Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Widuchowa, oznaczonej jako działka nr 90/2 o powierzchni 0,1139 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Widuchowa, oznaczonej jako działka nr 90/2 o powierzchni 0,1139 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice, gm. Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00057172/6.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 9.10.2020 r., drugi 14.01.2021 r..

Cena wywoławcza wynosi 8 000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy).

Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie toczy się żadne postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomość położona jest w części w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług, oznaczonej symbolem MBNR oraz w części w strefie funkcjonalno- przestrzennej RO- sady i ogrody przydomowe.

Według zapisu ewidencji gruntów działka 90/2 oznaczona jest symbolem użytku S-RV.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 6.05.2021 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiście lub przez pełnomocników.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.

Nabywca zobowiązany będzie do:
- przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
- wykonania na własny koszt uzbrojenia technicznego niezbędnego do realizacji zamierzonej inwestycji oraz dojazdu do działki w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
- w razie występowania w granicy działki sieci, które kolidować będą z inwestycją, dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielami sieci,
-przejęcia wraz z gruntem obowiązku usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz zanieczyszczeń lub innych rzeczy, w tym drzew i krzewów,
- w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew - do jej wykonania na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- zlecenia na własny koszt uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości,
- zapłacenia w całości kosztów spisania notarialnej umowy sprzedaży i opłat sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości na gruncie.
Sprzedający sprzedaje działkę zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,28 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-04-2021 11:10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 09-04-2021 11:14:27