Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. Mariusz Gralak 2018-02-20 09:19:13 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-02-20 09:18:05 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czternasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-02-20 09:17:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:49:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:49:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja stanowiącego własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-02-16 14:49:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:48:47 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:48:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:47:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla działek nr 82 i 81/3 w obrębie ewidencyjnym Polesiny. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:46:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, poprowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:46:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:45:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:45:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:44:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:43:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:41:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:41:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:40:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:40:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:40:05 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:39:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:36:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 44/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2018-02-13 15:07:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:06:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 474/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:05:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 474/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:04:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:04:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-02-06 11:33:54 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 705/5 położonej w obrębie Ognica. Mariusz Gralak 2018-02-06 09:32:01 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 231 i 232 położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-02-06 09:30:52 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 597 i nr 133 położonych w obrębie Widuchowa 2, część działki 67/6 położonej w obrębie Kłodowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-02-06 09:26:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 472/2018 w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:44:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:43:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:42:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 469/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2018/2019. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:40:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 467/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:40:02 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Mariusz Gralak 2018-02-02 13:36:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Mariusz Gralak 2018-02-02 13:36:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Mariusz Gralak 2018-02-02 08:35:28 dodanie dokumentu