Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia - 2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Minister Rozwoju i Technologii zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 10.11.2022 r., znak DLI-III.7620.12.2021.KŻ.19 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2021 z dnia 23.04.2021 r. , znak Ap-4.747.1-6.2021.PM o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 700MOP 8,4 MPa realizacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego”. 2022-11-23 08:46:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek nr 395, 706/9, 633/1, 644 obręb Widuchowa 2 i działki 278 obręb Widuchowa 1. 2022-09-26 14:42:00
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, sporządzeniu projektu dokumentu oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. zmiany zarządzenia. 2022-09-20 15:10:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 12.08.2022 r. Gmina Widuchowa, reprezentowana przez VIA Projekt Łukasz Szawaryński, Przemysław Śliżewski, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową na ul. Polnej w miejscowości Widuchowa, usytuowanej na terenie działek nr: 589, 706/9, 633/1, 635/1, 644 obręb Widuchowa 2 i 278 obręb Widuchowa 1, gm. Widuchowa 2022-08-19 14:08:38
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii zawiadamiające, że została wydana decyzja z dnia 24.05.2022 r. znak DLI-I.7620.21.20220.AN.1 (MS) uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2020 z dnia 14.10.2020 r., znak AP-4.7842.1.2-4.2020.KZ, w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 352 obręb Marwice… 2022-06-23 14:55:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ognica. 2022-04-29 09:14:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o. o. na terenie działki nr 218 obręb Lubicz. 2022-04-27 15:36:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Widuchowa”. 2022-04-20 09:47:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21.03.2022 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilcze i Żarczyn. 2022-03-21 13:07:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o . o na terenie działki nr 204 położonej w obrębie ewidencyjnym Żarczyn. 2022-03-16 11:45:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilcze i Żarczyn. 2022-03-11 13:07:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Żelechowo i Kiełbice. 2022-03-11 13:07:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wpłynięciu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, usytuowanej na terenie działki nr: 218, położonej w obrębie Lubicz, gm. Widuchowa 2022-02-25 14:38:58
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 lutego 2022 r. decyzji Wójta Gminy Widuchowa znak: OŚ.6220.3.9.2021.LR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 251/1 w obrębie Widuchowa 1 w gminie Widuchowa?. 2022-02-21 13:27:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 18 lutego 2022 r. decyzji znak OŚ.6220.6.7.2021.LR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr 23/97 położonej w obrębie Dębogóra". 2022-02-18 15:44:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wpłynięciu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" nr GRY3901A, usytuowanej na terenie działki nr: 204, położonej w obrębie Żarczyn, gm. Widuchowa 2022-02-09 14:33:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na terenie działki nr 218 obręb Lubicz gmina Widuchowa 2022-02-09 14:31:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie zawiadamiające o wydaniu decyzji SPU.6733.5.2021.AD z dnia 02.02.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) z rurociągiem technicznym dla potrzeb przyłączenia Zespołu elektrowni wiatrowych Żelechowo do krajowego systemu elektroenergetycznego..." 2022-02-04 13:31:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr GNPP.6733.6.2021.MK z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie w układzie poziomym budynku garażowego remizy strażackiej, usytuowanego na terenie działki nr 229/3, położonej w obrębie Krzywin, gm. Widuchowa, w zakresie zmiany wielkości powierzchni zabudowy 2022-02-01 14:45:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie w układzie poziomym budynku garażowego remizy strażackiej, usytuowanego na terenie działki nr 229/3, położonej w obrębie Krzywin, w zakresie zmiany z "powierzchnia zabudowy do 20%" na "powierzchnia zabudowy do 30%". 2022-01-17 15:07:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie zawiadamiające o zebraniu materiałów i dowodów wystarczających do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) z rurociągiem technicznym dla potrzeb przyłączenia Zespołu elektrowni wiatrowych Żelechowo do krajowego systemu elektroenergetycznego..." 2022-01-12 15:00:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące, iż w związku ze złożonym odwołaniem dotyczącym wydanej decyzji w dniu 22 grudnia 2021 roku nr GNPP.6730.48.2021 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego usytuowanego na terenie działki nr 2/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubicz, akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2022-01-10 14:22:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
10 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
10 sty 2022, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-