Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała XXXIV/354/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,CZARNÓWKO? w gminie Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXXIV/354/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,CZARNÓWKO” w gminie Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 1180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia wstępne

§ 1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/175/08 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Czarnówko, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwałami Rady Gminy Widuchowa: Nr V/48/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., Nr XXVIII/249/2005 z dnia 28 października 2005 r., oraz Nr XVI/170/2008 z dnia 16 września 2008 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „CZARNÓWKO” (zwanym dalej Zakładem) położonego w części obrębu Czarnówko oraz części obrębu Lubicz jednostki geodezyjnej gm. Widuchowa, o łącznej powierzchni 37,36 hektara.
2. Granice planu określa załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000.
3. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów po byłej jednostce wojsk rakietowych na cele wielobranżowego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów komunalnych i przemysłowych bez spalarni.
4. Integralną częścią uchwały są:
1) Załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
2) Załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa;
3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
4) Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

§ 2.1. Ustalenia planu miejscowego składają się z:
1) Ustaleń wstępnych, zawartych w rozdziale 1;
2) Ustaleń ogólnych, zawartych w rozdziale 2;
3) Ustaleń szczegółowych, zawartych w rozdziale 3;
4) Przepisów końcowych, zawartych w rozdziale 4.
2. Dla poszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.

§ 3. Dla każdego terenu sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie:
1) Przeznaczenie terenu;
2) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy;
3) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu;
4) Zasady obsługi infrastrukturą techniczną;
5) Zasady ochrony środowiska i przyrody;

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 4. Zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. W zakresie komunikacji ustala się:
1) Budowę drogi gminnej, wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL;
2) Budowę drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 02KDW;
3) Zaspokojenie potrzeb parkingowych poprzez ich realizację w ramach parkingów wielostanowiskowych: dla samochodów osobowych oznaczonego na rysunku planu symbolem 04KS i ciężarowych oznaczonego na rysunku planu symbolem 03KS;
4) Niezależnie, w ramach każdego przedsięwzięcia, dopuszcza się budowę miejsc postojowych w wynikających z potrzeb technologicznych danego przedsięwzięcia.
2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:
1) Zaopatrzenie w wodę - rurami ?100 z istniejącego wodociągu w m. Czarnówko; niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności oraz wody do likwidacji skażeń, a także do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, m.in. poprzez wykorzystanie istniejących ujęć wody na terenie Zakładu;
2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych - rurami ?200÷300 w systemie grawitacyjnym i ?110 w systemie tłocznym (przyjmowanie ścieków z okolicznych wsi) poprzez rozbudowę istniejącej na obszarze planu oczyszczalni ścieków (w rejonie północno-zachodnim Zakładu) lub budowę nowej oczyszczalni do odbiornika zewnętrznego po stronie północnej Zakładu;
3) Odprowadzenie wód opadowych z dróg wewnętrznych, powierzchni utwardzonych i dachów - rurami ?250÷350 poprzez separator substancji ropopochodnych, piaskownik i odtłuszczownik usytuowany w rejonie północno-zachodnim Zakładu; odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej rowami w teren;
4) Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej 15 kV kablem z transformatora w m. Czarnówko lub/i linii napowietrznej usytuowanej po stronie wschodniej planu poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4kV usytuowaną w centralnej części Zakładu; nowe kable elektroenergetyczne 15 i 0,4kV należy prowadzić w liniach rozgraniczających projektowanych dróg zewnętrznych i wewnętrznych; dopuszcza się prowadzenie kabli poprzez zieleń izolacyjną; dopuszcza się budowę poszczególnych stacji transformatorowych (także kontenerowych lub/i słupowych) oraz własnych generatorów elektroenergetycznych usytuowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć usytuowanych w rejonie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1O.
5) Zaopatrzenie w gaz dla celów komunalnych oraz technologicznych - z projektowanych na terenie Zakładu zbiorników na gaz propan-butan; docelowo z sieci średniego ciśnienia; niniejszy plan obejmuje obszary będące strefami kontrolowanymi nad gazociągami ś/c o szerokościach zgodnie z przepisami odrębnymi, na których to występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu; istnieje ograniczenie praw własności właścicieli gruntów nad gazociągami, tj. w pasach nad gazociągami (w strefie kontrolowanej), związane z zagwarantowaniem dostępności do gazociągów dla służb eksploatacyjnych Operatora sieci gazowej.
6) Zaopatrzenie w ciepło - ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego w przypadku zgazyfikowania tego obszaru lub/i z instalacji do produkcji biowęgla lub/i innych paliw;
7) Zaopatrzenie telekomunikacyjne - z istniejącej sieci kablowej usytuowanej po stronie północno - zachodniej obszaru planu;
8) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych - w ramach działalności Zakładu;
9)Zasady przebiegu projektowanych sieci pokazane są na rysunku planu.

