Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 03 lutego 2021 roku.


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 03 lutego 2021 roku.

1.Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

2. Kandydatem do komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział
w konkursie.

3. Zgłoszenia należy składać do dnia 20.02.2021 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (pok. 11), z dopiskiem „Nabór do komisji opiniującej - oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku”

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Kandydatem na członka komisji konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:
- jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw publicznych,
- nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności,
- akceptuje warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności.

6. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do jego bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i poz. 1298.) kodeksie postępowania administracyjnego.

7. Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. Wyboru dokonuje Wójt Gminy Widuchowa spośród kandydatów nie podlegających wykluczeniu.

8. Do zadań komisji konkursowej należy:
- ocena formalna i merytoryczna złożonych w konkursie ofert na realizację zadań określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty.

9. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu. O dokładnym terminie posiedzenia, wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

10. Informacji na temat naboru udziela inspektor ds. Oświaty, współpracy
z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy (tel. 91 416 72 55).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz zgłoszenia kandydata.doc (DOC, 45.50Kb) 2021-02-03 15:06:50 71
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
03 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
03 lut 2021, godz. 15:06

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
03 lut 2021, godz. 15:06