Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2019 roku

 

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr III/23/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

17.01.2019 r.

Poz. 637
z 23.01.2019 r.

2.

Nr III/26/2019

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

17.01.2019 r.

Poz. 939
z 23.01.2019 r.

3.

Nr III/27/2019

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2019.

17.01.2019 r.

Poz. 940
z 12.02.2019 r.

4.

Nr IV/29/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

13.02.2019 r.

Poz. 1068
z 19.02.2019 r.

5.

Nr V/31/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy a rok 2019.

15.03.2019 r.

Poz. 1575
z 25.03.2019 r.

6.

Nr V/37/2019

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa.

15.03.2019 r.

Poz. 1987
z 15.04.2019 r.

7.

Nr V/38/2019

w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Widuchowa.

15.03.2019 r.

Poz. 1988
z 15.04.2019 r.

8.

Nr V/41/2019

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2019 rok.

15.03.2019 r.

Poz. 1989
z 15.04.2019 r.

9.

Nr VI/43/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

10.04.2019 r.

Poz. 2058
z 16.04.2019 r.

10.

Nr VII/51/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

14.06.2019 r.

Poz. 3373
z 19.06.2019 r.

11.

Nr VII/52/2019

w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.

14.06.2019 r.

Poz. 3374
z 19.06.2019 r.

12.

Nr VII/53/2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

14.06.2019 r.

Poz. 3797
z 09.07.2019 r.

13.

Nr VIII/59/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

25.07.2019 r.

Poz. 4148
z 29.07.2019 r.

14.

Nr VIII/63/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Widuchowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

25.07.2019 r.

Poz. 4268
z 07.08.2019 r.

15.

Nr IX/66/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

26.08.2019 r.

Poz. 4527
z 04.09.2019 r.

16.

Nr X/71/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

30.10.2019 r.

Poz. 5822
z 14.11.2019 r.

17.

Nr XI/73/2019

w sprawie budżetu Gminy a rok 2019.

13.11.2019 r.

Poz. 5945
z 21.11.2019 r.

18.

Nr XI/75/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

13.11.2019 r.

Poz. 6530
z 11.12.2019 r.

19.

Nr XI/76/2019

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.11.2019 r.

Poz. 6531
11.12.2019 r.

20.

Nr XI/77/2019

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

13.11.2019 r.

Poz. 5946
z 21.11.2019 r.

21.

Nr XII/80/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

28.11.2019 r.

Poz. 6447
z 06.12.2019 r.

22.

Nr XII/81/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

28.11.2019 r.

Poz. 6448
z 06.12.2019 r.

23.

Nr XII/82/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

28.11.2019 r.

Poz. 6449
z 06.12.2019 r.

24.

Nr XII/83/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28.11.2019 r.

Poz. 6450
z 06.12.2019 r.

25.

Nr XII/84/2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

28.11.2019 r.

Poz. 6451
z 06.12.2019 r.

26.

Nr XII/85/2019

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28.11.2019 r.

Poz. 6452
z 06.12.2019 r.

27.

Nr XIII/88/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

23.12.2019 r.

Poz. 146
z 08.01.2020 r.

28.

Nr XIII/90/2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2020.

23.12.2019 r.

Poz. 459
z 20.01.2020 r.

29.

Nr XIII/92/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

23.12.2019 r.

Poz. 147
z 08.01.2020 r.

30.

Nr XIII/93/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

23.12.2019 r.

Poz. 442
z 20.01.2020 r.

31.

Nr XIII/100/2019

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

23.12.2019 r.

Poz. 443
z 20.01.2020 r.

32.

Nr XIII/101/2019

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23.12.2019 r.

Poz. 444
z 20.01.2020 r.

33.

Obwieszczenie Nr 1/2019

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa.

23.12.2019 r.

Poz. 148
z 08.01.2020 r.

34.

Nr XIII/106/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

23.12.2019 r.

Poz. 27
z 02.01.2020 r.

35.

Nr XIII/107/2019

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

23.12.2019 r.

Poz. 28
z 02.01.2020 r.

 

 

L.p.

Nr Zarządzenia Wójta Gminy Widuchowa

Przedmiot regulacji

Data podpisania

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr 58/2019

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Widuchowa.

15.04.2019 r.

Poz. 2267
z 24.04.2019 r.

2.

Nr 59/2019

w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

15.04.2019 r.

Poz. 2268
z 24.04.2019 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
03 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
03 lut 2020, godz. 11:42

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
03 lut 2020, godz. 12:17