Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 32/2, obręb Żarczyn (Gmina Widuchowa, Powiat Gryfiński)

 

OŚ.6220. 1.1.2022.LR                                                                                                                                                             

Widuchowa, dnia 31 marca 2022 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 9, art. 61 § 1, § 3 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej kpa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - dalej ooś (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373
z późn. zm.),

Wójt Gminy Widuchowa

zawiadamia

że w dniu 15 marca 2022 r. na wniosek SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o.o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 32/2, obręb Żarczyn (Gmina Widuchowa, Powiat Gryfiński)”.

W związku z powyższym informuję, iż osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo na każdym etapie zapoznać się z dokumentacją dotyczącą powyższej sprawy, a także wypowiadać się co do tej dokumentacji oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy, co zapewnia wszystkim stronom możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Widuchowa, prowadzącym przedmiotowe postępowanie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 - 15:15 pod nr tel. 91 416 72 55 wew. 30).

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 kpa, zostanie ona załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Na podstawie art. 35 § 5 kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 § 1, § 2 i § 3 kpa, strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 40 § 1 i § 2 kpa, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

Na podstawie art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W załączeniu klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanie danych osobowych.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w charakterystyce przedsięwzięcia w załączniku do decyzji Wójta Gminy Widuchowa Nr OŚ.6220.1.5.2022.LR z dnia 21 czerwca 2022 r. 2022-07-13 13:19:29
Decyzja Wójta Gminy Widuchowa Nr OŚ.6220.1.5.2022.LR z dnia 21 czerwca 2022 r. 2022-06-21 15:29:29
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 21 czerwca 2022 r. decyzji Wójta Gminy Widuchowa znak: OŚ.6220.1.5.2022.LR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 32/2, obręb Żarczyn (Gmina Widuchowa, Powiat Gryfiński)”. 2022-06-21 15:23:39
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 32/2, obręb Żarczyn (Gmina Widuchowa, Powiat Gryfiński)”. 2022-05-26 13:54:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
31 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
31 mar 2022, godz. 09:20

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
22 sie 2022, godz. 10:41