Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach Czarnówko i Żarczyn

ISR.271.4.1.2019    

Widuchowa, dnia 26 lipca 2019 r

Uczestnicy postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty

 1. Zamawiający: Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie.
 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 3. Nazwa zamówienia: „Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach Czarnówko i Żarczyn”.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy Widuchowa

        ul. Grunwaldzka 8; 74 -120 Widuchowa

        telefon: 91 416 72 55

        e-mail: org@widuchowa.pl

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

        Urząd Gminy Widuchowa

        ul. Grunwaldzka 8; 74 -120 Widuchowa

        telefon: 91 416 72 55

        e-mail: org@widuchowa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w ppkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. pracownicy merytoryczni,
 2. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 3. podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne,
 4. podmioty świadczący obsługę prawną,
 5. podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki,
 6. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 7. inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach Czarnówko i Żarczyn”.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony . załączonych do zaproszenia dokumentach technicznych, tj.

 1.  

1) Ogólnobudowlana specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2) Opis techniczny zagospodarowania terenu

3) Zagospodarowanie terenu

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Podstawa udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym: Daniel Cieślak – Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju tel. 91 416 72 55 wew. 38

 1. Płatność za wykonane prace nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do siedziby Zamawiającego.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
  w tym również, wszelkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją, wszelkie inne koszty związanych z należytym wykonaniem zobowiązań określonych w zaproszeniu,
  a bez których prawidłowe wykonanie zadania jest niemożliwe. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania
  i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego, prawidłowego i całkowitego zrealizowania zamówienia.
 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 28 sierpnia 2019 r.
 5. Okres gwarancji jakości: minimum 24 miesiące.

Wady fizyczne Przedmiotu Umowy muszą zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później
niż w ciągu 14 dni lub na wniosek Wykonawcy w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie, wydłużonym o czas niezbędny do usunięcia wad, jeżeli z przyczyn obiektywnych wad nie można usunąć w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od jej ujawnienia lub powzięcia o niej wiadomości przez Zamawiającego. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również faksem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. Wykonawca usunie wszelkie usterki w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, zaś sprawy niecierpiące zwłoki oraz związane z zagrożeniem życia lub zdrowia wykona bezzwłocznie.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny – 100%.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
 3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 
 4. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.
 5. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składa się m.in.:

 1. formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w załączniku do zaproszenia,
 2. specyfikacja techniczna
 3. certyfikaty dopuszczające urządzenia do bezpiecznego użytkowania, potwierdzające spełnianie wymagań odpowiednich norm przez elementy zabawowe.
 4. Certyfikaty nawierzchni.

2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

3) Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Gmina Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

Oferta: „Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA   w miejscowościach Czarnówko i Żarczyn”  nie otwierać przed dniem  1 sierpnia 2019 r. godz. 12:15

4) Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 1. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 1 sierpnia 2019 r. godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8 (I piętro). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji
  z Wykonawcami za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres e-mail lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Ogólnobudowlana specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 3. Opis techniczny zagospodarowania terenu
 4. Zagospodarowanie terenu

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
26 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
26 lip 2019, godz. 15:36

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
07 sie 2019, godz. 15:45