Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 37,10 m2 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja wraz z udziałem 161/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 o pow. 0,2134 ha położonej w obrębie Widuchowa 3. Mariusz Gralak 2018-08-03 11:19:20 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 524 o pow. 0,6019 ha położonej w obrębie Ognica. Mariusz Gralak 2018-08-03 11:19:00 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice Piotr Sobczyński 2018-08-03 07:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 529/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-08-01 14:48:26 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXVII/2018 Mariusz Gralak 2018-08-01 14:46:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 527/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:49:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 526/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:49:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 528/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-30 10:48:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 527/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:48:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 526/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:48:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 525/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-30 10:48:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 524/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:42:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/299/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-30 09:47:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/298/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-30 09:47:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/297/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-07-30 09:47:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/296/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-07-30 09:47:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 58/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-07-30 09:42:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Czarnówko z dnia 11.07.2018 r. Andrzej Stachura 2018-07-26 12:28:19 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej Piotr Sobczyński 2018-07-25 10:45:28 usunięcie załacznika
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej Piotr Sobczyński 2018-07-25 10:15:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej (oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia) Andrzej Stachura 2018-07-23 23:22:59 edycja dokumentu
Rada Gminy Widuchowa - VII kadencji Andrzej Stachura 2018-07-23 23:15:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-07-23 15:20:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 2 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Mariusz Gralak 2018-07-23 15:20:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 3 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-07-23 15:20:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 4 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-23 15:20:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 5 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-23 15:19:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej (oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia) Mariusz Gralak 2018-07-23 11:27:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Tarka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej (oświadczenie składane na dzień rozwiązania umowy o pracę) Mariusz Gralak 2018-07-23 11:25:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Tarka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-07-23 11:23:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa Mariusz Gralak 2018-07-23 11:22:49 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy Mariusz Gralak 2018-07-23 11:22:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-07-23 11:21:16 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-07-23 11:20:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Domaradzki - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-07-23 11:19:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Szczawik - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-07-23 11:18:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie Mariusz Gralak 2018-07-23 11:16:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Marcin Bachta - Skarbnik Gminy Mariusz Gralak 2018-07-23 11:06:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-07-23 11:04:43 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2018-07-22 01:40:13 edycja dokumentu