143 Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 03 lutego 2021 roku. | BIP - Urząd Gminy Widuchowa
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 03 lutego 2021 roku.


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 03 lutego 2021 roku.

1.Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

2. Kandydatem do komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział
w konkursie.

3. Zgłoszenia należy składać do dnia 20.02.2021 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (pok. 11), z dopiskiem „Nabór do komisji opiniującej - oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku”

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Kandydatem na członka komisji konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:
- jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw publicznych,
- nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności,
- akceptuje warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności.

6. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do jego bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i poz. 1298.) kodeksie postępowania administracyjnego.

7. Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. Wyboru dokonuje Wójt Gminy Widuchowa spośród kandydatów nie podlegających wykluczeniu.

8. Do zadań komisji konkursowej należy:
- ocena formalna i merytoryczna złożonych w konkursie ofert na realizację zadań określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty.

9. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu. O dokładnym terminie posiedzenia, wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

10. Informacji na temat naboru udziela inspektor ds. Oświaty, współpracy
z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy (tel. 91 416 72 55).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz zgłoszenia kandydata.doc (DOC, 45.50Kb) 2021-02-03 15:06:50 71

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
03 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
03 lut 2021, godz. 15:06

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
03 lut 2021, godz. 15:06