Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała XXXIV/353/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo.


UCHWAŁA Nr XXXIV/353/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102. poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 1180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Gminy Widuchowa uchwala co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/176/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo, oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonym uchwałą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008r, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych.
2. Plan obejmuje obszary położone w rejonie miejscowości Żelechowo o łącznej powierzchni 620,00 ha, oznaczone na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały:
1) załącznik nr 1 o powierzchni 561,50 ha,
2) załącznik nr 2 o powierzchni 58,50 ha.
3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

4. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1 : 5000 - załącznik nr 1,
2) rysunek planu w skali 1 : 2000 - załącznik nr 2,
3) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla terenu objętego planem - załącznik nr 3,
4) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady ich finansowania - załącznik nr 4,
5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 5.

§ 2. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu:
1.Tereny oznaczone na załączniku graficznym nr 1:
1) RP - rolne objęte zakazem zabudowy,
2) R - rolne do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu,
3) ZL - leśne do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu,
4) KDP, KDG, KDW - komunikacji: droga powiatowa, droga gminna, droga wewnętrzna.
2. Tereny oznaczone na załączniku graficznym nr 2:
1) E/RP - lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z terenami rolnymi,
2) RP - rolne objęte zakazem zabudowy,
3) KDG, KDW - komunikacji: droga gminna, droga wewnętrzna
3. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną funkcją mogą pełnić dotychczasową funkcję.
4. Dla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się na terenie planu należy zapewnić dostęp (na zasadach służebności), lub przebudować kolizyjne odcinki.

 

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 3. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym nr 1.
1. Wyznacza się tereny rolne, z zakazem zabudowy, o powierzchni 228,63 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem RP dla których ustala się:
1) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu,
2) zakaz realizacji siłowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę stałych i tymczasowych placów i dróg montażowych. Po zakończeniu robót elementy tymczasowe należy rozebrać i przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.
1. Wyznacza się tereny rolne, o powierzchni 78,80 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem R, do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu,
2. Wyznacza się tereny leśne o powierzchni 46,84 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu.
4. Wyznacza się tereny komunikacji:
1) istniejącą drogę powiatową , klasy zbiorczej „Z”, o powierzchni 1,96 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDP. Szerokość drogi 20 m w liniach rozgraniczających,
2) istniejącą drogę gminną, klasy lokalnej „L”, o powierzchni 2,03 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG. Szerokość drogi 15,0 m w liniach rozgraniczających,
3) istniejącą drogę wewnętrzną, o powierzchni 1,54 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW. Szerokość drogi minimum 12,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 4. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym nr 2.
1. Wyznacza się tereny na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, w obrębie terenów rolnych na działkach nr: 199, 200, 821, 205, 241, 121/24, 367/5, 367/6, 379/5, 356/2, 492/1 - obręb Żelechowo, oznaczone na rysunkach planu symbolem E /RP dla którego ustala się:
1) lokalizację do dziewięciu siłowni wiatrowych o mocy jednostkowej do 3 MW, o łącznej mocy do 27 MW, wraz z placami manewrowymi i drogami dojazdowymi, o łącznej powierzchni terenu 2,27 ha. Pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod siłownie wiatrowe, place manewrowe i drogi dojazdowe o powierzchni 11,83 ha, będzie użytkowany rolniczo,
2) dopuszcza się budowę wież o monolitycznej konstrukcji rurowej o wysokości wieży (masztu) - do 140 m od poziomu terenu, a wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu - do 180 m,
3) odległość pomiędzy siłowniami wiatrowymi - minimum 350 m,
4) zachować minimalne odległości lokalizacji siłowni wiatrowych od:
a) zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi - 500 m,
b) terenów rekreacyjnych i sportowych - 800 m,
c) obiektów kubaturowych niemieszkalnych - 100 m,
d) istniejących i projektowanych obszarów chronionych (Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, korytarz ekologiczny Doliny Odry Północny ) - 200 m,
e) terenów leśnych - 200 m,
f) dróg o nawierzchni utwardzonej - 100 m,
g) linii elektroenergetycznych średnich napięć - trzy długości ramienia wirnika,
5) dojazd do terenu siłowni wiatrowych:
a) drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi do pól,
b) wyznacza się drogi dojazdowe do siłowni wiatrowych, o szerokości minimum 4,00 m w liniach rozgraniczających, o łącznej powierzchni 0,65 ha.
6) siłownie wiatrowe - fabrycznie nowe - należy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej kolorystyce (kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem). Powierzchnia obiektu matowa, o ujednoliconym typie i kolorystyce siłowni w obszarze opracowania.
7) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach siłowni wiatrowych, za wyjątkiem symbolu producenta,
8) konstrukcja siłowni wiatrowych winna posiadać zabezpieczenia odgromowe, zabezpieczenie przed emisją fal elektromagnetycznych i porażeniem prądem elektrycznym, oraz wyposażona w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
9) oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego podświetlenia tła zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może przypominać znaków nawigacyjnych,
10) posadowienie obiektów wymaga wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskich, zgodnie z przepisami odrębnymi,
11) dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych, po zakończeniu robót należy przywrócić pierwotny stan terenu i sposób jego użytkowania.

