Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.


UCHWAŁA Nr VIII/58/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2008 r. 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Dział I
Ustalenia ogólne

Rozdział 1
Zakres Regulacji

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/241/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa” przyjętego Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwałą Nr V/48/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., Uchwałą Nr XXVIII/246/2005 z dnia 28 października 2005 r., Uchwałą Nr XVI/170/2008 z dnia 16 września 2008 r., Uchwałą Nr XXI/320/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. i Uchwałą Nr XXI/321/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Żelechowo w gminie Widuchowa, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 829,70 ha, oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i strefami ich oddziaływania.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:
1) załączniki graficzne - rysunki planu miejscowego:
a) załącznik nr 1 - rysunek w skali 1 : 5000,
b) załącznik nr 2 - rysunek w skali 1: 2000;
2) załącznik nr 3 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla obszaru objętego planem, świadczący o zgodności rozwiązań planu ze studium;
3) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Widuchowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
4) załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 2. 1. Na obszarze planu, ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) zasady i warunki podziału nieruchomości;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2. Ustalenia planu miejscowego obejmują:
1) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą i tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi, oznaczone na rysunku planu symbolem E/R;
2) teren lokalizacji stacji elektroenergetycznej - GPO, oznaczony na rysunku planu symbolem EE;
3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
4) tereny rolnicze objęte zakazem lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi, oznaczone na rysunku planu symbolem R;
5) tereny lasów objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
6) teren istniejącej drogi wojewódzkiej klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG;
7) teren istniejącej drogi powiatowej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ.
3. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną funkcją mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

Rozdział 2
Ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

§ 3. 1. Na terenach objętych strefą „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje:
1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych,
2) prowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.
2. Na terenach objętych strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje:
1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych,
2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

Rozdział 3
Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego

§ 4. 1. Budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi na zasadach określonych przepisami odrębnymi.
3. Po zakończeniu prac inwestycyjnych teren należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób.
4. Ustala się zakaz zmiany stosunków wodnych oraz zasypywania oczek wodnych.
5. Ustala się zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób.
6. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru objętego planem.
7. W granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz lokalizacji naziemnych obiektów i urządzeń związanych z projektowaną farmą elektrowni wiatrowych.
8. W granicach chronionych siedlisk przyrodniczych obowiązuje zakaz przekształcania powierzchni ziemi oraz działań powodujących zmianę stosunków gruntowo-wodnych.
9. W granicach projektowanego użytku ekologicznego obowiązuje zakaz przekształcania powierzchni ziemi oraz zakaz działań powodujących zmianę stosunków wodnych.
10. W granicach projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego obowiązuje zakaz lokalizacji naziemnych obiektów i urządzeń związanych z projektowaną farmą elektrowni wiatrowych oraz zakaz przekształcania stosunków gruntowo-wodnych.

