Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-09-12 08:39:11 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-09-11 10:03:22 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Mariusz Gralak 2018-09-11 10:03:07 dodanie dokumentu
Wykaz części pomieszczeń w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej nr 715/2 obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-09-10 09:01:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-09-10 08:41:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/,6 526/10, 526/11, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-09-10 08:36:20 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 44/1 o pow. 0,0446 ha położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Mariusz Gralak 2018-09-10 08:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCXXIX.576.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Widuchowa za pierwsze półrocze 2018 r. Mariusz Gralak 2018-09-10 08:09:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Mariusz Gralak 2018-08-31 15:35:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2018-08-30 15:58:04 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2018-08-30 15:50:33 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2018-08-30 15:31:40 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2018-08-30 15:28:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych w powiecie gryfińskim, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej Mariusz Gralak 2018-08-29 09:28:05 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2018-08-28 12:02:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Mariusz Gralak 2018-08-24 22:04:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-08-23 15:25:04 edycja dokumentu
Informacja o miejscach (tablice informacyjne), przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-08-23 15:22:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-08-23 15:21:45 dodanie dokumentu
Informacja o miejscach (tablice informacyjne), przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-08-23 15:19:55 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej - zamówienie z wolnej ręki Andrzej Stachura 2018-08-23 15:15:02 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2018/2019 Mariusz Gralak 2018-08-23 15:11:53 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2018/2019 Mariusz Gralak 2018-08-23 15:03:20 dodanie dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-08-22 08:12:08 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2018-08-22 08:10:40 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-08-22 00:22:53 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-08-21 23:04:10 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-08-21 22:58:32 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Kalendarz wyborczy Mariusz Gralak 2018-08-21 15:25:37 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Kalendarz wyborczy Mariusz Gralak 2018-08-21 15:23:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCVIII.552.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-08-20 08:32:47 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej - zamówienie z wolnej ręki Andrzej Stachura 2018-08-17 13:24:28 dodanie dokumentu
Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa Piotr Sobczyński 2018-08-07 13:42:25 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczonej jako działka nr 63 o pow. 0,39 ha, położonej w obrębie Rynica. Mariusz Gralak 2018-08-03 11:19:35 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 37,10 m2 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja wraz z udziałem 161/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 o pow. 0,2134 ha położonej w obrębie Widuchowa 3. Mariusz Gralak 2018-08-03 11:19:20 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 524 o pow. 0,6019 ha położonej w obrębie Ognica. Mariusz Gralak 2018-08-03 11:19:00 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice Piotr Sobczyński 2018-08-03 07:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 529/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-08-01 14:48:26 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXVII/2018 Mariusz Gralak 2018-08-01 14:46:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 527/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:49:53 edycja dokumentu