Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 136/2004


ZARZĄDZENIE Nr 136 /2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę oraz powołania komisji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984,Nr 214,poz.1806,Nr 153, poz.1271, z 2003 r.Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568 )
oraz art. 20a, art. 67, 68 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych

( Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984, z 2003 r.Nr 2, poz.16,

Nr 130,poz.1188,Nr165,poz.1591 ) Wójt Gminy Widuchowa zarządza , co następuje :

§ 1.1.Udzielić zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie:

„ Programu ochrony środowiska Gminy Widuchowa” oraz „ Planu gospodarki odpadami Gminy Widuchowa ”.

2. Treść zaproszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym stanowi załącznik

do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powołuje się komisję do udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa

w § 1 niniejszego zarządzenia w następującym składzie :

1) Ewa Pawłowska - Przewodniczący Komisji,

2) Anna Witek - Członek Komisji,

3) Andrzej Nerć - Członek Komisji.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Annie Witek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr136 /2004
Wójta Gminy Widuchowa z dnia 20 stycznia 2004 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Widuchowa

74-120 Widuchowa ul.Grunwaldzka 8 , tel/fax (0-91) 41-67-255

działając w oparciu o przepisy art.67 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72,poz.664 z późn. zm ) zaprasza do wzięcia udziału

w realizacji zamówienia publicznego na opracowanie:

„ Programu ochrony środowiska Gminy Widuchowa” oraz

„ Planu gospodarki odpadami Gminy Widuchowa ”w trybie zapytania o cenę.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „ Programu ochrony środowiska Gminy Widuchowa oraz „ Planu gospodarki odpadami Gminy Widuchowa” na lata 2004-2012 zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z póżn. zm.) oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

1.2. Opracowania będące przedmiotem zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez Radę Gminy Widuchowa w formie uchwały.

1.3. Ustala się ilość kopii poszczególnych opracowań do uchwalenia przez Radę Gminy
Widuchowa po 40 szt. w formie tekstowej i 5 szt. w formie elektronicznej ( CD-ROM).

2. Założenia i zakres rzeczowy „ Programu Ochrony Środowiska Gminy Widuchowa”:

2.1 Program Ochrony Środowiska Gminy Widuchowa winien spełniać wymagania określone w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm) oraz wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, wydane przez Ministerstwo Środowiska , grudzień 2002r., także innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

.

2.2 „ Program ochrony środowiska Gminy Widuchowa” musi określać przede wszystkim :
-diagnozę stanu , w tym waloryzację przyrodniczą , ocenę zagrożeń środowiska oraz
możliwości i sposoby im przeciwdziałania , waloryzację demograficzno-społeczną
i kulturową, waloryzację gospodarczą,

- identyfikację problemów rozwoju (mocne i słabe strony),

-cele polityki ekologicznej w tym płaszczyzny współpracy przygranicznej

- cele krótkookresowe i długookresowe,

-priorytety ekologiczne wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

-rodzaj i harmonogram działań proekologicznych w tym płaszczyzny współpracy

przygranicznej , wraz z rozpisaniem na konkretne zadania własne bądź koordynowane,
przewidziane do realizacji,

- środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno -
ekonomiczne i środki finansowe,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,
- streszczenie w języku niespecjalistycznym.

3. Założenia i zakres rzeczowy „ Planu gospodarki odpadami Gminy Widuchowa.

3.1” Plan gospodarki odpadami Gminy Widuchowa” winien spełniać wymagania określone

w art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r.
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami ( Dz. U. z 2003r. Nr 66,
poz. 620)oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

3.2 „ Plan gospodarki odpadami Gminy Widuchowa powinien zawierać:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć- zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami wraz ze szczegółowym harmonogramem , w podziale na okresy realizacji krótkoterminowe i długoterminowe, oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

8) streszczenie w języku niespecjalistycznym.

II. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW.

1. Informacje ogólne.

1.1. Wymagany nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia - projekt „Programu ochrony środowiska Gminy Widuchowa i projekt „ Planu gospodarki odpadami Gminy Widuchowa” powinien być wykonany i dostarczony do 15 kwietnia 2004 r. Całość prac
( uzgodnienia i poprawki po uzgodnieniach należy zakończyć nie później niż do 15 czerwca 2004 r.)
Oferty zawierające dłuższe terminy będą odrzucane.

