Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późniejszymi zmianami)

ogłasza przetarg nieograniczony

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej:,

 1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego:

  • pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych - zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

  • stwierdzenie gotowości do odbioru;

  • dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego i ostatecznego robót;

  • przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru;

  • sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przedkładanych przez Wykonawcę;

  • sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót;

  • kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem przyjętym przez Zamawiającego oraz umową;

  • niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych umową
   a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed awarią;

  • niezwłoczne powiadamianie Inwestora o wszystkich robotach dodatkowych
   i zamiennych; nie przewidzianych umową; podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie;

  • niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;

  • sprawdzanie rozwiązań zamiennych,

  • koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,

  • udział w przeglądach technicznych - gwarancyjnych, które zostaną wyznaczone Wykonawcy robót (co najmniej 6 przeglądów technicznych),

  • udział w spotkaniach roboczych

  • ustalanie zakresu robót oraz sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne
   i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji, które zostaną przedłożone przez wykonawcę robót,

  • rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta,

  • występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie
   w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym
   z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu stosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów;

  • potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

  • kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy,

  • bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy,

  • podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie;

  • żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.),

  • wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem
   i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru;

  • nadzór nad obsługą geodezyjną,

  • sporządzanie dokumentacji z przeglądu gwarancyjnego obejmującą: wykaz usterek
   i wad, wskazanie przyczyn powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia, sporządzenie kalkulacji (kosztorysu) dot. powstałych usterek i wad,

  • sprawdzenie poprawności usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru jaki
   i podczas przeglądów gwarancyjnych,

  • sporządzenia protokołów ze spotkań,

  • złożenie skutecznego zawiadomienia o oddaniu inwestycji do użytkowania zgodnie
   z warunkami określonymi pozwoleniem na budowę.

CPV - 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia
do 31 sierpnia 2011 r. - koniec realizacji zadania oraz 36 miesięcy okresu gwarancji od dnia odbioru końcowego inwestycji.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonania zamówienia,
b) posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowej działalności
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji finansowej i ekonomicznej
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
3. Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
4. Spełniają warunki SIWZ,
5. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3 do SIWZ.;
3. Dokumenty stwierdzające, że roczny przerób firmy oferenta w ostatnich trzech latach (2007, 2008, 2009) wyniósł co najmniej 100 000 zł.
4. Wykaz minimum 3 inwestycji, na których oferent w ciągu ostatnich 3 lat pełnił lub pełni funkcję inspektora nadzoru na roboty budowlane w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej) realizowanych ze środków Unii Europejskiej, WFOŚiGW lub NFOŚiGW. Do wykazu należy załączyć potwierdzenia lub referencje od poprzednich zamawiających- zał. nr 4 do SIWZ.
5. Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ.. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót w specjalnościach
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
7. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
8. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
9. Parafowany wzór umowy.
10. Dowód wpłaty wadium.
11. Podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ

6. Informacje na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset)
2. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do 21 lipca 2010 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Kryteria i sposób oceny ofert.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.
2. Kryterium: 100 % - cena
3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

8. Miejsce i termin składania ofert
1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2010 r. do godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa Referat Organizacyjny pok. Nr 22.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2010 r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

9. Termin związania z ofertą.
Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej - nie dotyczy

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa zamówień publicznych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_kanalizacja.doc (DOC, 50KB) 2010-07-16 14:40:31 50KB 307 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kanalizacja.doc (DOC, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-07-16 14:40:32 176KB 108 razy
2 Przedmiar_Robot_do_SIWZ_15.06.2010_r..XLS (XLS, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-07-16 14:41:12 71.KB 95 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana.doc (DOC, 24.KB) 2010-07-19 13:57:19 24.KB 274 razy
2 ZAA_A_CZNIK_NR_6_do_SIWZ.doc (DOC, 58KB) 2010-07-19 13:57:34 58KB 288 razy
Wynik postępowania
1 wynik_nadzoru_Krzywin.doc (DOC, 33KB) 2010-07-30 08:56:43 33KB 291 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisnie_umowy_nadzA_r.doc (DOC, 24.KB) 2010-08-25 10:05:59 24.KB 274 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-07-2010 14:40:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 25-08-2010 10:05:59