Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa.

 

Gmina Widuchowa,

74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

 

            Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa”

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,
woj. Zachodniopomorskie, tel/fax: 091-416-72-55

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa”

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa”
Wielkość zamówienia określona jest w załączniku Nr 1 do ogłoszenia (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE.

- Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym/ czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nastąpi sytuacja o której jest mowa w art. 93 ust. la ustawy PZP.

- Miejscem wykonania zamówienia (dostawy) są siedziby 2 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Widuchowa.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

30213100-6 Komputery przenośne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Wykonanie zamówienia do dnia 30.12.2011 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie tych warunków, Zamawiający nie żąda potwierdzenia ich spełnienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 1 dostawę wyposażenia o podobnej tematyce, tj. pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego itp.
   
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie tych warunków, Zamawiający nie żąda potwierdzenia ich spełnienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie tych warunków, Zamawiający nie żąda potwierdzenia ich spełnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie tych warunków, Zamawiający nie żąda potwierdzenia ich spełnienia..

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych. - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. - załączniki dołączone przez Zamawiającego do niniejszej SIWZ

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 Ustawy  Prawo zamówień publicznych.

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- dokument potwierdzający że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Parafowany wzór umowy,

 - podpisany formularz oferty wraz z kosztorysem zamówienia (wartość przedstawionej oferty winna stosować się do pkt. 2 dział. XII SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.11.2011 r. do godziny 10:00 miejsce: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa (Pokój Nr 22 – Sekretariat Urzędu gminy Widuchowa)

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w Regionach, 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 66KB) 2011-11-10 15:41:30 66KB 404 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 291KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-10 15:41:43 291KB 202 razy
2 Zalaczniki_nr_1_do_nr_5.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-10 15:41:53 87.KB 174 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zmiana_SIWZ_17_11_2011.doc (DOC, 29.KB) 2011-11-17 15:09:02 29.KB 410 razy
Odwołania
1 przedluzenie_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 27KB) 2011-11-17 15:09:02 27KB 416 razy
Wynik postępowania
1 UNIEWAA_NIENIE.doc (DOC, 23KB) 2011-11-29 10:17:35 23KB 389 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kubiak 10-11-2011 15:41:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kubiak 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Kubiak 29-11-2011 10:17:35