Rozdział 4
Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej i komunikacji

§ 5. Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) w związku z bezobsługową pracą elektrowni nie ustala się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w gaz;
2) inwestor zobowiązany jest, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi, do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych o przewidywanym terminie zakończenia budowy oraz do wykonania oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych urządzeń powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - odpowiedni dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym;
3) elektrownie należy połączyć między sobą i z projektowaną stacją elektroenergetyczną kablową siecią elektroenergetyczną średnich napięć zlokalizowaną na terenach oznaczonych symbolami E/R i R;
4) projektowaną stację elektroenergetyczną należy połączyć z istniejącą poza obszarem opracowania linią napowietrzną 110 kV projektowaną linią kablową 110 kV;
5) występujące w granicach opracowania elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci do zachowania, w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) występujące w granicach opracowania urządzenia melioracyjne do zachowania; w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów z istniejących dróg oraz przez drogi serwisowe realizowane na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych; szerokość dróg serwisowych w liniach rozgraniczających - od 4,0 do 6,0 m;
8) utrzymuje się istniejące drogi, z możliwością ich wykorzystania jako drogi serwisowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu elektrowni wiatrowych;
9) dopuszcza się budowę nowych lub poszerzenie istniejących zjazdów z dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dział II
Ustalenia szczegółowe
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 6. 1. Na terenach o łącznej powierzchni 261,30 ha, oznaczonych na rysunku planu - załączniku nr 2 symbolami: 1 E/R, 2 E/R, 3 E/R, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 16 wież elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, o łącznej mocy nie przekraczającej 56,0 MW - poza miejscem lokalizacji fundamentu wieży, drogi i placu serwisowego, użytkowanie wyłącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
2) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nastąpi na etapie sporządzania projektów budowlanych, z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokość wieży - 140,0 m ponad poziom terenu,
b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m nad poziomem terenu,
c) powierzchnia placów serwisowych do 1500 m2,
d) w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu, lokalizację wież dopuszcza się w odległości zgodnej z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,
e) minimalna odległość między wieżami - 300,0 m,
f) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane w kolorach pastelowych, nie kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych, przy uwzględnieniu wymaganego przepisami odrębnymi sposobu oznakowania przeszkód lotniczych,
g) należy przewidzieć oznakowanie dzienne i nocne elektrowni - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,
h) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych,
i) urządzenia wymagają oznakowania przeszkodowego wg aktualnie obowiązujących przepisów,
j) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej takich jak transformator, rozdzielnia i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni,
k) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
4) obowiązek wykonania rozpoznania geotechnicznego umożliwiającego szczegółowe określenie sposobu posadowienia konstrukcji;
5) w oznaczonych granicach stref „W II” i „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują zasady ustalone w § 3 niniejszej uchwały;
6) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych;
7) istniejące, oznaczone na rysunku planu, zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; dopuszcza się konieczne wycinki przy współdziałaniu z właściwym organem ochrony środowiska;
8) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwały;
9) dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym w tym kabli sterowania, automatyki i telekomunikacji oraz innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
10) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych gruntów rolnych związanych z rolniczym użytkowaniem terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi oraz na cele związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych - wydzielania dróg i placów serwisowych, fundamentów pod elektrownie wiatrowe oraz urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak: transformator, rozdzielnia i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni.
2. Na terenie o powierzchni 0,37 ha, oznaczonym na rysunku planu - załączniku nr 2 symbolem EE, ustala się:
1) przeznaczenie - projektowana stacja elektroenergetyczna SN/110 kV - GPO;
2) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu; nieprzekraczalne linie zabudowy wg przepisów odrębnych;
3) powierzchnia biologicznie czynna min. 15 % powierzchni terenu;
4) maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej do 1,0 m od poziomu terenu;
5) połączenie z istniejącą siecią elektroenergetyczną 110 kV projektowaną linią kablową 110 kV;
6) uciążliwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez stację winna zamknąć się w granicach terenu;
7) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
8) obsługa komunikacyjna z istniejącej publicznej drogi powiatowej, oznaczonej na załączniku nr 1 symbolem KDZ lub jej przedłużenia poza granicą opracowania; dopuszcza się obsługę z drogi serwisowej realizowanej na potrzeby stacji.
3. Na terenach o łącznej powierzchni 0,87 ha, oznaczonych na rysunku planu - załączniku nr 1 symbolem RM, ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa zagrodowa;
2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej; nieprzekraczalne linie zabudowy wg przepisów odrębnych,
b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
c) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym dach wysoki, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci głównych do 45°,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 40 % pow. działki,
e) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg,
f) obsługa infrastrukturą techniczną z istniejących sieci.
4. Na terenie o powierzchni 31,37 ha, oznaczonym na rysunku planu - załączniku nr 1 symbolem 1 R, ustala się:
1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej;
2) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych;
3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;
4) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci, urządzeń infrastruktury oraz dróg serwisowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
6) w oznaczonych granicach stref „W II” i „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują zasady ustalone w § 3 niniejszej uchwały;
7) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały;
8) w granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w granicach projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego oraz w granicach projektowanych chronionych siedlisk przyrodniczych, oznaczonych na rysunku planu - załączniku nr 1, obowiązują zasady ustalone w § 4 niniejszej uchwały;
9) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; dopuszcza się konieczne wycinki wynikające z wymogów gospodarki rolnej, przy współdziałaniu z właściwym organem ochrony środowiska;
10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwały;
11) istniejąca na obszarze planu elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV do zachowania, z możliwością jej przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
12) dopuszcza się możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
13) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych wynikających z przepisów o gospodarce gruntami oraz lokalizacji niezbędnych urządzeń infrastrukturalnych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych i innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
5. Na terenie o powierzchni 150,42 ha, oznaczonym na rysunku planu - załączniku nr 1 symbolem 2 R, ustala się:
1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej;
2) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych;
3) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych;
4) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci, urządzeń infrastruktury oraz dróg serwisowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
