Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zapytanie ofertowe - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030 oraz planów odnowy miejscowości: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Kłodowo, Krzywin, Lubicz, Marwice, Ognica, Pacholęta, Polesiny, Rynica, Widuchowa, Żarczyn, Żelechowo na lata 2020-2030

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Widuchowa zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę opracowania Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa oraz Strategii Odnowy Miejscowości na lata 2020-2030.

1. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
tel./fax (091) 41-67-255, 41-67-281
org@widuchowa.pl 

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie;
1.Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030.
2.Planów odnowy miejscowości: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Kłodowo, Krzywin, Lubicz, Marwice, Ognica, Pacholęta, Polesiny, Rynica, Widuchowa, Żarczyn, Żelechowo na lata 2020-2030.

3.MINIMALNY ZAKRES STRATEGII ROZWOJU GMINY:
1. Istota planowania przestrzennego.
2. Położenie i warunki demograficznego.
3. Infrastruktura społeczna.
4. Podmioty gospodarcze i rolnictwo.
5. Finanse samorządu.
6. Infrastruktura techniczna.
7. Analiza SWOT.
7.1. Założenia metodologiczne.
7.2. Analiza poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego.
a. finanse gminy,
b. infrastruktura i ochrona środowiska,
c. rozwój gospodarczy,
d. strefa społeczna.
8. Cele strategiczne gminy Widuchowa.
8.1. Hierarchiczny układ strategii,
8.2. Wizja i misja Gminy Widuchowa,
8.3. Cele strategiczne gminy Widuchowa,
8.4. Struktura logiczna Strategii Gminy Widuchowa na lata 2020-2030.
9. Realizacja i monitoring celów poszczególnych Strategii.
10. Wdrażanie i monitorowanie Strategii.

4.MINIMALNY ZAKRES STRATEGII ODNOWY MIEJSCOWOŚCI:
1. Ogólna charakterystyka miejscowości:
1.1. Położenie.
1.2.Historia i teraźniejszość.
2. Analiza zasobów miejscowości:
2.1. Inwentaryzacja zasobów społecznych,
a. ludność,
b. szkolnictwo,
c. obsługa ludności,
d. kultura, sport, turystyka i rekreacja,
e. rolnictwo.
3. Inwentaryzacja zasobów infrastruktury :
3.1. drogi,
3.2. gazyfikacja,
3.3 wodociągi, kanalizacja, odpady,
3.4. telefonizacja,
3.5. ciepło,
3.6. energetyka.
4. Analiza SWOT.
5. Wizja rozwoju miejscowości .
6. Planowanie długoterminowe.
6.1. poprawa wizerunku wsi,
6.2. rozwój infrastruktury na terenie wsi,
6.3.rozwój świadomości społeczeństwa w tworzeniu lokalnych warunków tworzenia gospodarki rynkowej,
6.4. restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa,
6.5. poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego,
6.6. podniesienie jakości kapitału ludzkiego wśród młodzieży i dorosłych,
6.7. wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji,
6.8. rozwój zaplecza sportowego w celu rozwoju sportu na poziomie lokalnym i regionalnym,
6.9. wykorzystanie bliskości Szczecina oraz granicy państwa w celu rozwoju gospodarczego i promocji regionu ,
6.10. utrzymanie i wzmocnienie tożsamości życia wiejskiego.
7. Arkusz planowania krótkoterminowego.
8. Odpis planowanych przedsięwzięć- wizja odnowy wsi.
9. Zgodność Planu Odnowy Miejscowości z dokumentami wyższego rzędu.

Zadaniem Wykonawcy jest:
1. Opracowanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, które powinny być spójne z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi Gminy Widuchowa i powinny uwzględniać ich bieżące aktualizacje.
2.Organizacja spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi.
3.Przygotowanie ankiet i umieszczenie ich na stronie internetowej gminy.
4. Promocja działań związanych ze Strategią Rozwoju Gminy.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8, 74-120 Widuchowa w sekretariacie urzędu, na I piętrze budynku lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Widuchowej z dopiskiem na kopercie: „Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030 lub przesłać podpisaną ofertę na e-mail: org@widuchowa.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.

W ofercie należy podać łączną kwotę netto i brutto wszystkich kosztów ich realizacji.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 9 października 2019 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. KRYTERIUM WYBORU.
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena”, tj. wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 165.25Kb) 2019-10-23 07:29:45 147
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
02 paź 2019

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
02 paź 2019, godz. 12:53

Osoba aktualizująca informacje

Marta Waszak

Data aktualizacji:
25 lis 2019, godz. 13:57