§ 5. Zasady dotyczące ochrony środowiska i przyrody:

Na obszarze opracowania planu występuje jedna prawna forma ochrony przyrody - obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry (kod obszaru PLB 320003) położony w brzeżnej części, prawie na jego granicy, na terenie którego zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób wpłynąć na gatunki ptaków oraz ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony ten obszar. Ponadto proponowane są (obejmujące obszar planu i z nim sąsiadujące) następujące formy ochrony przyrody i krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) pod nazwą „Mokradła”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (ZPK) „Widuchowskie Bagna” oraz UE-5 pod nazwą „Jeziora przy Czarnówku”.
W związku z powyższym na obszarze planu obowiązują:
1. zakazy:
1) stosowania do nasadzeń ekspansywnych gatunków: robinii (grochodrzew), śnieguliczki, jeżyny kaukaskiej;
2) rozwiązań z niemal wyłącznym stosowaniem iglaków;
3) dojazdu do Zakładu transportem ciężkim o strony m. Czarnówko;
4) prowadzenia napowietrznych sieci inżynieryjnych.
2. nakazy:
1) wykonywania szczegółowych badań geotechnicznych dla wszelkiego rodzaju inwestycji, a w szczególności dla budynków i urządzeń technologicznych oraz elementów podziemnych infrastruktury technicznej;
2) zabezpieczenia gruntu przed infiltracją zanieczyszczeń i spływem powierzchniowym zanieczyszczeń do jezior, oczek wodnych i pobliskich cieków;
3) projektowania i instalowania wszystkich instalacji w taki sposób, aby nie dopuszczały do przekroczeń norm ochrony środowiska poza terenem zakładu i nie powodowały zrzutu ścieków o stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne;
4) stałego monitoringu zanieczyszczeń;
5) zachowania nie mniej niż 25% powierzchni terenu biologicznie czynnej w stosunku do ogólnej powierzchni wydzielanej działki;
6) w miarę możliwości zachowania pojedynczych okazów drzew i krzewów na całym terenie opracowania;
7) zachowania szczególnej ostrożności przy niwelowaniu i uzdatnianiu terenu pod przyszłe zainwestowanie w sąsiedztwie istniejącej zieleni średniej i wysokiej;
8) stosowania przy nowych nasadzeniach przede wszystkim rodzimych gatunków drzew (dęby, lipy, graby, w mniejszym stopniu także jesiony, wiązy, buki);
9) wzbogacenia zielenią przydrożną drogi dojazdowej do Zakładu na odcinku od drogi powiatowej Lubicz-Babinek do Zakładu od strony południowej;
10) działań pielęgnacyjnych istniejącej zieleni i rewaloryzacyjnych (wzbogacenie ekologiczne);

§ 6.1. Na obszarze planu o łącznej powierzchni 37,60 ha wyznacza się oznaczone na rysunku planu - załączniku nr 1 - symbolami:
1) 1O - teren lokalizacji składowania i przeróbki odpadów komunalnych i przemysłowych z obiektami towarzyszącymi o pow. 34,40 ha;oraz tereny komunikacji:
2) 01KDL - drogę gminną, wewnętrzną o pow. 1,43 ha;
3) 02KDW - drogę wewnętrzną o pow. 0,48 ha;
4) 03÷04KS - parkingi samochodowe o łącznej pow. 1,29 ha;
2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: Przestrzenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy na terenie objętym planem nie występują.

3. Szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości objętych planem:
1) ustala się wydzielenie poszczególnych terenów zgodnie z rysunkiem planu i wymiarowaniem;
2) w ramach wydzielonego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1O dopuszcza się podziały wtórne, na potrzeby przyszłych inwestorów, o powierzchniach minimum 0,30 ha i kształtach oraz położeniu w stosunku do wydzielanych dróg wewnętrznych dowolnych, w zależności od przyjętych funkcji i technologii oraz na potrzeby dróg wewnętrznych (o szerokościach w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m, dostosowane do transportu ciężkiego z maksymalnym wykorzystaniem już istniejących) obsługujących poszczególne działki uzyskane w wyniku podziałów wtórnych.

