Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010 , 2010/2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej , ul. Grunwaldzka 8 ,

74-120 Widuchowa , tel./fax (091) 4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z póz.zm. )

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOŻYWIANIE  DZIECI W SZKOŁACH  NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 , 2010/2011

Zamawiający : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej ,

ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa  , woj. zachodniopomorskie ,

tel. 091 4167255 w. 28 , fax  091 4167255 ,

e-mail : gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest :

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie w roku szkolnym 2009/2010 , 2010/2011, prowadzenie stołówki w Zespole Szkół                   w Widuchowej , dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie .

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego : ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 19.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej : www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia :  w czasie trwania roku szkolnego od połowy miesiąca września (pierwszy dzień dożywiania to poniedziałek po 10 września) do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2009/2010 , 2010/2011

Warunki : w przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy :

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223 poz.1665 tj. z późn. zm.) i spełniają warunki zawarte       w art. 22 ust. 1 w/w ustawy ,

- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Kryteria oceny ofert : Cena – 100 %

Nie dopuszcza się : składania ofert częściowych i wariantowych .

Oferty należy składać : w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.08.2009 r.  do godz. 10.00 pok. nr 19

Otwarcie ofert : nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.08.2009 r. o godz. 10.30 pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od

daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Ewa Smulska –  starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Widuchowej , tel./fax.(091) 416 72 55 w. 28

                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                         Społecznej w Widuchowej

                                                                                                  Jolanta Żygadło

Widuchowa , dnia 10.08.2009 r

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ops.doc (DOC, 33KB) 2009-08-11 13:55:07 33KB 478 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_A_cznik_nr_3.doc-_oA_w._o_wprowadz._sys._HACCP.doc (DOC, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 13:42:07 20.KB 38 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_2.doc_-_oA_wiadczenie_wykonawcy.doc (DOC, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 13:41:55 22.KB 36 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 84.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 13:40:27 84.KB 41 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_1.doc-_oA_wiadczenie_o_transporcie.doc (DOC, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 13:41:26 20.KB 25 razy
5 zaA_A_cznik_nr_6_-_wzA_r_umowy.doc (DOC, 53KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 13:42:42 53KB 23 razy
6 oferta.shs (SHS, 278KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 13:42:58 278KB 36 razy
7 ZaA_A_cznik_nr_4.doc-_o_stosownym_opakowaniu.doc (DOC, 21KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 13:42:17 21KB 23 razy
8 ZaA_A_cznik_nr__5.doc-_oA_._dot._ustaleA__z_dyrektorem.doc (DOC, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-11 13:42:28 21.KB 37 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 28.KB) 2009-08-24 10:08:44 28.KB 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobczyńska 11-08-2009 13:37:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobczyńska 11-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-08-2009 10:08:44