1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi
obejmować wszystkie pozycje określone w opisie przedmiotu zamówienia.

1.3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się od dnia następnego po dniu składania ofert.

1.4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia wraz z harmonogramem i planem działań dotyczących realizacji poszczególnych etapów opracowania.

2. Formalne wymogi oferty.

2.1 Oferent ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. Oferta powinna być zgodna

z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

2.2 Cenę oferowaną podaje się na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zaproszenia.

2.3 Ofertę sporządza się czytelnie w języku polskim.

2.4 Formularz ofertowy wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru , zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty powinno być załączone pisemne pełnomocnictwo do podpisania oferty. Jeżeli oferent dołączy do oferty kopie dokumentu , powinna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

2.5 Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i załączniki wymienione w pkt 3 instrukcji dla oferentów.

2.6 Oferta ( formularz ofertowy wraz z dokumentami i załącznikami) powinna być umieszczona w zamkniętej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w sposób następujący:

„Oferta na opracowanie Programu ochrony środowiska Gminy Widuchowa i Planu gospodarki odpadami Gminy Widuchowa nie otwierać przed dniem: 27.01.2004r.
godz. 11
00.”

2.7 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenie składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , a oferent składając ofertę zastrzegł
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

3. Zestaw dokumentów wymaganych w ofercie:

1) Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 dołączony do niniejszego zaproszenia).

2) Oświadczenie oferenta ( załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo- umowa spółki.

( w przypadku kopii -poświadczony za zgodność z oryginałem przez oferenta)

Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Złożenie oferty.

4.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 ,
74-120 Widuchowa w pokoju nr 23 - Referat Organizacyjny, do dnia 27.01 2004 r.
do godz. 1100 .

4.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin dotarcia oferty do zamawiającego.

4.3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

4.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2004r. o godz.. 1200.

4.6 Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o wyniku postępowania i ofercie uznanej za najkorzystniejszą.

5. Wyjaśnienia i zmiana zaproszenia do składanie ofert.

5.1. Można się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego zaproszenia.
5.2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Anna Witek - inspektor w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8 , pok. nr 25, tel. 416-72-56.

5.3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych , przed upływem terminu składania ofert
zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na niniejsze
zaproszenie. Zamawiający przedłuży wówczas termin składania ofert w celu umożliwienia
oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian.

5.4. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana zostanie doręczona wszystkim
oferentom i stanie się częścią zaproszenia.

6. Wykluczenie z postępowania . Odrzucenie ofert. Unieważnienie postępowania.

6.1 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Oferentów

na podstawie art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych.

6.2. Oferta wykonawcy , który został wykluczony z postępowania nie będzie rozpatrywana.

6.3. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego
wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.4 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

a) jest sprzeczna z ustawą o zamówieniach publicznych lub zaproszeniem do składania
ofert,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

6.5. O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje dostawcę lub wykonawcę, którego ofertę odrzucił.

6.6. Zamawiający może unieważnić postępowanie podając pisemne uzasadnienie.

7. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie wyłącznie kryterium ceny

-100 %.

8. Zawarcie umowy

Z oferentem , który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w miejscu
i terminie określonym w powiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Ogólne warunki umowy przedstawiono w jej projekcie.

9. Protesty i odwołania.

Wobec wartości zamówienia nie przekraczającego równowartości 30 000 EURO wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań.

II ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta cenowa- załącznik nr 1

2. Oświadczenie- załącznik nr 2

Załącznik Nr 1

.............................................

( Pieczęć oferenta)

OFERTA

Ja, niżej podpisany ...................................................................................., działając w imieniu
i na rzecz.................................................................................................................................

z siedzibą w....................................................................ul........................................................

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie „ Programu ochrony środowiska Gminy Widuchowa
i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa” składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie określonym, w zaproszeniu do składania ofert za kwotę:

.......................................netto+ podatek VAT ..................................... zł,

razem brutto:...........................................................................................................................
słownie brutto:.........................................................................................................................

2. Zamówienie wykonam w nieprzekraczalnym terminie określonym w zaproszeniu
do składania ofert.

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia następnego
po upływie terminu składania ofert.