12) każdy etap prac projektowych winien być zgłaszany do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie podając dane o powstałych przeszkodach i terminie ukończenia budowy inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi.
1. Wyznacza się tereny rolne, z zakazem zabudowy, o powierzchni 43,83 ha - oznaczone na rysunku planu symbolem RP dla których ustala się:
1) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu, z wyłączeniem stałych dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych,

2) zakaz realizacji siłowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych. Po zakończeniu robót należy przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.
2. Wyznacza się tereny komunikacji:
1) istniejącą drogę gminną, klasy lokalnej „L” o powierzchni w granicach opracowania 0,37 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG. Szerokość drogi 15,0 m w liniach rozgraniczających.
2) istniejącą drogę wewnętrzną, o powierzchni w granicach opracowania 0,20 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW. Szerokość drogi minimum 12,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 5. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego
1. Ustala się dla terenu planu:
1) w przypadku nie eksploatowania siłowni wiatrowych przez okres powyżej jednego roku, siłownie należy usunąć i przywrócić pierwotną rolniczą funkcję terenu,
2) zachować istniejące cieki i kanały, oczka wodne, zadrzewienia występujące wzdłuż dróg dojazdowych do pól i w zagłębieniach terenu, oraz konfigurację terenu,
3) zakaz nasadzeń zielenią wysoką otoczenia siłowni wiatrowych (podkreśla gabaryty siłowni),
4) obiekty techniczne kubaturowe (przekaźniki energii) towarzyszące siłowniom sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni wiatrowych.
2. Obowiązek prowadzenia monitoringu skutków oddziaływania inwestycji na środowisko a w szczególności na migrujące zwierzęta i ostoje ich bytowania oraz poziom hałasu.
Sposób i zakres działań ratunkowych w celu usunięcia zagrożeń stwierdzonych w wyniku prowadzonego monitoringu szkód wywołanych funkcjonowaniem siłowni wiatrowych należy ustalić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
3. Budowa siłowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Na terenie planu występują stanowiska archeologiczne objęte strefą „WII” i „WIII” ochrony stanowisk archeologicznych.
Dla strefy „WII” - częściowej ochrony stanowisk archeologicznych - ustala się:
1) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji Służby Ochrony Zabytków, współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,
2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków.
Dla strefy „WIII” ograniczonej ochrony konserwatorskiej - ustala się:
a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,
b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków.