4. Tereny o których mowa w ust.1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją, ustaloną w planie, mogą pełnić dotychczasową funkcję.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 8.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1O, o pow. 34,40 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) lokalizacja strzępialni wraków samochodowych, przerobu zużytego sprzętu elektrycznego (AGD) i elektronicznego,
b) lokalizacja sortowni odpadów i kwater do czasowego składowania odpadów,
c) lokalizacja utylizatorni śmieci przetwarzających odpady np.: komunalne, przemysłowe, szlam pościekowy, biomasę na nawozy;
d) lokalizacja zakładów przeróbki termicznej i chemicznej, w szczególności: fabryka systemu HCH - zakład produkcji prefabrykatów budowlanych z perlitu (skały wulkanicznej); instalacje: do produkcji biowęgla z substancji biodegradowalnych oraz tekstyliów, do przerobu substancji ropopochodnych, przetwarzania odpadów plastikowych na paliwa syntetyczne + przeróbka opon samochodowych i innych gum,
e) lokalizacja czyszczalni gruntów z zanieczyszczeń ropopochodnych,
f) lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i opadowych, punktu zlewnego ścieków i myjni samochodów przywożących odpady,
g) zakaz składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych z dopuszczeniem ich czasowego przetrzymywania,
f) zakaz lokalizacji inwestycji związanych ze spalaniem odpadów;
2) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacje obiektów administracyjno-socjalnych (z dopuszczeniem mieszkań służbowych) i infrastruktury technicznej (także kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych) oraz zieleni istniejącej (do zachowania);
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu - do 20%,
b) udział powierzchni dojazdów, placów manewrowych i składowych - do 40%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu - minimum 40%; przez obszary istniejącej zieleni dopuszcza się prowadzenie dróg dojazdowych (z wykorzystaniem istniejących nawierzchni utwardzonych) i obiektów liniowych infrastruktury technicznej,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: - 20,0 m od linii rozgraniczających teren od strony północnej; - zgodnie z przepisami odrębnymi od pozostałych linii rozgraniczających,
e) zabudowa wolno stojąca o wysokości do 12,0 m licząc od poziomu terenu do gzymsu dachowego lub okapu dachu z dachami płaskimi; w przypadku uzasadnionym względami technologicznymi dopuszcza się dachy wysokie o kącie nachylenia nie większym niż 45?,
f) wysokości obiektów i urządzeń technologicznych - zgodnie z przyjętą technologią - jednak nie więcej niż 30 m od poziomu terenu,
g) przyjęte technologie poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych winny powodować, że ewentualna ich uciążliwość zamknie się w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1O i w związku z tym nie wyznacza się stref i obszarów ograniczonego użytkowania wokół Zakładu,
h) projektowanie obiektów budowlanych i technologicznych winno się odbywać w sposób zapewniający ochronę ludności oraz środowiska przyrodniczego i kulturowego - zgodnie z przepisami odrębnymi,
i) przed przystąpieniem do budowy należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu - zgodnie z przepisami odrębnymi;
j)dopuszcza się ogrodzenie terenu po obrysie zewnętrznym (granic planu) oraz poszczególnych działek po liniach rozgraniczających wtórnego podziału ogrodzeniami o wysokości do 2,0 m z materiałów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów prefabrykowanych, bez podmurówek, z wolną nieprzegrodzoną przestrzenią o wysokości 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni izolacyjnej w postaci żywopłotów z gatunków zimozielonych;
4) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy i wejścia - z przylegających dróg: gminnej poprzez parking dla samochodów ciężarowych oznaczony na rysunku planu symbolem 03KS i wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 02KDW;
5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2 poprzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową i ściekową, gazową, elektroenergetyczną 15 i 04kV oraz telefoniczną realizowane w przylegających drogach: gminnej i wewnętrznej;
6) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5;
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01KDL o pow. 1,43 ha ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren drogi gminnej, wewnętrznej;
2) zasady zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m,
3) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd i wejście - z drogi zewnętrznej (powiatowej Lubicz-Babinek przebiegającej od strony południowej na styku z granicami objętymi planem);
4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2. dopuszcza się poprowadzenie sieci: kanalizacji ściekowej tłocznej ?110, kabli elektroenergetycznych 0,4kV i sterujących systemem oświetlenia dróg, gazowej ś/c oraz kanalizacji telefonicznej;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02KDW o pow. 0,48 ha ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej;
2) zasady zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m,
3) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd i wejście - z drogi zewnętrznej (gminnej Lubicz-Czarnówko przebiegającej od strony północnej poza granicami objętymi planem);
4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2. dopuszcza się poprowadzenie sieci: wodociągowej ?100, kanalizacji deszczowej ?250÷350, kanalizacji ściekowej grawitacyjnej ?200÷300 i tłocznej ?110, kabli elektroenergetycznych 15 i 0,4kV i sterujących systemem oświetlenia ulic, gazowych ś/c oraz kanalizacji telefonicznej;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 03KS o pow. 0,93 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren ogólnodostępnego parkingu dla samochodów ciężarowych z placem do nawracania i przelotem umożliwiającym wjazd na teren Zakładu;
2) zasady zagospodarowania terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi; przewidzieć szczelne nawierzchnie z odprowadzeniem wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej Zakładu;
3) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: wjazdy i wejścia - z przylegającej drogi gminnej oznaczonej na planie symbolem 01KDL;
4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2 dopuszcza się poprowadzenie sieci: kabli elektroenergetycznych 0,4kV i sterujących systemem oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ściekowej tłocznej i telefonicznej oraz gazowej ś/c;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5.
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 04KS o pow. 0,36 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych;
2) zasady zagospodarowania terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi; przewidzieć szczelne nawierzchnie z odprowadzeniem wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej Zakładu;
3) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: wjazd i wejście - z przylegającej drogi wewnętrznej oznaczonej na planie symbolem 02KDW;
4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2 dopuszcza się poprowadzenie sieci: kabli elektroenergetycznych 0,4kV i sterujących systemem oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 9. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze:
1. za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzja Nr GZ.tr.057-602-233/10 z dnia 06 lipca 2010 r., w ilości 1,31 ha, w tym:
1) 0,23 ha grunty klasy RIIIa,
2) 0,47 ha grunty klasy RIIIb,
3) 0,61 ha grunty klasy dr-RIIIb,
2. w ilości 30,86 ha, w tym:
1) 0,11 ha grunty rolne klasy B-RIVb
2) 12,72 ha grunty klasy PsV,
3) 16,22 ha grunty klasy Lz-PsV,
4) 0,98 ha grunty klasy S-PsV,
5) 0,83 ha grunty klasy PsVI,