6) w oznaczonych granicach stref „W II” i „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują zasady ustalone w § 3 niniejszej uchwały;
7) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały;
8) granicach projektowanych chronionych siedlisk przyrodniczych oraz w granicach projektowanego użytku ekologicznego, oznaczonych na rysunku planu - załączniku nr 1, obowiązują zasady ustalone w § 4 niniejszej uchwały;
9) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; dopuszcza się konieczne wycinki wynikające z wymogów gospodarki rolnej, przy współdziałaniu z właściwym organem ochrony środowiska;
10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwały;
11) istniejąca na obszarze planu elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV do zachowania, z możliwością jej przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
12) dopuszcza się możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
13) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych wynikających z przepisów o gospodarce gruntami oraz lokalizacji niezbędnych urządzeń infrastrukturalnych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych i innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
6. Na terenie o powierzchni 122,22 ha, oznaczonym na rysunku planu - załączniku nr 1symbolem 3 R, ustala się:
1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej;
2) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych;
3) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych;
4) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci, urządzeń infrastruktury oraz dróg serwisowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
6) w oznaczonych granicach stref „W II” i „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują zasady ustalone w § 3 niniejszej uchwały;
7) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały;
8) w granicach projektowanego użytku ekologicznego, granicach projektowanych chronionych siedlisk przyrodniczych oraz w granicach projektowanego użytku ekologicznego, oznaczonych na rysunku planu - załączniku nr 1, obowiązują zasady ustalone w § 4 niniejszej uchwały;
9) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; dopuszcza się konieczne wycinki wynikające z wymogów gospodarki rolnej, przy współdziałaniu z właściwym organem ochrony środowiska;
10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwały;
11) istniejąca na obszarze planu elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV do zachowania, z możliwością jej przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
12) dopuszcza się możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
13) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych wynikających z przepisów o gospodarce gruntami oraz lokalizacji niezbędnych urządzeń infrastrukturalnych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych i innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
7. Na terenie o powierzchni 62,40 ha, oznaczonym na rysunku planu - załączniku nr 1 symbolem 4 R, ustala się:
1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej;
2) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych;
3) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci, urządzeń infrastruktury oraz dróg serwisowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
4) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
5) w oznaczonych granicach stref „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują zasady ustalone w § 3 niniejszej uchwały;
6) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały;
7) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwały;
8) istniejąca na obszarze planu elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV do zachowania, z możliwością jej przebudowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
9) dopuszcza się możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
10) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych wynikających z przepisów o gospodarce gruntami oraz lokalizacji niezbędnych urządzeń infrastrukturalnych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych i innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
8. Na terenie o powierzchni 159,73 ha, oznaczonym na rysunku planu - załączniku nr 1 symbolem 5 R, ustala się:
1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej;
2) utrzymanie przebiegu istniejących dróg wewnętrznych;
3) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych;
4) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci, urządzeń infrastruktury oraz dróg serwisowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
6) w oznaczonych granicach strefy „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują zasady ustalone w § 3 niniejszej uchwały;
7) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały;
8) w granicach projektowanego użytku ekologicznego obowiązują zasady ustalone w § 4 niniejszej uchwały;
9) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; dopuszcza się konieczne wycinki wynikające z wymogów gospodarki rolnej, przy współdziałaniu z właściwym organem ochrony środowiska;
10) dopuszcza się możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
11) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych wynikających z przepisów o gospodarce gruntami oraz lokalizacji niezbędnych urządzeń infrastrukturalnych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych i innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
9. Na terenie o powierzchni 28,12 ha, oznaczonym na rysunku planu - załączniku nr 1 symbolem 6 R, ustala się:
1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej;
2) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych;
3) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci, urządzeń infrastruktury oraz dróg serwisowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
4) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
5) w oznaczonych granicach stref „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązują zasady ustalone w § 3 niniejszej uchwały;
6) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały;
7) w granicach projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego oraz w granicach projektowanych chronionych siedlisk przyrodniczych, oznaczonych na rysunku planu - załączniku nr 1, obowiązują zasady ustalone w § 4 niniejszej uchwały;
8) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania; dopuszcza się konieczne wycinki wynikające z wymogów gospodarki rolnej, przy współdziałaniu z właściwym organem ochrony środowiska;
9) dopuszcza się możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
10) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych wynikających z przepisów o gospodarce gruntami oraz lokalizacji niezbędnych urządzeń infrastrukturalnych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych i innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
10. Na terenach o łącznej powierzchni 9,41 ha, oznaczonych na rysunkach planu - załączniku nr 1 i nr 2 symbolem ZL, ustala się:
1) tereny lasów z zakazem zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną;
2) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu, z uwzględnieniem projektowanego użytku ekologicznego;
3) zasady podziału i scalania terenu w dostosowaniu do potrzeb gospodarki leśnej;
4) zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej;
5) obsługę komunikacyjną terenu z istniejących dróg.
11. Na terenie o powierzchni 1,79 ha, oznaczonym na rysunku planu - załączniku nr 1 symbolem KDG, ustala się;
1) przeznaczenie: istniejąca publiczna droga wojewódzka nr 122 klasy głównej - do zachowania i dalszego użytkowania;
2) zasady zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca - od 20,0 do 30,0 m - wg rysunku planu;
3) przekrój poprzeczny: jedna jezdnia - 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,5 m każdy, pobocza wg obowiązującego normatywu, jednostronnie ścieżka rowerowa dwukierunkowa ;
4) wymagana nośność nawierzchni jezdni głównej - 100 kN/oś.
12. Na terenie o powierzchni 1,70 ha, oznaczonych na rysunku planu - załączniku nr 1 symbolem KDZ, ustala się;
1) przeznaczenie: istniejąca droga powiatowa klasy zbiorczej - do zachowania i dalszego użytkowania;
2) zasady zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - od 10,0 do 20,0 m, jedna jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,5 m każdy;
3) dopuszcza się włączenie dróg serwisowych oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym, w tym kabli sterowania i automatyki, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych;
4) dopuszcza się budowę nowych lub poszerzenie istniejących zjazdów.

