Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVI/275/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/278/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/279/2018 w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/280/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla działek nr 82 i 81/3 w obrębie ewidencyjnym Polesiny. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/281/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/282/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/284/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/285/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:06 edycja dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023 Andrzej Stachura 2018-06-21 16:19:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 15 w sprawie w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-06-21 12:22:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 9 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:20:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 9 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:19:13 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Widuchowa z osobą fizyczną w trybie art. 902 1 § 1 Kodeksu Cywilnego. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:11:39 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2017 r Mariusz Gralak 2018-06-21 12:11:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:11:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 3 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:10:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:10:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 5 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:10:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:09:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 7 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:07:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 8 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:06:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 9 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:06:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 10 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:06:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 11 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:06:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:05:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:05:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Widuchowa z osobą fizyczną w trybie art. 902 1 § 1 Kodeksu Cywilnego. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:05:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 15 w sprawie w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-06-21 12:04:36 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-06-19 07:53:32 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-06-18 17:05:30 dodanie dokumentu
Przebudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin Andrzej Stachura 2018-06-15 13:32:19 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-06-12 08:20:52 edycja dokumentu
Przebudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin Andrzej Stachura 2018-06-08 15:58:49 edycja dokumentu
Przebudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin Andrzej Stachura 2018-06-08 15:49:37 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w Widuchowej - ul. Zielona z dnia 18.05.2018 r. Andrzej Stachura 2018-06-08 10:38:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 14.03.2018 r. Andrzej Stachura 2018-06-08 10:36:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Rynica z dnia 14.03.2018 r. Andrzej Stachura 2018-06-08 10:35:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Widuchowa z dnia 14.03.2018 r. Andrzej Stachura 2018-06-08 08:44:08 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Widuchowa z dnia 14.03.2018 r. Andrzej Stachura 2018-06-08 08:43:50 usunięcie załacznika