Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXIX/305/2010 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXIX/305/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r., Nr 180, poz. 1495; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Widuchowa powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą przedmiot udzielenia zamówienia;
2) posiadać zaplecze biurowe oraz bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług;
3) posiadać odpowiedni potencjał kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów;
4) posiadać sprawne technicznie specjalistyczne środki transportu przystosowane do odbierania i transportu odpadów komunalnych, a także odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
5) posiadać techniczne możliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące odpady komunalne, a także powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
6) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa tj. kontenery, pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a także odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
7) posiadać oznakowane pojazdy i urządzenia za pomocą logo lub nazwy firmy, w celu umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy;
8) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
9) po uzyskaniu zezwolenia wyposażyć właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca podpisze umowę na odbieranie odpadów komunalnych w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz urządzenia przeznaczone do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
10) posiadać aktualną umowę lub promesę stwierdzającą gotowość odbioru odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
11) dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług, w przypadku wystąpienia awarii.

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego;
2) tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze biurowe;
30 tytuł prawny do posiadania środków transportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 wraz z ich opisem technicznym.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności ze spełnieniem następujących wymogów:
1) świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy i na warunkach w tej że umowie określonych;
2) wystawienia dowodu korzystania z jego usług, który winien zawierać datę odbioru odpadów, ilości odpadów i rodzaj odebranych odpadów wraz ze wskazaniem miejsca przeznaczenia;
3) niezwłocznego usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstających w wyniku prowadzonej działalności na terenie Gminy Widuchowa;
4) prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości, które są przez niego obsługiwane, obejmującej imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia umowy;
5) przekazywania Wójtowi w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły;
6) składania Wójtowi w terminie do dnia 1 marca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej:
a) ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Widuchowa,
b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
c) ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
7) Udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług na polecenie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Widuchowa.

4. Działalność przedsiębiorcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 winna być zgodna z:
1) Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego;
2) Planem Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa;
3) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa;
4) niniejszą uchwałą.

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa powinien spełnić następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą przedmiot udzielenia zamówienia;
2) posiadać zaplecze biurowe oraz bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług;
3) posiadać odpowiedni potencjał kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji;
4) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
5) posiadać oznakowane pojazdy i urządzenia za pomocą logo lub nazwy firmy, w celu umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy;
6) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
7) posiadać aktualną umowę lub promesę stwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
8) dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług, w przypadku wystąpienia awarii.

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego;
2) posiadać zaplecze biurowe oraz bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług;
3) tytuł prawny do posiadania środków transportowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 wraz z ich opisem technicznym.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności ze spełnieniem następujących wymogów:
1) świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie umowy i na warunkach w tejże umowie określonych;
2) wystawienia dowodu korzystania z jego usług, który winien zawierać datę wykonania usługi, ilości odebranych nieczystości ciekłych wraz ze wskazaniem miejsca przeznaczenia;
3) niezwłocznego usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstających w wyniku prowadzonej działalności na terenie Gminy Widuchowa;
40 prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości, które są przez niego obsługiwane, obejmującej imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia umowy, pojemność zbiornika bezodpływowego i częstotliwość opróżniania;
5) składania Wójtowi w terminie do dnia 1 marca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej ilości nieczystości ciekłych pochodzących z opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Widuchowa;
6) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług na polecenie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Widuchowa.

4. Działalność przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 winna być zgodna z:
1) Planem Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa;
2) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa;
3) niniejszą uchwałą.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/305/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 lutego 2010 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753), które wprowadziły jednocześnie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa określa Rada Gminy w formie uchwały.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
12 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
12 lut 2010, godz. 10:39

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
12 lut 2010, godz. 10:39