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić)

1) wykaz wykonanych w ciągu 2 lat dokumentacji, programów, planów o podobnym
zakresie tematycznym,

2) harmonogram i plan działań dotyczących realizacji poszczególnych etapów opracowań.

3) ..............................................................

4) ...............................................................

..................................................., dnia .........................

............................................................

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

............................................................

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 2

...................................................

( pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Ja,......................... ...............................................................................................................

oświadczam , ze oferent którego reprezentuję , tj. ..............................................................................................................................................

z siedzibą w .................................................................................................,
ul. ..................................................................................................

nie jest wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 19 i spełnia warunki określone w art. 22 ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

Oferent zna zaproszenie do składania ofert i nie wnosi zastrzeżeń

................................., dnia ..............................................

...............................................................

( Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

...............................................................

( Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

-projekt-

UMOWA

Zawarta w dniu .................... pomiędzy Gminą Widuchowa , zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Widuchowa mgr inż. Michała Lidwina

a

............................................................

............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .......................................................

2. ......................................................

zawarta została umowa treści następującej:

§ 1

Zgodnie z wynikiem zapytania o cenę w dniu 27.01.2004r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przejmuje do wykonania zadanie opracowanie:
„Program ochrony środowiska Gminy Widuchowa”

„Plan gospodarki odpadami Gminy Widuchowa”, zwanymi w dalszej części umowy
„ Opracowaniami”, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.
O odpadach ( Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Powyższe „Opracowania” należy wykonać tak, aby odzwierciedlały postanowienia zawarte
w dokumentach programowych wyższego szczebla powiatowego, wojewódzkiego, oraz być zgodne ze Strategią rozwoju Gminy Widuchowa.

§ 2

1. Ustala się ilość kopii poszczególnych „Opracowań” do uchwalenia przez Radę Gminy
Widuchowa po 40 szt. w formie tekstowej i 5 szt. w formie elektronicznej ( CD-ROM).

2.Ustala się, iż „ Opracowania” do uzgadniania i zaopiniowania będą przesyłane w formie

tekstowej i elektronicznej.

§ 3

1. Na wykonawcy ciąży obowiązek uzgodnień „ Opracowań”.

2. „ Opracowania” należy wykonać z zachowaniem dostępu społeczeństwa do informacji
o środowisku i jego ochronie, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Sposób
i zakres konsultacji społecznych należy uzgodnić z Zamawiającym. Konsultacje społeczne powinny być udokumentowane.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt „Programu Ochrony Środowiska Gminy Widuchowa i projekt „ Planu Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa”
do 15 kwietnia 2004 r. Całość prac ( uzgodnienia i poprawki po uzgodnieniach zobowiązuje się zakończyć nie później niż do 15 czerwca 2004 r.)

§ 5

Strony ustalają, iż wynagrodzenie za wykonanie ` Opracowań” wyniesie:

...............................................................................................................................................

słownie: .........................................................................................................................

-zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zapytania o cenę.

§ 6

1. Zapłata należności za „Opracowania” wymienione w § 1 nastąpi w ciągu 21 dni od dnia
wpływu faktury i wraz z podpisanym protokołem odbioru „ Opracowań” ,
po podjęciu przez Radę Gminy Uchwały o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska
Gminy Widuchowa” i „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa.”

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego Zamawiającego
Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa Nr 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001
na konto Wykonawcy...........................................................................................................

§ 7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowania mają

wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

2. Zamawiającemu , który otrzymał wadliwe opracowania, przysługuje prawo żądania
a) bezpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym Wykonawcy, nie dłużej niż 7 dni bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów,

b) odnowy zapłaty wynagrodzenia.

§ 8

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne
w następujących wypadkach:

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie-
wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
a) za zwłokę w wykonaniu prac projektowych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania,

b) za zwłokę w usunięciu wad prac projektowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia za
każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad.

c) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn , za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia.

2) Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki.

§ 9

Strony ustalają , iż Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części prac Opracowań z innym Wykonawcą , za którego działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

§ 10

Wykonawca przenosi na Gminę Widuchowa nieodpłatnie wszelkie prawa majątkowe odnośnie wykonanych opracowań, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów
o wynalazczości.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią

§ 14


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 13:37:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 13:37:37