Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa, tel./fax (091) 4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z póz.zm.)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010, 2010/2011

Zamawiający:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie
,
tel. 091 4167255 w. 28, fax 091 4167255,
e-mail:
gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej, dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój nr 19.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia: w okresach od 14.09.2009 r. do 17.06.2010 r. i od 13.09.2010 r. do 23.06.2011 r.

Warunki: w przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1665 tj. z późn. zm.) i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy,
- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.06.2009 r. do godz. 10.00 pok. nr 19

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 18.06.2009 r. o godz. 10.30 pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Ewa Smulska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, tel./fax.(091) 416 72 55 w. 28

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widuchowej

Jolanta Żygadło

Widuchowa, dnia 01.06.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu_.doc (DOC, 35KB) 2009-06-01 15:18:29 35KB 305 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_A_cznik_nr_3.doc-_oA_w._o_wprowadz._sys._HACCP.doc (DOC, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-01 15:21:27 20.KB 32 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_2.doc_-_oA_wiadczenie_wykonawcy.doc (DOC, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-01 15:21:18 22.KB 35 razy
3 SIWZ_dozywianie.doc (DOC, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-01 15:18:29 101KB 98 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_1.doc-_oA_wiadczenie_o_transporcie.doc (DOC, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-01 15:21:07 20.KB 37 razy
5 zaA_A_cznik_nr_6_-_wzA_r_umowy.doc (DOC, 52KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-01 15:21:57 52KB 42 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_4.doc-_o_stosownym_opakowaniu.doc (DOC, 21KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-01 15:21:36 21KB 35 razy
7 ZaA_A_cznik_nr__5.doc-_oA_._dot._ustaleA__z_dyrektorem.doc (DOC, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-01 15:21:48 21.KB 16 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_GOPS.doc (DOC, 21.KB) 2009-06-19 12:19:55 21.KB 324 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 01-06-2009 15:18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 01-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-06-2009 12:19:55