Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Program Ochrony Środowiska Gminy Widuchowa


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY WIDUCHOWA
na lata 2004-2012

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
1.2. Potrzeba i cel opracowania
1.3. Podstawa prawna opracowania
1.4. Terminologia
1.4.1. Terminologia z zakresu rozwoju zrównoważonego
1.4.2. Terminologia z zakresu ochrony środowiska
1.4.3. Terminologia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1. Dane administracyjne
2.2. Położenie geograficzne
2.3. Warunki środowiskowe
2.4. Użytkowanie trenu
2.5. Walory kulturowe
2.6. Uwarunkowania społeczne
2.6.1. Procesy demograficzne
2.6.2 Struktura sieci osadniczej
2.7. Uwarunkowania gospodarcze
2.7.1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KUPON - REGON
2.7.1.1 Perspektywy rozwoju gospodarczego gminy
2.8. Rolnictwo
2.8.1. Uwarunkowania ogólne
2.8.2. Produkcja roślinna i zwierzęca
2.9. Turystyka
2.9.1. Zaplecze turystyczne
2.9.2. Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe
III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.1. Gospodarka wodno-ściekowa
3.1.1. Zaopatrzenie w wodę
3.1.1.1. Ujęcia wód
3.1.2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
3.1.3. Zbiorniki bezodpływowe
3.2. Gospodarka odpadami
3.3. Komunikacja
3.3.1. Drogi
3.3.2. Koleje
3.3.3. Transport wodny
3.4 Rurociągi
3.5. Sieć ciepłownicza i energetyczna
3.5.1 Ciepłownictwo
3.5.2. Elektroenergetyka
IV. ANALIZA ORAZ OCENA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
4.1. Rzeźba terenu
4.2. Litologia
4.2.1. Budowa geologiczna
4.2.2. Zasoby kopalin
4.2.2.1. Surowce energetyczne
4.2.2.2. Surowce skalne
4.3. Gleby
4.3.1. Charakterystyka rozmieszczenia typów gleb
4.3.2. Degradacja naturalna gleb
4.3.3. Degradacja chemiczna gleb
4.4. Wody podziemne
4.4.1. Charakterystyka ogólna
4.4.2. Główne zbiorniki wód podziemnych.
4.4.3. Jakość wód podziemnych
4.4.4. Źródła i tendencje przeobrażeń wód podziemnych
4.4.5. Miejsca poboru wód podziemnych jako źródła przeobrażeń
4.5. Charakterystyka wód powierzchniowych
4.5.2. Obszar Międzyodrza
4.5.3. Zbiorniki wodne
4.5.4. Kąpieliska
4.5.5. Stawy hodowlane
4.5.6. Jakość wód powierzchniowych, monitoring
4.5.6.1. Ocena ekologiczna
4.5.6.2 Stan czystości rzek
4.5.6.3. Stan czystości jezior
4.5.7. Źródła i tendencje przeobrażeń wód powierzchniowych
4.5.7.1. Melioracje
4.5.7.2. Urządzenia wodne
4.5.7.3. Punktowe źródła przeobrażeń
4.5.8 Zagrożenie powodziowe
4.6. Powietrze atmosferyczne
4.6.1. Rodzaje emisji zanieczyszczeń do powietrza
4.6.2 Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
4.6.2.1 Emisja zanieczyszczeń w kontekście międzyobszarowym i transgranicznym
4.6.2.2. Ocena jakości powietrza na terenie gminy
4.6.3. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza - wykorzystanie
4.6.3.1. Energia wodna
4.6.3.2. Energia geotermalna
4.6.4. Klimat akustyczny
4.6.4.1. Hałas przemysłowy
4.6.4.2. Hałas komunikacyjny
4.6.4.3. Hałas komunalny
4.6.5. Pola elektromagnetyczne
4.7. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej
4.7.1. Szata roślinna
4.7.1.1. Roślinność aluwiów nadodrzańskich
4.7.1.2. Lasy
4.7.1.3. Zieleń urządzona
4.7.1.4. Wykaz gatunków roślin chronionych na terenie gminy
4.7.2. Ogólna charakterystyka świata zwierząt
4.7.3. Przyczyny degradacji szaty roślinnej i przeobrażeń fauny
4.8. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (NZŚ)
4.9. Zestawienie wielkości zasobów i walorów przyrodniczych
4.10.1. Proponowane formy ochrony przyrody
4.10.1.1. Elementy krajowego systemu obszarów chronionych
4.10.1.1.1. Park Krajobrazowy Widuchowskie Buczyny i Krzywińskie Łęgowisko
4.10.1.1.2. Rezerwat Widuchowskie Górki
4.10.1.1.3. Rezerwat Łęgowisko nad Krzywinem
4.10.1.1.4. Rezerwat Rynickie Olszyny
4.10.1.2. Europejska Sieć Obszarów Chronionych - NATURA 2000
4.10.1.3. Obiekty ochrony indywidualnej
V. POLITYKA I HARMONOGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
5.1. Założenia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy w świetle ochrony środowiska
5.1.1. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w strategii rozwoju gminy Widuchowa
5.1.2. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w powiatowym programie ochrony środowiska
5.2. Cele, kierunki i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla gminy Widuchowa.
5.3. Strategia realizacji przyjętych celów
5.3.1. Przyjęte kryteria wyboru zadań priorytetowych
5.3.2. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych
VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO
6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej
6.2. Związkowy Punkt Edukacji Ekologicznej (ZPEE)
6.2.1. Sposoby prowadzenia akcji edukacyjnej społeczeństwa
6.2.2.1. Media w kampanii informacyjnej
6.2.2.2. Okresowe kampanie informacyjne
6.2.2.3. Włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne na poziomie gminy
VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji
7.1.1. Emisja obligacji komunalnych
7.1.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7.1.3. Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej
7.1.4. EkoFundusz
7.1.5. Wsparcie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej
7.1.6. Bank Ochrony Środowiska
7.2. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska
7.2.1. Instrumenty prawne
7.2.2. Instrumenty finansowe
7.2.3. Instrumenty społeczne
7.2.4. Instrumenty strukturalne
7.3. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska
7.3.1. Zasady monitoringu
7.3.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIK


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
za??cznik Program Ochrony ?rodowiska.doc (DOC, 14.40Mb) 2005-01-06 10:59:17 526
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
06 sty 2005

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
06 sty 2005, godz. 10:59

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
06 sty 2005, godz. 10:59