) 13, 14 i 15 marca 2004 r.

2) 13, 14 i 15 maja 2004 r.

3) 13, 14 i 15 września 2004 r.

4) 13, 14 i 15 listopada 2004 r.

Pobrane przez inkasenta podatki i opłaty lokalne winny być rozliczone w referacie podatków

i opłat urzędu gminy oraz wpłacone do banku spółdzielczego w terminach :

1) dnia 16 marca 2004 r. do godz. 1400

2) dnia 17 maja 2004 r. do godz. 1400

3) dnia 16 września 2004 r. do godz. 1400

4) dnia 16 listopada 2004 r. do godz. 1400

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 137/2004

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 20 stycznia 2004 r.

Zarządzenie ustala terminy rozliczenia się sołtysów z zainkasowanych przez nich kwot z tytułu należnych gminie podatków i opłat.

Określa również wysokość należnej sołtysom wsi prowizji za pobrane i odprowadzone

na dochody budżetu gminy podatki i opłaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 13:38:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 13:38:31