§10.1. Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12) i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
1) 10% - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „O”,
2) 0% - dla terenów pozostałych.

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Widuchowej.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/354/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zgodnie z obowiązkiem zawartym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa przyjętego Uchwałą Nr XXX!308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia l8 czerwca 1998 r (zmienionego Uchwałą Nr V/48/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XXVIIII249/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 października 2005 r., zmienionego Uchwałą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008 r.) - załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Widuchowa, oraz zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę o uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko” zainicjowanego uchwałą na XVII/175/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, w rejonie miejscowości Czarnówko, z przeznaczeniem na Ponadgminny Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z infrastrukturą techniczną.
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i sporządzony jest w formie uchwały Rady Gminy z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Załącznikami do uchwały są także: rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu po jego wyłożeniu do wglądu publicznego (załącznik nr 3) oraz rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami ich finansowania (załącznik nr 4).
Zgodnie z dyspozycją zawartą w Studium oraz z ustaleniami zawartymi w projekcie planu miejscowego obszar ten przeznaczony jest na cele Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (bez spalarni i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych; zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych ograniczać ma się wyłącznie do ich wyselekcjonowania, zmagazynowania bieżącego a następnie wywozu do zakładów specjalizujących się w ich utylizacji). Główny dojazd do Zakładu planuje się od drogi powiatowej Lubicz-Babinek.
Plan miejscowy opracowano na wtórniku mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.
W planie miejscowym określono:
- przeznaczenie terenu;
- sposoby zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy;
- zasady obsługi komunikacyjnej terenu;
- zasady obsługi infrastrukturą techniczną;
- zasady ochrony środowiska i przyrody;
- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną tj. opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości;
- na obszarze objętym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze:
a) za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzja Nr GZ.tr.057-602-233/10 z dnia 06 lipca 2010 r., w ilości 1,31ha oraz
b) za zgodą Rady Gminy - poprzez podjęcie uchwały uchwalającej plan miejscowy z.p. Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko”.
Ustalenia planu uwzględniają wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu na terenach strefy inwestycyjnej, poprzez ustalenie wymogów wzajemnego oddziaływania i zasad ochrony w oparciu o opracowania branżowe: ekofizjografię i prognozę oddziaływania na środowisko.
W procesie opracowywania projektu planu miejscowego uwzględnione zostały wszystkie obowiązujące przepisy prawa - ustaw i rozporządzeń, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).
Procedura formalno-prawna projektu planu prowadzona była zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz.1587 z późniejszymi zmianami) i jest udokumentowana w formie zbioru dokumentów formalno-prawnych w tomie 1 dokumentacji planu.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalaczniki do u354-10.doc.rar (RAR, 10.13Mb) 2010-11-18 10:52:43 403
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
18 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
18 lis 2010, godz. 10:52

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
18 lis 2010, godz. 11:45