Dział III
Ustalenia końcowe

§ 7.1. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: E/R, EE - 30 %;
2) dla terenów oznaczonych symbolami: RM, R, ZL, KDG, KDZ - 0%.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie 9,21 ha gruntów rolnych, nie stanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych, na cele nierolnicze, pod fundamenty, drogi i place serwisowe, stacje elektroenergetyczne, w tym:
1) 4,65 ha gruntów ornych klasy R IIIa;
2) 3,41 ha gruntów ornych klasy R IIIb;
3) 1,15 ha gruntów ornych klasy R IVa.
3. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2008 r. 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga co następuje:

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dotyczącego lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Żelechowo, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2008 r. 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159); art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) określa się sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Z ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dotyczącym lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Żelechowo oraz z przeprowadzonej analizy wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy.

Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane z Jego środków.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zgodnie z obowiązkiem zawartym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Żelechowo, z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

Uwarunkowania dotyczące lokalizacji elektrowni, jej wpływ na warunki życia mieszkańców, ewentualny negatywny wpływ na cenne wartości przyrodnicze, przeanalizowane zostały w wymaganych prawem opracowaniach - opracowaniu ekofizjograficznym oraz prognozie oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w procedurze opracowania przedmiotowego planu, jak też w procedurze wyprzedzająco opracowanej zmianie studium.

Energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się branży produkujących zieloną energię w krajach Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę troskę o środowisko naturalne oraz nasze zobowiązania związane z ratyfikacja Protokołu z Kioto, Minister Gospodarki zobowiązał zakłady energetyczne do zakupu energii ze źródeł odnawialnych, w tym elektrowni wiatrowych. Udział ten zwiększany jest w każdym roku i winien osiągnąć wielkość 17% w roku 2020. Obecnie ok. 50% działających na terenie Polski farm elektrowni wiatrowych, ze względu na szczególnie korzystne warunki klimatyczne - ilość „dni wietrznych” w ciągu roku i jego siłę, zlokalizowanych jest na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Niewątpliwą korzyścią dla środowiska, a w tym ludzi, jest ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń, które powstają przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Przewidywana redukcja emisji szkodliwych substancji wynosi 850 kg CO2, 2.9 kg SO2, 2.6 kg NOx oraz 55 kg pyłów na każdą wyprodukowana przez farmę MWh energii elektrycznej.

Realizacja farmy wiatrowej będzie miała również znaczny wymiar ekonomiczny. Główną korzyścią dla Gminy Widuchowa będą podatki płacone przez inwestora przez co najmniej dwudziestoletni okres użytkowania farmy.

Lokalizacja elektrowni wiatrowych nie powoduje ograniczeń w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu terenu. Z rolniczego wykorzystania wykluczone będą, i przeznaczone na cele nierolne, jedynie miejsca lokalizacji wież oraz drogi i place serwisowe.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalaczniki do u58-11.doc.rar (RAR, 8.83Mb) 2012-09-25 11:31:06 493
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
27 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
27 cze 2011, godz. 09:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
25 wrz 2012, godz. 11:31