Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy w Lubiczu.


 

Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 420, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 101)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu świetlicy w Lubiczu.

Zakres robót obejmuje między innymi:

  1. roboty remontowe elewacyjne

  2. ocieplenie budynku

  3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

  4. wymiana instalacji centralnego ogrzewania

  5. wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

  6. malowanie ścian i podłóg

  7. wykonanie posadzek

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze.

Kod CPV- 45000000 - 7 Roboty budowlane

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2009r.

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

a w szczególności:

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

dysponują potencjałem technicznym,

spełniają warunki SIWZ .

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia

 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

6 . Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 13 listopada 2009r. do godz. 10.00 w w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.23

7.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

8.Kryterium wyboru ofert - cena 100%

9. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek - tel. ( 091) 41-67- 255 w.30

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2009r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_lubicz.doc (DOC, 26.KB) 2009-10-23 09:08:59 26.KB 294 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal._do_SIWZ-Przedmiar_Robot.pdf (PDF, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-10-23 09:10:21 90.KB 342 razy
2 SIWZ_Lubicz.pdf (PDF, 251KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-10-23 09:08:59 251KB 362 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania.doc (DOC, 24KB) 2009-11-10 14:35:42 24KB 314 razy
Wynik postępowania
1 info_o_wynikach_postepowania_sw.lubicz.doc (DOC, 27.KB) 2009-11-16 10:46:40 27.KB 450 razy
Udzielenie zamówienia
1 umowa_remont_swietlicy.doc (DOC, 20KB) 2009-11-26 14:29:44 20KB 295 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-10-2009 09:08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-11-2009 14:29:44