Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa 2022-07-28 10:06:21
Informacja PPIS w Gryfinie z dnia 14.07.2022 r. stwierdzająca przydatność wody do kąpieli z Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli pod nazwą „Kiełbicze”. 2022-07-15 11:03:07
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa 2021-09-09 14:22:38
Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa Nr GNPP.6733.4.2021 dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce o nr 156/2 obręb Dębogóra. 2021-06-08 12:33:50
Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 20201 roku o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodneg Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2021-03-18 12:27:13
Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa Nr ISOR.6220.4.2020.PP nadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad rzeką Odrą w ramach Kontraktu 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik" rygor natychmiastowej wykonalności. 2020-11-25 21:23:40
Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa Nr ISOR.6220.2.2020.PP nadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przedłużenie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża Ognica" rygoru natychmiastowej wykonalności. 2020-11-18 15:38:46
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że z dniu 23.09.2020 r. na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu działki nr 84/1 obręb Krzywin w Gminie Widuchowa". 2020-11-06 17:18:31
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że z dniu 23.09.2020 r. na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu działki nr 611 obręb Ognica w Gminie Widuchowa". 2020-11-06 17:18:15
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że z dniu 23.09.2020 r. na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu działki nr 609/1 obręb Ognica w Gminie Widuchowa". 2020-11-06 17:18:00
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że z dniu 23.09.2020 r. na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu działki nr 4/1 obręb Ognica w Gminie Widuchowa". 2020-11-06 17:17:45
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o podmiotach, którym zostały przyznane dotacje, o których mowa w Uchwale Nr VII/528/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 czerwca 2019 r. 2020-04-14 15:33:55
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa. 2020-02-26 14:32:36
Wójta Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 27.06.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych w miejscowości Widuchowa przy ul. Mostowej na zakład sortowania, pakowania, czyszczenia, czasowego przechowywania, mrożenia warzyw i owoców oraz przetwarzania towarów mięsnych". 2016-06-29 09:24:09
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w ramach przeprowadzonego postępowania w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122- etap II". 2015-12-21 08:14:44
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie Gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo". 2014-12-22 12:40:05
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie Strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę". 2014-10-08 14:28:42
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXIX/270/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko". 2014-10-07 14:39:41
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo. 2014-09-05 14:15:15
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do kanału Klucz-Ustowo (Skośnicy)"- "Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej na km 704/8-705/4". 2014-05-28 12:45:30
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie Strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo- Trzcińsko-Zdrój- Warnice, na odcinku: Kłodowo- Żelechowo o długości 2980 mb, zlokalizowanej w powiecie gryfińskim na działkach o numerach ewidencyjnych: Nr 37 i Nr 313 - obręb Żarczyn oraz działce Nr 778 obręb Żelechowo, gm. Widuchowa". 2014-05-08 08:47:58
Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że wpłynął wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia \"Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do kanału Klucz-Ustowo (Skośnicy)\"- \"Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej na km 704/8-70 2014-04-01 08:57:17
Zawiadomienie Wójta Gminy Widuchowa informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę". 2014-03-20 11:34:43
Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin-Kłodowo 2013-12-18 09:11:52
Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa 2013-12-18 09:11:37
Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa. 2013-03-20 07:38:34
Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo. 2013-03-20 07:38:09
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał: uchwały podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2012-11-02 10:32:14
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- podatek od nieruchomości 2011-10-31 13:49:16
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-10-27 11:04:19
informacja o przeprowadzonych konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w Art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwału podatku od nieruchomości. 2010-11-04 07:42:56
informacja w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w Art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwału o Programie współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2010-11-04 07:39:03
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn. 2010-09-24 11:12:57
