Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXV/264/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXV/264/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 września 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.35 ust.1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Krzywin stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obszar sołectwa stanowi wieś Krzywin, Widuchówko i Krzywinek.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/264/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 września 2009 r.

Uchwałą Nr XVIII/ 140/ 2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa uchwalony został Statut Sołectwa Krzywin. Zgodnie z § 1 ust. 3 w. w. Statutu obszar sołectwa stanowi wieś Krzywin i Widuchówko. Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr XXI/224/2009 z dnia 25 marca 2009 r. postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji z osobami zamieszkującymi teren miejscowości Krzywin, Widuchówko i Krzywinek w sprawie zmiany granic sołectwa Krzywin poprzez włączenie miejscowości Krzywinek do sołectwa Krzywin.
Wyniki konsultacji z mieszkańcami wsi Krzywin, Widuchówko i Krzywinek w sprawie zmiany granic sołectwa Krzywin poprzez włączenie miejscowości Krzywinek do sołectwa Krzywin przedstawiają się następująco:
1) liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wynosi 540,
2) liczba osób popierających 195,
3) liczba osób przeciwnych 0,
4) liczba osób wstrzymujących się 0,
Frekwencja wynosiła 36,11 %.
W związku z powyższym Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr XXI/225/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa, (zgodnie z wynikami konsultacji) ustanowiła iż obszar Sołectwa Krzywin stanowią: Krzywin, Krzywinek i Widuchówko.
Dlatego też zasadnym jest podjęcie uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Krzywin.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
14 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
14 wrz 2009, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
14 wrz 2009, godz. 14:03