Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXXII/338/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do


 

UCHWAŁA Nr XXXII/338/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające gminie i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami), osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami” w przypadkach uzasadnionym „ważnym interesem dłużnika” lub „interesem publicznym” mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności - rozumie się przez to należność pieniężną przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została spłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych;
2) decyzji - rozumie się przez to wyrażenie na piśmie woli Wójta gminy Widuchowa lub kierownika jednostki podległej gminie będącej wierzycielem;
3) „ważnym interesie dłużnika” rozumie się przez to przypadki wystąpienia nadzwyczajnych losowych przypadków (np. powódź, pożar, kradzież) powodujących znaczne osłabienie zdolności płatniczych dłużnika. Z „ważnym interesem” możemy mieć do czynienia wówczas, gdy dłużnik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć lub, której nie mógł zapobiec;
4) „interesie publicznym” należy rozumieć pewną potrzebę (dobro), zaspokojenie której powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom miasta) lub całemu społeczeństwu.

§ 3. 1. Należności, o których mowa w § 1, mogą być umarzane w całości, jeżeli:
1) dłużnik będący osobą fizyczną - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) dłużnik będący osobą prawną - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie?
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2.W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. Na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty
- w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem gminy lub jej jednostek podległych.

§ 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 3 ust. 1 ulgi mogą być stosowane z urzędu.

§ 6. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3. Przepisy ust. 1- 2 oraz § 1 i § 3- 4 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
4. Przepisów ust. 1- 3 oraz § 1 i § 3 - § 4 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 7. 1. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty, określonego w decyzji.
2. Jeżeli dłużnik nie spłacił w terminie lub w pełnej wysokości należności lub ustalonej w decyzji raty, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami za okres, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 winien zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;
3) informacje o:
a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim zwłokę, w tym również odsetkami za okres, o którym mowa w ust. 1,
b) stanie finansowym dłużnika,
c) istniejących innych zobowiązaniach dłużnika;
4) przyczyny ubiegania się o umorzenie w całości lub w części, odroczenie lub rozłożenie spłaty na raty należności;
5) proponowane terminy, kwoty spłaty i źródła pokrycia zadłużenia.
2. Do wniosku należy dołączyć wiarygodne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika.
3. Organ, o którym mowa w § 10, wzywa pisemnie dłużnika do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, jeśli nie spełnia on wymagań określonych w ust. 1 lub 2.
4. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu określonego w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 9. 1. Do umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny upoważnieni są:
1) w zakresie należności Gminy - Wójt Gminy Widuchowa;
2) w zakresie należności przysługujących jednostkom podległym gminie kierownicy tych jednostek, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji rady Gminy Widuchowa.
2. Do odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia płatności na raty upoważniony jest:
1) w zakresie należności Gminy - Wójt Gminy Widuchowa;
2) w zakresie należności przysługujących jednostkom podległym gminie kierownicy tych jednostek.

§ 10. 1. Umarzanie należności, a także udzielenie ulg w ich spłacie następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym - na podstawie decyzji;
2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych - w drodze porozumienia;
3) w sytuacji określonej w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 - w drodze jednostronnego oświadczenia.

2. Porozumienie powinno zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron porozumienia;
2) przedmiot porozumienia;
3) termin realizacji porozumienia;
4) kwotę należności.

§ 11. 1. Uchwała niniejsza znajduje zastosowanie także do ulg udzielanych w spłacie należności na rzecz przedsiębiorców, przy czym pomoc udzielana na jej podstawie w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, będzie pomocą de minimis, której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006.W przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie ulgi następuje również zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) przy zastosowaniu wynikającego z wymienionej ustawy wzoru formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXV/311/2006 Rady Gminy Widuchowa z dnia 6 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/338/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Stosownie do zapisów art. 59 ustawy o finansach publicznych rada gminy zobowiązana jest do ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 cze 2010, godz. 11:53

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 cze 2010, godz. 13:11