Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na "Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014".


 

 

Widuchowa: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012,2012/2013 , 2013/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 416 72 55, faks 0-91 416 72 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012,2012/2013 , 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej , ul. Barnima III /1 , 74-120 Widuchowa oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie , ul. Królewiecka 42 ,74-121 Krzywin w roku szkolnym : 2011/2012 , 2012/2013, 2013/2014 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych , prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej, dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie.

2)Dożywianie dzieci odbywać się będzie w następujących terminach :

- w roku szkolnym 2011/2012 od 19.09.2011 do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej,

- w roku szkolnym 2012/2013 od 17.09.2012 do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej,

- w roku szkolnym 2013/2014 od 16.09.2013 do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej.

Dożywianie będzie miało następujący przebieg: - dwa razy w tygodniu zupa (wtorki i czwartki ) ,

- trzy razy w tygodniu drugie danie (poniedziałek , środa , piątek) ,

- śniadania (codziennie) .

3)Przez użyte powyżej pojęcie zupa i drugie danie należy rozumieć: - 450 ml zupy + chleb w ilości bez ograniczeń, - drugie danie: ziemniaki 200g, mięso 100g, surówka 150g, kompot 200ml , - śniadanie : bułka 100g lub chleb w ilości 100g z masłem obłożona wędliną lub innymi wyrobami mięsnymi lub serem , herbata. W ramach drugiego dania Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników dla ziemniaków , tj. : 200g kaszy lub 200g makaronu albo 200g ryżu oraz wydawania - nie częściej niż jeden raz w tygodniu innych potraw (tj. : naleśniki z serem , placki , pierogi itp. o gramaturze 300g na porcję) . Ilość i rodzaj posiłków dla poszczególnej placówki oświatowej na dany miesiąc zostanie określona w miesięcznym zamówieniu wystawionym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to 123.

Dzienna szacunkowa ilość posiłków w następujących szkołach:

a) Zespół Szkół w Widuchowej - 85 osób - zupy lub II dania , 5 osób - śniadania ,

b) Szkoła Podstawowa Krzywin - 33 osoby zupy lub II dania .

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 27.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

  • Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wykaz wykonanych usług o tematyce odpowiadającej do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wartości co najmniej 150 000,00 zł oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że te usługi zostały wykonane należycie a także dokumentu potwierdzającego wartość wykonanej usługi - (załącznik nr 9 do SIWZ),

- oświadczenie podmiotu o wprowadzonym w zakładzie systemie HACCAP - (załącznik nr 5 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

  • Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wskazanie niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zlecenia wraz z posiadaną dokumentacją dopuszczającą pojazd do przewozu żywności - (załącznik nr 2 do SIWZ ),

- oświadczenie o stosowanym opakowaniu : termosy, skrzynki na pieczywo, woreczki - według załącznika nr 6 do SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

  •  

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kserokopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem na prowadzenie działalności wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Akceptacja warunków dzierżawy pomieszczeń kuchni w budynku Zespołu Szkół w Widuchowej ustalone przez dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej (załącznik nr 7 do SIWZ) .

Podpisany projekt umowy ustalony przez Zamawiającego stanowiący załącznik do SIWZ ( załącznik nr 8 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2011, do godziny 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.docx (DOCX, 18.KB) 2011-04-13 14:48:42 18.KB 402 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_do_siwz.rar (RAR, 84.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-04-13 14:49:32 84.KB 107 razy
2 siwz.doc (DOC, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-04-13 14:48:42 106KB 140 razy
Wynik postępowania
1 winik_przetargu.docx (DOCX, 14.KB) 2011-04-29 09:04:59 14.KB 548 razy
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_podpisaniu_umowy.docx (DOCX, 10.KB) 2011-05-18 08:09:13 10.KB 442 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-04-2011 14:48:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-05-2011 08:09:13