§ 6. Ustalenia w zakresie inżynierii.
Ustala się dla terenu planu:
1. Siłownie wiatrowe będą pracowały bez obsługi stałej. Obiekty nie wymagają doprowadzenia wody ani odprowadzenia ścieków.
2. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się:
1) inwentaryzację szczegółową układów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) zachować istniejące kanały melioracyjne (kanał Żelechowo1, Żelechowo2) tereny zmeliorowane i istniejące stosunki wodne. W przypadku kolizji z projektowanymi siłowniami wiatrowymi dopuszcza się przebudowę istniejących systemów melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) umożliwić wykonanie robót inwestycyjnych w zakresie odbudowy i budowy nowych urządzeń melioracyjnych oraz ich konserwacji i remontów.
3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) zachowuje się istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średnich napięć (SN),
2) energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana liniami kablowymi SN do istniejących stacji elektroenergetycznych WN/SN (GPZ) w Widuchowej i w Chojnie lub do Krajnika (gmina Gryfino).
Wariantowo dopuszcza się przesyłanie energii elektrycznej wytwarzanej w siłowniach wiatrowych projektowanymi liniami kablowymi SN do projektowanych stacji kontenerowych rozdzielczych SN/SN zlokalizowanych w sąsiedztwie siłowni wiatrowych i dalej liniami kablowymi SN do istniejące stacji elektroenergetycznej WN/SN (GPZ).
1) projektowane sieci infrastruktury technicznej zaleca się prowadzić w sąsiedztwie linii rozgraniczenia komunikacji publicznej i liniach rozgraniczenia komunikacji wewnętrznej. Dopuszcza się połączenie siłowni wiatrowych liniami kablowymi poza drogami.
1. Na terenie objętym planem dopuszcza się projektowanie pozostałych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Projektowane sieci zaleca się prowadzić w liniach rozgraniczenia komunikacji publicznej i wewnętrznej.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 7. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego nie stanowiących zwartego kompleksu, na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 2,27 ha w tym 0,46 ha gruntów ornych klasy R IIIa, 0,78 ha gruntów ornych klasy R IIIb, 1,03 ha gruntów ornych klasy R IVa:

1) pod fundamenty siłowni wiatrowych wraz z placami manewrowymi, (przyjmując pod lokalizację jednej siłowni: fundament 30 m x30 m, pod plac manewrowy 900 m2) - 1,62 ha
2)pod drogi dojazdowe do siłowni - (przyjmując szerokość drogi do 4,50 m) - 0,65 ha.

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów przeznaczonych pod siłownie wiatrowe, place manewrowe i drogi dojazdowe w wysokości - 30 %, dla pozostałych terenów (tereny rolne) - 0 %.

§ 9. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Widuchowa.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/353/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 8, poz. 717 ze zmianami) zostały przeprowadzone procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikające z Uchwały Nr XVII/176/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo pod lokalizację siłowni wiatrowych.
W ustawowym terminie przyjmowane były wnioski do projektu miejscowego planu, następnie projekt planu został zaopiniowany przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Po zakończeniu terminów opiniowania i uzgadniania projekt planu wyłożono do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętym rozwiązaniem w projekcie planu.
W ustawowym terminie nie zgłoszono uwag do projektu planu.
Plan miejscowy jest zgodny z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/170/2008 Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008 r.
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) została przeprowadzona strategia ocena oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 42 pkt. 2 informuje się, że do projektu planu nie zgłoszono uwag i do prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi od społeczeństwa.
Na podstawie art. 55 ust. 3 przedstawia się podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu:
1) przy sporządzeniu projektu planu nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych, zachowując w ten sposób zgodność ustaleń planu ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2) w opracowywanym projekcie planu uwzględniono wytyczne zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.
3) w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4) do projetku planu nie zgłoszono uwag i do prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi.
5) ustalenia planu nie będą transgranicznie oddziaływały na środowisko.
6) monitoring skutków realizacji postanowień miejscowego planu prowadzony będzie w zakresie oceny zgodności projektowych inwestycji z ustaleniami planu na etapie realizacji oraz użytkowania inwestycji.

Po uchwaleniu, uchwała Rady Gminy Widuchowa wraz z dokumentacją planistyczną zostaną przekazane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal 1.jpg (JPG, 1.20Mb) 2010-11-18 10:49:35 516
zal 2.jpg (JPG, 1.20Mb) 2010-11-18 10:49:35 501
zal 3.jpg (JPG, 1.01Mb) 2010-11-18 10:49:35 496
zal.4-5 do u353-10.doc (DOC, 42.50Kb) 2010-11-18 10:49:35 410
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
18 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
18 lis 2010, godz. 10:49

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
18 lis 2010, godz. 10:52