Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenia rok 2023 2023-01-04 15:15:26
Ogłoszenia rok 2021 2021-01-12 14:54:17
Ogłoszenia rok 2020 2020-01-22 11:44:38
Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". 2018-12-14 08:50:15
Ogłoszenie o naborze partnera przez OSP Krzywin w celu wspólnej realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 2018-11-21 19:34:59
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 19 kwietnia 2018 r. o zmianie postanowienia w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-20 12:19:03
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-13 08:47:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" 2018-01-29 13:19:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2017-10-06 09:23:56
Zapytanie ofertowe na na opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa" 2017-08-18 16:08:59
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2017-05-30 11:03:47
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: "Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych". 2016-06-03 09:43:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa 2015-12-30 10:00:30
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2015-11-27 10:15:49
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2015-11-17 11:53:20
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa, 2015-10-12 08:50:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa odwołujące ogłoszone na dzień 8 maja 2015 r. godz. 12.00 rokowania na sprzedaż udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka 705/10 o powierzchni 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym. 2015-04-24 07:39:50
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2013-11-06 09:02:24
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2013-10-24 10:14:58
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w granicach administracyjnych gminy. 2013-07-08 08:41:26
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2012-10-22 12:01:16
Ogłoszenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez budowę kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV - na terenie działek nr: 330, 362, 379, 384/1, 384/2 oraz zabudowę szafki kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego na terenie działki nr 379 przy granicy z działką nr 380/2, 2012-06-28 15:01:58
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. 2012-01-04 14:11:32
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały podatku od nieruchomości 2011-10-21 14:44:45
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIDUCHOWA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2011-08-03 14:01:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej teren w miejscowości Lubicz. 2011-06-24 07:36:56
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej 2011-06-16 14:05:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo. 2011-06-03 14:51:41
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia, że w dniu 18.02.2011r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energią elektryczną budynków na działkach nr 216/2 i 216/5-12 w obrębie Widuchowa. 2011-02-22 13:57:21
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2011-02-09 08:43:19
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Lubicz, z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2011-02-09 08:41:47
Ogłoszenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energią elektryczną budynków na działkach nr 216/2 i 216/5-12 w obrębie Widuchowa. 2011-01-18 15:17:57
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały podatku o nieruchomości. 2010-10-21 07:30:09
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo. 2010-06-08 07:44:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 2010-04-14 14:20:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2010-01-26 13:14:22
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły w drodze rokowań obejmującej działkę ewidencyjną nr 447/6 o pow. 0,0450 ha położoną w obr. Widuchowa 2. 2008-03-05 11:10:36
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. 2007-11-07 09:12:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa informuję, że w dniu 23.10.2007r. o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu rewitalizacji dla wybranych obszarów w miejscowości Widuchowa. 2007-10-12 09:59:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o możliwości zapoznania sie z zakresem prac nad Programem rewitalizacji dla wybranych obszarów w miejscowości Widuchowa w części architektoniczno-urbanistycznej. 2007-10-12 09:59:27
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przyłączeniu do działki 467 działki nr 468, położonej w obrębie geodezyjnym w Widuchowa 2 w celu powiększenia terenu cmentarza gminnego. 2007-09-26 14:03:14
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o prowadzeniu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa . 2007-08-17 13:52:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o prowadzeniu prac nad aktualizacją Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Widuchowa. 2007-08-17 13:50:34
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze rokowań obejmujących działki ewidencyjne nr 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/8 i 32 położone w obr. Ognica. 2007-08-16 11:34:47
Ogłoszenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zalesieniu gruntów rolnych na terenie działki nr 9, 56/2,14/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krzywin. 2007-02-27 14:42:34
Ogłoszenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zalesieniu gruntów rolnych na terenie działki nr 85/4 o powierzchni 0,39 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Rynica. 2007-02-27 14:42:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia do kopalni Ognica, gmina Widuchowa. 2007-01-24 10:30:22
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza, ul.Reymonta i ul.Sienkiewicza - na terenie działek nr: 341, 343, 357, 364, 365 i 628, 1 położonych w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2. 2006-09-26 12:52:39
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2006-06-22 13:32:19
Wójt Gminy Widuchowa podaję do publicznej wiadomości wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2006-06-19 11:32:27
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania budynku byłej mieszalni pasz na pomieszczenia do produkcji materiałów gipsowych w miejscowości Marwice na działce 100/1, obręb Marwice 2006-06-06 16:34:17
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.,,uzbrojenie działek budowlanych (nr 706/2 ? 2006-05-18 09:23:34
Urząd Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił do rozpatrywania wniosku Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych SA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed 2006-02-17 15:19:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2006-01-11 11:26:41
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego 2005-11-09 14:47:01
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: REFERENT w wymiarze pełnego etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2005-10-21 12:04:39
OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej o ogłoszeniu konkursu na stanowisko: głównego księgowego w Zespole Szkół w Widuchowej. 2005-08-31 13:52:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
19 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
19 kwi 2012, godz. 12:04

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-