Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarczyn.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655,z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarczyn.
Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty remontowe dachu
- roboty remontowe elewacyjne
- ocieplenie budynku świetlicy
- roboty remontowe parteru budynku
- roboty remontowe w piwnicy
- instalacje wodociągowe
- instalacje kanalizacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze.
Kod CPV- 45000000 - 7 Roboty budowlane

2. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.widuchowa.pl/

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2010 r.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniej niż 50 000 zł (netto) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca robót - Do wykazu dołączyć minimum trzy referencje.
7. Parafowany wzór umowy.
8. Wypełniony przedmiar robót

6. Informacje na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy)
2. Wadium należy wnieść w terminie do 26 lutego 2010 r. do godz. 10.00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

11. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

12. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2010 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 31.KB) 2010-02-04 09:46:54 31.KB 295 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_A_arczyn.doc (DOC, 190KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-04 09:46:54 190KB 415 razy
2 przedmiar_robot_A_arczyn.XLS (XLS, 36.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-04 09:47:04 36.KB 423 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_do_SIWZ_nr_3.doc (DOC, 31.KB) 2010-02-19 07:47:14 31.KB 302 razy
2 A_ARCZYN_44_rzut_Nr_1.tif (TIF, 422KB) 2010-02-16 14:28:00 422KB 304 razy
3 A_WIETLICA_WIEJSKA_W_Zarczynie_Rzut_Nr_2.tif (TIF, 163KB) 2010-02-16 14:28:29 163KB 288 razy
4 A_ARCZYN_44_rzut_Nr_3.bmp (BMP, 1.5MB) 2010-02-16 14:30:04 1.5MB 300 razy
5 Odpowiedzi_na_pytania_A_arczyn.doc (DOC, 27.KB) 2010-02-16 14:27:46 27.KB 312 razy
6 Odpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ_nr_2.doc (DOC, 46KB) 2010-02-19 07:47:02 46KB 326 razy
Wynik postępowania
1 wynik_Zarczyn.doc (DOC, 28KB) 2010-03-17 09:30:17 28KB 317 razy
Udzielenie zamówienia
1 umowa_remont_swietlicy_Zarczyn.doc (DOC, 24KB) 2010-03-30 09:01:38 24KB 284 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-02-2010 09:46:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-03-2010 09:01:38