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXXI/319/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dotyczącej terenu w obrębach Marwice i Dębogóra, przeznaczonego na cele budownictwa mieszkaniowego. 2010-07-20 08:19:42
Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa obejmującej obszar miejscowości Lubicz, z określeniem stref funkcjonalnych, w tym pod zabudowę mieszkaniową i usługi rekreacyjno-sportowe. 2010-03-17 11:17:43
Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo 2010-03-17 11:17:31
Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie miejscowości Lubicz i Żelechowo z przeznaczeniem na cele farmy elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą, 2010-03-17 09:32:48
Uchwała Nr CXLIII/415/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Widuchowa w 2009 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego. 2008-12-09 08:42:56
Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującego część miejscowości Widuchowa, pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską, a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2. 2008-04-01 13:23:42
Wójta Gminy Widuchowa informuje, że Gmina Widuchowa jest partnerem projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 2007-12-19 13:46:13
Uchwała Nr CXCIV/583/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego Gminy Widuchowa. 2007-12-14 13:39:11
Uchwała Nr CXCIV/582/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Widuchowa w 2008 r. 2007-12-14 13:38:43
Wójt Gminy Widuchowa informuje, że prostuje błąd pisarski w podanym do publicznej wiadomości w dniach od 09.11.2007 r. do 11.12.2007 r. ogłoszeniu o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej nr 447/6 o położonej w obrębie Widuchowa 2. 2007-12-07 11:04:43
Informacja o zawartych umowach o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2007-11-19 10:22:28
Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011 2007-06-14 13:36:56
Uchwała Nr VIII/016/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Widuchowa w 2007 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego 2007-01-23 15:27:58
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku waloryzacji przyrodniczej Gminy Widuchowa sporządzonej w 2006r. przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. 2006-12-28 12:51:12
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku ekofizjografi sporządzonej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu usług sportu i rekreacji w obrębie Krzywin 2006-12-28 12:41:16
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 2006-11-21 10:26:49
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na oczyszczalnię ścieków w Widuchowej. 2006-10-23 16:09:38
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej. 2006-10-03 11:09:18
Informacja o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na 2006-04-20 12:37:19
Wójt Gminy Widuchowa informuje, że w dniach od 03.04.2006r. do 24.04.2006r będzie wyłożony do publicznego wglądu ?Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gaz 2006-03-30 14:43:20
Informacja o wniosku na wydanie zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Żarczyn. 2006-03-24 12:57:19
Informacja o wniosku na wydanie zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Lubiczu wraz z budową zjazdów oraz budową odwodnienia drogi wraz ze studniami chłonnymi. 2006-03-24 12:56:49
Informacja o wniosku na wydanie zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 m. Krzywin od km 13+919,34 do km 14+817,00?. 2006-03-24 12:56:11
Informacja o realizacji zadanie pn. ,,Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych w Ognicy, Żarczynie, Żelechowie i Dębogórze, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i mode 2006-03-14 11:56:25
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku postanowienia Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przez firmę 2006-03-03 13:22:28
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na funkcję produkcyjną, rozbudowę istniejących 2006-01-06 16:15:10
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o udzieleniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej. 2006-01-03 12:46:41
Informacja Kierownika GOPS w Widuchowej o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko referenta w GOPS w Widuchowej. 2005-12-07 10:27:02
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie zgody dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej mieszalni pasz na 2005-12-01 15:19:10
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o udzieleniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie. 2005-12-01 14:12:39
Informacja o uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowa farmy elektrowni wiatrowych? na działkach 1/56 w obrębie 2005-11-28 15:00:18
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu działek bu 2005-11-10 15:13:07
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowa farmy elekt 2005-11-10 15:12:47
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 2005-11-09 14:47:37
Informacja Kierownika GOPS w Widuchowej o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko REFERENT 2005-11-09 14:23:04
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ?Kanalizacja sanitarna w Krzywinie z przesyłem na 2005-10-07 09:37:28
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na terenie działki nr 25/5, położonej w obrębie geodezyjnym 2005-08-09 11:28:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
19 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
19 kwi 2012, godz. 12:04

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-