Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z 2010 r. Nr 161 poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87 poz. 484)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.
Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej .

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
Pok. nr.25 w godz. 8.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl .
Wymagany termin realizacji - 30.11.2011 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 28.07.2011 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
- Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
- Dopuszcza się możliwość składania zamówień uzupełniających przewidzianych art. 67 Prawo zamówień publicznych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Anna Sobczyńska - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 40

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.07.2011 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_rekultywacja.doc (DOC, 28KB) 2011-07-20 14:56:23 28KB 374 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rekultywacja.rar (RAR, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-20 15:04:45 1.8MB 46 razy
2 SIWZ_rekultywacja_i_zalaczniki.doc (DOC, 445KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-20 14:53:39 445KB 57 razy
3 specyfikacje_techniczne.rar (RAR, 674KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-20 15:04:45 674KB 31 razy
Wynik postępowania
1 informacja_rekultywacja_etap_IV.doc (DOC, 27KB) 2011-07-28 14:57:43 27KB 381 razy
Udzielenie zamówienia
1 wynik_postepowania_na_wysypisko.doc (DOC, 25KB) 2011-08-19 12:22:16 25KB 409 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobczyńska 20-07-2011 14:53:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobczyńska 20-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-08-2011 12:22:16